ព័ត៌មាន

ឯ.ឧ នាង ផាត ជួប​សំណេះសំណាល​ជាមួយអនុព័ន្ធ​យោធាមីយ៉ាម៉ាថ្មី

នៅរ​សៀល​ថ្ងៃទី១១ឃែសីហានេះដែរ​នាទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏នាង.ផាត​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក៏បានអនុញ្ញាត្តឲ្យ​លោក​វ/ឯក​វីន.កូប្រ​ធានអនុព​ន្ធ័យោធានៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ហ​ព​ន្ធ័មីយ៉ាន់ម៉ាចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម​និង​ប​ង្ហាញ​ខ្លួន​ក្នុងអាណ​ត្តិបេស​ក​ក​ម្ម​ថ្មីរ​ប​ស់ខ្លួន​នៅក​ម្ពុជាផ​ង​ដែរ ។
លោក​វ/ឯក​វីន.កូបាន​ថ្លែង​ថា៖នៅក្នុង​ការ​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់លោក​នៅក្នុង​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានាពេល​នេះលោក​ស​ង្ឃឹម​ថាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក៏ដូច​ជាប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​នានាទូទាំង​ខ.ភ.ម​នឹង​ជួយ​ប​ង្ក​ល​ក្ខ​ណៈងាយ​ស្រួល ព្រ​ម​ទាំង​ស​ហ​ការ​ល្អ ដើម្បីឲ្យ​លោក​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​នាថ្ងៃខាង​មុខ ។
ក្នុងឱកាស​នោះ ឯ.ឧ នាង ផាត បាន​ថ្លែង​ជួស​មុខ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ប​ណ្តាក​ងឯក​ភាព​ទូទាំង​ខ.ភ.ម សូម​សំដែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៏ចំពោះលោក​វ/ឯក​វីន.កូប្រ​ធានអនុព​ន្ធ័យោធានៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ហ​ព​ន្ធ័មីយ៉ាន់ម៉ាដែល​ទើប​បាន​តែង​តាំង​ថ្មីម​ក​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​នៅព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជានាពេល​នេះឯ.ឧនឹង​ខិត​ខំព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក​ចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព,មិត្ត​ភាព​និង​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង២ពិសេស​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២ ក​ម្ពុជា.មីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យ​កាន់តែរឹង​មាំប​ន្ថែម​ទៀត៕

ឯ.ឧ នាង ផាត ជួបអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន
ក្នុងឱកាស​ចូល​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​និង​ពិភ​ក្សាការ​ងារ​ជាមួយឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏នាង.ផាត​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិកាល​ពីរ​សៀល​ថ្ងៃទី១១ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦  ឯ.ឧរ៉ូម៉ា.ណាបេអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន​ទ​ទួល​ប​ន្ទុក​ការ​ប​រ​ទេស​និង​ប្រ​តិភូបាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ចំពោះក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដែល​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់និង​ផ្ដ​ល់ឱកាស​ដ​ល់ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់ប្រ​តិភូឯ.ឧក្នុង​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ ។
