ទំព័រតភ្ជាប់គេហទំព័រផ្សេង

 

 គេហទំព័រ

 អាសយដ្ឋាន

 ក្រសួងការពារជាតិ  http://www.mod.gov.kh
   គេហទំព័រ ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ទៀ បាញ់  http://www.dpmteabanhnet.org.kh
   អគ្គនាយកដ្ឋានភស្តុភាហិរញ្ញវត្ថុ  http://www.logfin.info
 សាកលវិទ្យាល័យ ការពារជាតិ  http://www.ndu.edu.kh 
 អគ្គបញ្ជាការដ្ឋាន  http://www.cic.mil.kh
 បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងគោក  http://www.army.mil.kh
 បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹក  http://www.navy.mil.kh
 បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងអាកាស  http://www.airforce.mil.kh
 កងរាជអាវុធហត្ថ  http://www.grk.com.kh
     

Russian Blvd. Corner Street 175, Khan 7 Makara, Phnom Penh, Cambodia. Tel/Fax : +855 23 883274


©2009-2013 Ministry of National Defense. All Rights Reserved.