ឯ.ឧរ៉ូម៉ាណាបេបាន​ជំរាប​ដ​ល់ឯ.ឧរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ថា៖ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់ប្រ​តិភូឯឧនាពេល​នេះគឺនាំម​ក​នាំម​ក​នូវ​ការ​ព​ង្រឹង​និង​ព​ង្រីក​សាម​គ្គីភាព​មិត្ត​ភាព​និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង២ក​ម្ពុជា.ជ​ប៉ុនអោយ​កាន់តែរឹង​មាំថែម​ទៀត។ឯ.ឧបាន​ជំរាប​ទៀត​ថា៖នាខែក​ញ្ញាខាង​មុខ​កិច្ច​ប្រ​ជុំប្រ​ចាំឆ្នាំរ​វាងអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន​នឹងអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​គឺភាគីជ​ប៉ុន​នឹង​ត្រៀម​នូវ​ទ​ស្ស​ន​ទាន​មួយ​ចំនួន​ស្ដីពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព​នៅក្នុង​តំប​ន់រ​វាង​ជ​ប៉ុន.អាស៊ាន​ដើម្បីឲ្យ​ភាគីទាំងអស់ចូល​រួម​ក្នុង​ការ​ពិភ​ក្សាគ្នាស្វែង​រ​ក​យ​ន្ត​ការ​រួម​មួយ​សំរាប់ដាក់ជូនឲ្យ​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន​នឹង​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ធ្វើការ​សំរេច។ឯ.ឧបាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិរ​ប​ស់ប្រ​ទេស​ជ​ប៉ុន​គឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវ​មាន​ការ​គាំទ្រ​ពីប​ណ្តាប្រ​ទេស​នានាពិសេស​ពីប​ណ្តាប្រ​ទេស​ក្នុង​តំប​ន់និងអាស៊ាន​ដោយ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​មាន​ការ​គំរាម​កំហែង​ពីការ​សាក​ល្ប​ង​មីស៊ីល​រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​កូរ៉េខាង​ជើង​ជំលោះប្រ​ជុំកោះជាមួយ​នឹង​ប្រ​ទេស​ចិន​ហើយ​ជាពិសេស​ប​ញ្ហាស​មុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ចិន​ជាមួយ​ប​ណ្តាប្រ​ទេសអាស៊ាន​មួយ​ចំនួន​ហើយ​មាន​ការ​រំលោភ​ច្បាប់ស​មុទ្រ​និង​ច្បាប់អាកាស​ទៀត​ផ​ង។
មាន​ប្រ​សាស​ន៏ឆ្លើយ​ត​ប​ក្នុងឱកាស​នោះឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏នាង​ផាត​បានឯក​ភាព​លើទ​ស្ស​ន​ទាន​រ​ប​ស់ភាគីជ​ប៉ុន​រាល់ការ​ប្រ​ឈ​ម​ចំពោះមុខ​ពិសេស​ក្នុង​តំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក និង​តំប​ន់អាស៊ាន​នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះ។ឯ.ឧក៏បាន​ប​ញ្ជាក់ដែរ​ថា៖ចំពោះប​ញ្ហាភេរ​វ​ក​ម្ម​ក្នុង​តំប​ន់ក៏ជាប​ញ្ហាធ្ង​ន់ធ្ង​រ​ផ​ង​ដែរ​ហើយ​ក​ម្ពុជាក៏មិន​គាំទ្រ​ដ​ល់ការ​សាក​ល្ប​ងអាវុធ​រ​ប​ស់កូរ៉េខាង​ជើង​ឡើយ។ចំពោះប​ញ្ហាជំលោះប្រ​ជុំកោះចិន​នឹង​ជ​ប៉ុន​គឺក​ម្ពុជាគាំទ្រឲ្យ​មាន​ការ​ច​រ​ចាដោយ​ស​ន្តិវិធីដោយ​ឡែក​ប​ញ្ហាស​មុទ្រ​ចិន​ខាង​ត្បូង​នៅតែមាន​ការ​ស្មុគ្រ​ស្មាញ​ទាំង​នេះហើយ​ដែល​នាំឲ្យ​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ប​រ​ទេសអាស៊ាន​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នៅទីក្រុង
វៀង​ច័ន្ទ​ពុំអាច​ឈាន​ទៅដ​ល់ការ​ចេញ​សេច​ក្តីសំរេច​រួម​ណាមួយ​បាន​ឡើយ។ឯ.ឧ រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក៏បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន​ផ​ង​ដែរ​ដែល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ជ​ប៉ុន​បាន​ជួយ​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជាឲ្យ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ល្អក្នុង​ការ​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ជូនអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ
មិន​ត្រឹម​តែជួយ​លើការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ប៉ុណ្ណោះទេជ​ប៉ុន​ក៏បាន​ជួយ​ជាសំភារៈនិង​ប​ច្ចេក​ទេស​ថែម​ទៀត​ផ​ង ។

ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម ទ​ទួល​ថ​វិការ​ពីក្រុម​ហ៊ុន ណាហ្គាវើល
ទឹក​ប្រាក់ចំនួន ១៣០ពាន់៧៩៣ ដុល្លាស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក ត្រូវ​បាន​ក្រុម​ហ៊ុន​ណាហ្គាវើល​ប្រ​គ​ល់ ជូន​ចំពោះស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាដែលអញ្ជើញ​ទៅទ​ទួល​ដោយឯ.ឧនាយឧត្ត​ម សេនីយ៏ គ​ន់ គីម អគ្គ​លេខាធិការ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីសំណាក់ ឯ.ឧ ក្នុង​ជួរ​ស​មាជិក​គ​ណៈអចិន្ត្រៃយ៏នៃគ​ណៈ ក​ម្មាធិការ​ក​ណ្ដាល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាជា ច្រើន​រូប ទៀត​ផ​ង ។
          លោក តាន់ ស្រ៊ីដាទុក ដុក​ទ័រ ចិន លីប​គ​ង់ អគ្គ​នាយ​យ​ក ក្រុម​ហ៊ុន​ណាហ្គាវើល បាន សំដែង​នូវ​ការ​ដឹង​គុណ​ចំពោះអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាយើង ដែល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​យ​កអស់កំលាំង កាយ​ចិត្ត និង​ហ៊ាន​បូជាជីវិត​ដើម្បីបុព្វ​ហេតុការ​ពារ​ជាតិការ​ពារ​ទឹក​ដី និង​ប្រ​ជាជ​ន​មិនឲ្យ​ស​ត្រូវ ចូល​រំលោភ​និង​ឈ្លាន​ពាន​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី ព្រ​ម​ទាំង​រ​ក្សាបាន​នូវ​សុខ​ស​ន្តិភាព​ស្ថេរ​ភាព​ស​ង្គ​ម ដើម្បីប្រ​ជាជ​ន​បាន​រ​ស់នៅក្នុង​សុខ​ស​ន្តិភាព​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ពេល​នេះ។ លោក​បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖ ទោះបីថ​វិការ​ពេល​នេះមាន​តិច​តួច​ស្តួច​ស្តើង​ក្ដីតែក្រុម​ហ៊ុន​រ​ប​ស់លោក​នឹង​ខិត​ខំជួយ​គាំទ្រ​ដ​ល់ ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាយើង​ប​ន្ត​ទៅទៀត​នៅថ្ងៃខាង​មុខ ។លោកអគ្គ​នាយ​ក​បាន​ប​ន្តឲ្យ ដឹង​ទៀត​ថា ៖ ក្រុម​ហ៊ុន​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​ចូល​រួម​ធ្វើកិច្ច​ការ​ស​ង្គ​ម និង ម​នុស្ស​ធ​ម៌ជាច្រើន​ទៀត​គឺ ក្នុង​ន័យ​ចូល​រួម​ចំណែក​ក​សាង​ក​ម្ពុជាមួយឲ្យ​មាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៏និង​រីក​ចំរើន  ។
       ក្នុងឱកាស​នោះ  ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ គ​ន់ គីម អគ្គ​លេខាធិការ ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន ក​ម្ពុជា និងអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ទាំងអស់តាង​នាម​ស​ម្តេច​តេជោហ៊ុន សែន បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ ក្រុម​ហ៊ុន​ណាហ្គាវើល​ដែល​មាន​ចិត្ត​ស​ប្បុរ​ស​ផ្ត​ល់ថ​វិការ​ដើម្បីជួយ​ទ្រ​ទ្រ​ង់និង​គាំទ្រ​ដ​ល់ស​មាគ​ម អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជានា ពេល​នេះ ។ នេះប​ញ្ជាក់ឲ្យ​ឃើញ​ថា គឺជាការ​ជួយ​ដ​ល់អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន យើង​ដែល ប​ន្ទាប់ពីបាន​ប​ញ្ច​ប់ភារ​កិច្ច ការ​ពារ​ជាតិនិង​មាតុភូមិរួច​ម​ក យុទ្ធ​ជ​ន​រ​ប​ស់យើង​ខ្លះ រ​ស់នៅមាន​ជីវ​ភាព​លំបាក, យុទ្ធ​ជ​ន​ខ្លះត្រូវ​បាត់ប​ង់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ធ្វើព​ល​ក​ម្ម ហើយ​ខ្លះទៀត​មាន ទ​ទួល​នូវ​ការ​ពិការ​ជាដើម ។ ទាំង​នេះហើយ រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ដែល​មាន​ស​ម្តេច​តេជោហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីជាប្រ​មុខ​តែង​តែគិត​គូរ​ដ​ល់សុខ​ទុក្ខ​រ​ប​ស់ប​ង​ប្អូនអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​យើង​ជាប្រ​ចាំ ។ ឯ.ឧ បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖ ថ្ងៃនេះក្រុម​ហ៊ុន ណាហ្គាវើល បាន​ចូល​រួម​ជួយ​រំលែក នូវ​ការ​លំបាក រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក៏ដូច​ជាបាន​ជួយ​ក្នុង​ការ​លើក​ស្ទួយ​ដ​ល់ ជីវ​ភាពអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាឲ្យ មាន​ជីវ​ភាព​រុង​រឿង​ទៅថ្ងៃអនាគ​ត​ផ​ង​ដែរ ។ ឯ.ឧ អគ្គ​លេខាធិការ បាន​ប​ញ្ជាក់ឲ្យ​ដឹង​ទៀត​ថា ៖ ចំពោះថ​វិការ​ចំនួន ១២ ម៉ឺន​ដុល្លាស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក ស​មាគ​ម​នឹង​យ​ក​ទៅសាង​ស​ង់ផ្ទះចំនួន ៣០ ខ្ន​ង​សំរាប់ផ្ដ​ល់ជូន​ដ​ល់អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន និង​គ្រួសារ​ដែល​ក្រីក្រ​ខ្វះផ្ទះសំបែង ហើយ​ចំពោះថ​វិការ ចំនួន ៣ម៉ឺន៧រ​យ៩៣ដុល្លាទៀត​ស​មាគ​ម​នឹង​យ​ក​ទៅបំរើលើការ​ងារ​ឃោស​នា ដើម្បីឲ្យ​សាធា រ​ណ​ជ​ន​ដឹងអំពីស​ក​ម្ម​ភាព​រ​ប​ស់ ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ។
       ប​ន្ទាប់ម​ក​គ​ណៈប្រ​តិភូស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ក៏បានអញ្ជើញ​ចុះទៅទ​ស្ស​នាផ្សារ ក្រោម​ដីរ​ប​ស់ ក្រុម​ហ៊ុន​ណាហ្គាវើល ដែល​ផ្សារ​នេះជាការ​វិនិយោគ​រ​វាង​ក្រុម​ហ៊ុន រ​ដ្ឋ​រ​ប​ស់សា ធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន ជាមួយ​ក្រុម​ហ៊ុន​ណាហ្គាវើល ដែល​នឹង​មាន​ការ​តាំង​ល​ក់នូវ​មុខ ទំនិញ​ឈ្មោះល្បីៗនៅលើពិភ​ព​លោក ៕

ប​ញ្ជ្រាប​យេន​ឌ័រ​ជូន​ក​ម្ម​សិក្សាការីសាលាការ​ពារ​ព្រំដែន
ខេត្ត​កំព​ង់ឆ្នាំង ៖ កាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៦ នៅសាលាការ​ពារ ព្រំដែន​ដែល​មាន​ទីតាំង ស្ថិត​ក្នុង​ភូមិ ឧក​ញ៉ា ប៉ាង ឃុំល​ង្វែក ស្រុក​កំព​ង់ត្រ​ឡាច ខេត្ត    កំព​ង់ឆ្នាំង​មាន​រៀប​ចំពិធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយអនុ សាស​ន៍​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ផែន​ការ​យុទ្ធ​សា្រ​ស្ត​ប​ញ្ជ្រាប​យេន ឌ័រ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឆ្នាំ២០១៦- ២០២០ និង​ឆ្នាំស្តីពីការ​ទ​ប់ស្កាត់អំពើ ហិង្សា​ក្នុង​គ្រួសារ និង​កិច្ច​ការ​ពារ​ជ​ន​រ​ង​គ្រោះក្រោមអធិប​តីភាព​លោក​ជំទាវ ដាំ ដារីនី រ​ដ្ឋ​លេខា​ធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ជាប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​យេន​ឌ័រ ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីអស់លោក លោក​ស្រី នាយ​ក នាយ​ក​រ​ង យោធាចារ្យ និង​ក​ម្ម សិក្សាការីចំនួន១៩៥នាក់ ។
ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ ចាន់​ សារ៉ាន់ នាយ​ក​រ​ង​ទីចាត់ការ​ការ​ពារ​ព្រំដែនអគ្គ​ប​ញ្ជាការ និង​ជា​នា​យ​ក​​សាលាការ​ពារ​ព្រំដែន​បានឲ្យ​ដឹង​ថា ក្នុង​ឆ​ន្ទៈចូល​រួម​ក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិគាំទ្រ​ដោយ​ស្មោះស្ម័គ្រ​លើ​​គោល​ន​យោបាយ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល និង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​ពីសំណាក់នាយ​ក នាយ​ក​រ​ង យោធាចារ្យ និង​ក​ម្ម​សិក្សាការីក្នុង​សាលា ក្រោម​ការ​ច​ង្អុល​ប​ង្ហាញ​ពីថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​ប​ញ្ជាការ ខ.ភ.ម. សាលាផ្តោត​សំខាន់លើការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស ខ.ភ.ម. តាម​គោល ន​យោបាយ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ទិស​ដៅទ​ទួល​បាន​យោធិន​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ស​ម​ត្ថ​ភាព​និង​ជំនាញ ក្នុង ការ​ដឹក​នាំគ្រ​ប់គ្រ​ង​និង​ប​ញ្ជាធ្វើឲ្យ​នាយ​ទាហាន​មាន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​គ្រ​ប់គ្រាន់បំពេញ​ការ​ងារ​ការ​ពារ​ព្រំដែន បាន​ល្អ គោរ​ព​វិន័យ ស្មោះត្រ​ង់ ក្លាហាន ហ៊ាន​ព​លិក​ម្ម​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​ការ​ពារ​ជាតិមាតុភូមិ ។
ក្នុង​នាម​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ លោក​ជំទាវ ដាំ ដារីនី បាន​កោត​ស​រ​សើរ យ៉ាង​ជ្រាល​ជ្រៅ ចំពោះថ្នាក់ដឹក​នាំសាលា យោធាចារ្យ សាលាការ​ពារ​ព្រំដែន​ខិត​ខំបំពេញ​តួនាទីលើការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល ជំនាញ ការ​ពារ​ព្រំដែន​ក​ន្ល​ង​ម​ក​ពិត​ជារួម​ចំណែក លើការអនុវ​ត្ត​ន​យោបាយ​ការ​ពារ​ជាតិរ​ប​ស់ រាជ​រ​ដ្ឋា ភិបាល និង​កំណែទ​ម្រ​ង់រ​ប​ស់ ខ.ភ.ម។ ជាការ​ពិត​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប​ណ្តុះប​ណ្តាលអភិវ​ឌ្ឍ​ស​ម​ត្ថ​ភាព យោធិន​ជាជ្រុង​មួយ​ក្នុង​កំណែទ​ម្រ​ង់ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី៣ រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ប​ង្កើន​ចំណេះដឹង​ជំនាញ​ក៏ដូច​ជាប​ទ​ពិសោធ​ន៍ដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​គ្រ​ប់ ប្រ​ភេទ​ធានាការ​ពារ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ឈាន​ទៅថែរ​ក្សា ស​ន្តិភាព ស​ន្តិសុខ សុវ​ត្ថិភាព​ស​ង្គ​ម​ទ​ប់ ស្កាត់ការ​ជួញ​ដូរ​ស្ត្រី និង​កុមារ​នៅតាម​ព្រំ ដែន ។
នៅទីប​ញ្ច​ប់លោក​ជំទាវ​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក៏បាន​ផ្តាំផ្ញើដ​ល់ក​ម្ម​សិក្សាការីសូម​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់លើជំនាញ និង​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​ជាប់ ព្រំដែនឲ្យ​បាន​រឹង​មាំ ។
ក្នុងឱកាស​នោះដែរ​គ​ណៈអធិប​តីក៏បាន​ប្រ​គ​ល់សៀវ​ភៅផែន​ការ​យុទ្ធ​សា្រ​ស្ត​ប​ញ្ជ្រាប​យេន​ឌ័រ​រ​ប​ស់ក្រ សួង​ការ​ពារ​ជាតិឆ្នាំ២០១៦-២០២០ដ​ល់សាលាការ​ពារ​ព្រំ ដែន​ផ​ង​ដែរ ៕

ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ ទ​ទួល​ជួបឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​សិង្ហ​បុរី
ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​អនុញ្ញាតិឲ្យឯ.ឧ ​ម៉ៃខើល តាន់ (Micheal Tan) ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​សិង្ហ​បុរីទើប​នឹង​តែង​តាំង​ថ្មី ប្រ​ចាំព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា លោកឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី អេហ្វីដ ហ្វុក (Afed Fox) អនុព័ន្ធ​យោធាសិង្ហ​បុរី ប្រ​ចាំក​ម្ពុជាត្រូវ​ប​ញ្ច​ប់អាណាតិបេស​ក​ក​ម្ម និង​លោក​វ​រ​សេនីយ៍ ច​នី លីម (Jhony Lim) អនុព័ន្ធ​យោធាសិង្ហ​បុរី ប្រ​ចាំក​ម្ពុជាថ្មី ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម និង​ជំរាប​លា នាព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី១០ ខែសីហាម្សិល​មិញ​នេះនៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។
ក្នុងឱកាស​នោះ ឯ.ឧ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​សិង្ហ​បុរី បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា ទំនាក់ទំន​ង​សិង្ហ​បុរីនិង​ក​ម្ពុជាមាន​ជាច្រើន ទាំង​នៅក្នុង​ទ្វេភាគី និង​ព​ហុភាគី។ បាន​ថ្លែង​នូវអំណ​រ​គុណ​ចំពោះ​ក​ម្ពុជា ដែល​តែង​តែបាន​គាំទ្រ និង​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​រ​ប​ស់សិង្ហ​បុរីនៅក្នុង​វេទិកាតំប​ន់និង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​នានា ហើយ​បាន​ចាត់ទុក ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ជាស្ថាប​និក​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន និងអាស៊ាន​បូក។ ឯ.ឧ បាន​ស្នើដ​ល់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ក​ម្ពុជា ចាត់ប​ញ្ជូន​ម​ន្ត្រីរ​ប​ស់ខ្លួន​ទៅធ្វើការ​នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជួយ​ស​ង្គ្រោះគ្រោះ​ម​ហ​ន្ត​រាយ នៅសិង្ហ​បុរី ដែល​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ពេល​នេះមាន​ម​ន្ត្រីយោធាចំនួន១០ដែល​ម​ក​ពី​ប្រ​ទេស​ផ្សេងៗ​គ្នា​បាន​កំពុង​ធ្វើការ​នៅនោះ ហើយ​ថ្មីៗនេះប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​ក៏បាន​ចាត់​ប​ញ្ជូន​ម​ន្រ្តីរ​ប​ស់ខ្លួន​ម​ក​ធ្វើការ​នៅទីនោះផ​ង​ដែរ។
ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា សិង្ហ​បុរីជាប្រ​ទេស​មួយ​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ការ​ជាច្រើន​ជាមួយ​នឹង​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា ដូច​ជាទំនាក់ផ្នែក​ពាណិជ្ជ​ក​ម្ម ទេស​ច​រ​ណ៍ និង​ផ្នែក​សុខាមាល​ភាព ជាពិសេស​ក​ង​ទ័ព​នៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ។ ទោះបីក​ម្ពុជាមាន​ចំណុច​ខ្លះៗ មិន​រីក​ច​ម្រើន​ដូច​សិង្ហ​បុរី តែប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក៏មាន​ការ​រីក​ច​ម្រើន​លើវិស័យ​ជាច្រើន​ផ​ង​ដែរ ក្នុង​នោះ​បាន​ផ្ត​ល់ភាព​ក​ក់ក្តៅ និង​មាន​សុខ​ស​ន្តិភាព​ពេញ​លេញ​ទៅដ​ល់ប្រ​ជាជ​ន និង​ភ្ញៀវ​ទេស​ច​រ​ណ៍។ ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា បាន​ខិត​ខំក​សាងអភិវ​ឌ្ឍ​ប្រ​ទេស​ជាតិ ថែរ​ក្សាស្ថេរ​ភាព និង​ស​ន្តិភាព​ដែល​កំពុង​កើត​មាន​នៅទូទាំង​ប្រ​ទេស​នាពេល​នេះ គឺពិត​ជា​មាន​ត​ម្លៃយ៉ាង​ធំធេង ស​ម្រាប់ជាតិក​ម្ពុជា ក៏ដូច​ជាស​ម្រាប់ស​ន្តិភាព​ក្នុង​តំប​ន់ និង​នៅលើ​ពិភ​ព​លោក​ទាំង​មូល។ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ បានឯក​ភាព​និង​ទ​ទួល​យ​ក​នូវ​សំណូម​ព​រ​រ​ប​ស់ឯ.ឧ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​សិង្ហ​បុរី និង​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា ក​ម្ពុជានឹង​ប​ន្ត​ទំនាក់​ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ដ៏ល្អជាមួយ​និង​សិង្ហ​បុរី ដើម្បីផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍នៃប្រ​ជាជាតិ​ទាំង​ពីរ៕

ឯកឧត្ដ​ម​នាយឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ សែម សុវ​ណ្ណ​នីទ​ទួល​ជួប​ស​វ​នាការ​ជាមួយ​នាយ​ក​ការិយាល័យ​តំណាងអង្គ​ការ​ប​ណ្ដាប្រ​ទេស​និយាយ​ភាសាបារាំង
    នាព្រឹក​ថ្ងៃទី១០ខែសីហាឆ្នាំ២០១៦ឯកឧត្ដ​ម​នាយឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ សែម សុវ​ណ្ណ​នី អគ្គ​នាយ​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិគ្រ​ប់គ្រ​ង​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​បាន​ទ​ទួល​ជួប​ស​វ​នា​ការ​ជាមួយ លោក ERIC NORMAND-THIBEAULT នាយ​ក​ការិយាល័យ​តំណាងអង្គ​ការ​ប​ណ្ដាប្រ​ទេស​និយាយ​ភាសាបារាំង​ប្រ​ចាំតំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក​ដែល​មាន​និវេស​ន​ដ្ឋាន​នៅ​ទីក្រុង​ហាណូយ នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម។
    ក្នុង​កិច្ច​ស​វ​នាការ​នោះឯកឧត្ដ​ម​នាយឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ សែម សុវ​ណ្ណ​នី បាន​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះលោក​នាយ​ក​ការិយាល័យ​ដែល​បាន​ចំណាយ​ពេល​វេលាដ៏មាន​ត​ម្លៃម​ក​ជួប​ស​វ​នាការ នៅម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិក្នុង​គោល​បំណ​ង​ជួយ​ក្នុង​វិស័យ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព។លោក​ធ្លាប់សិក្សាហើយ​ថាភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិស​ព្វ​ថ្ងៃគឺប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ចូល​រួម​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនៅប្រ​ទេស​ស៊ូដ​ង់ស៊ូដ​ង់ខាង​ត្បូង,លីប​ង់,សាយ​ប្រឺស,​ម៉ាលីនិងអាហ្វ្រិក​ក​ណ្ដាល​ហើយ​ដំណើរ​ការ​ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​តាំង​ពី​មុន​ម​ក​គឺដំណើរ​ការ​បាន​យ៉ាង​ល្អ។តែក​ម្ពុជានៅជួប​ការ​ខ្វះខាត​នូវឧប​ក​រ​ណ៍ស​ម្ភារៈជាច្រើន​ស​ម្រាប់​បំពេញ​ភារៈកិច្ច​នៅក្រៅប្រ​ទេស។ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ប្រ​ទេស​បារាំង​កំពុង​ប​ន្ត​ជួយ​ផ្នែក​ភាសាបារាំង ផ្នែក​សេនាធិការអង្កេត​ការ​ណ៍ក​ងអាវុធ​ហ​ត្ថ​តែការ​ហ្វឹក​ហាត់រ​យៈពេល​ខ្លីនាពេល​ខាង​មុខ​នេះនឹង​មាន​វ​គ្គ​ប​ង្រៀន​ពីប​ច្ចេក​ទេស​ដឹក​ជ​ញ្ជូន​គ្រឿង​ផ្ទុះដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង​ក​ម្ពុជា​ក្រៅពីនេះ បារាំង​ក៏បាន​ជួយ​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​នៅក្រៅប្រ​ទេស​ដូច​ជានៅ​សាលា​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​​ផ្នែក​រ​ក្សាស​ន្តិភាព នៅបាម៉ាកូជាដើម។
    ឯកឧត្ដ​ម អគ្គ​នាយ​ក​បាន​ស្នើរឲ្យ​ប្រ​ទេស​បារាំង​ជួយ​ជ​ម្រុញ​គ​ម្រោង​ជំនួយ​ដែល​គាំទ្រ​ពីសំណាក់​ប​ណ្ដាប្រ​ទេស​និយាយ​ភាសាបារាំង​សំដៅជួយ​បំពេញ​ដ​ល់ម​ជ្ឈ​ប​ណ្ឌ​ល​ជាតិ ដើម្បីលើក​ក​ម្ព​ស់ ស​ម​ត្ថ​ភាព ឲ្យ​ដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជាក្នុង​កិច្ច​ចូល​រួម​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ។
    លោក ERIC- NORMAND THIBEAULT បាន​ប​ង្ហាញ​ពីទឹក​ចិត្ត​ជួយ​ជ្រោម​ជ្រែង​ក្នុង​ការ​ជ​ម្រុញឲ្យ​ស​ម្រេច​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ល្អប្រ​សើរ​នាពេល​ខាង​មុខ​នូវ​ការ​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ពី​តំណាង អង្គ​ការ​ប​ណ្ដាប្រ​ទេស​និយាយ​ភាសាបារាំង តាមអ្វីដ៊ែល​លោក​បាន​ពិនិត្យ​ឃើញ​តាម​រ​យៈ​ដំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នេះគឺជំនួយ​ផ្នែកឧប​ក​រ​ណ៍ស​ម្ភារៈស​ម្រាប់ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល វិស័យ​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ចំណេះដឹង​ភាសាបារាំង​និង​ផ្នែក​ជំនួយ​សាង​ស​ង់អគារ​ស​ម្រាប់រ​ក្សាទុក​នូវឧប​ក​រ​ណ៍ព​ត៌មាន​វិទ្យា។