ព័ត៌មាន

ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ បើក​ការ​ដ្ឋាន​សាង​ស​ង់វិមាន​ឈ្នះឈ្នះ

       ដោយ​បាន​ការឯក​ភាព​ពីរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​នាព្រឹក​ថ្ងៃទី២៥ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦គ​ណៈក​ម្មាការ​វិមានអនុស្សាវ​រីយ៍ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះនិង​ការ​ប​ញ្ច​ប់ស​ង្គ្រាម​ស៊ីវិល​នៅក​ម្ពុជា​រៀប​ចំពិធី​ប​ញ្ចុះ​ប​ឋ​ម​សិលានិង​បើក​ការ​ដ្ឋាន​សាង​ស​ង់វិមាន​ឈ្នះឈ្នះជាផ្លូវ​ការ​ដែល​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅក្រោម​អធិប​តីភាពឯ.ឧទៀ.បាញ់ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​លោក​ជំទាវ​តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីនៃព្រះរាជាណា​ច​ក្រ​ក​ម្ពុជា។
       វិមានអនុស្សាវ​រីយ៍ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះមាន​ទីតាំង​ស្ថិត​នៅស​ង្កាត់បាក់ខែង​ខ័ណ្ឌ​ជ្រោយ​ច​ង្វារាជ​ធានីភ្នំពេញ​នៅខាង​មុខ​ព​ហុកីឡាដ្ឋាន​ម​រ​ត​តេជោហើយ​ត្រូវ​បាន​សាង​ស​ង់លើផ្ទៃដី​ប្រ​មាណ​ជាង០៨ហិច​តា។បើយើង​ឈ​រ​នៅចំក​ណ្តាល​ធៀប​រ​វាង​វិមាន​ឈ្នះឈ្នះជាមួយ​នឹង​ព​ហុកីឡាដ្ឋាន​ម​រ​ត​ក​តេជោគឺយើងអាច​មើល​ឃើញ​ពីទិដ្ឋ​ភាព​រួម​ដ៏ស្រ​ស់ស្អាត​រ​ប​ស់អគារ​ទាំង​ពីរ​នោះរ​ត់ត្រួត​គ្នានៅលើអក្ស​មេតែមួយ។
      នៅក្នុង​រ​បាយ​ការ​ណ៍រ​ប​ស់ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ណឹម សុវ​ត្ថិ អគ្គ​នាយ​ក​ន​យោបាយ​និង​កិច្ច​ការ​ប​រ​ទេស​និង​ជាប្រ​ធាន​ក្រុម​ការ​ងារ​សាង​ស​ង់វិមាន​ឈ្នះឈ្នះបាន​រាយ​ការ​ណ៍ជូនអង្គ​ពិធីជ្រាប​ថាចាប់តាំង​ពីប​ង្កើត​គ​ណៈក​ម្មាការ​សាង​ស​ង់វិមាន​ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះរ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​មាន​រ​យៈពេល៥០៤ថ្ងៃគ​ត់ដែល​គ​ណៈក​ម្មាការ​បាន​ខិត​ខំធ្វើការ​ប្រ​ជុំពិភាក្សាជាប​ន្ត​ប​ន្ទាប់ព្រ​ម​ទាំង​ចុះសិក្សាស្រាវ​ជ្រាវឯក​សារ​និង​រ​ច​នាប​ថ​តាម​ប្រាង្គ​ប្រាសាទ​នានាទាំង​ក្នុង​និង​ក្រៅ​ប្រ​ទេស​ផ​ង​ដែរ។
      នៅក្នុង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថារ​ប​ស់ឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថាជាច្រើន​ជំនាន់​ម​ក​ហើយ​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាយើង​ពុំធ្លាប់ទ​ទួល​បាន​ស​ន្តិភាព​ពេញ​លេញ​ដូច​ស​ម័យ​ស​ព្វ​ថ្ងៃ​​នេះទេជួន​កាល​មាន​ការ​បែក​បាក់ទៅជាពីរ​ជាបីភាគីដែល​នាំឲ្យ​ប្រ​ទេស​ជាតិមាន​ជ​ម្លោះ​នឹង​គ្នាឥត​ឈ​ប់ឈ​រ។នៅក្នុង​ដំណាក់កាល​ចុង​ក្រោយ​គឺដោយ​សារ​រ​ប​ប​ប្រ​ល័យ​ពូជ​សាស​ន៍ ប៉ុល​ព​ត អៀង​សារី បាន​ធ្វើឲ្យ​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាមាន​ម​ហ​ន្ត​រាយ​យ៉ាង​ធ្ង​ន់ធ្ង​រ​នោះទើប​មាន​ព្រឹត្តិការ​ណ៍​ថ្ងៃទី២ធ្នូ១៩៧៨និង​ថ្ងៃទី៧ម​ក​រា១៩៧៩រ​ហូត​ដ​ល់១៩៩៨ដែល​ជាការអនុវ​ត្ត​ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះនិង​ការ​ប​ញ្ច​ប់ស​ង្គ្រាម​ស៊ីវិល​នៅក​ម្ពុជាក្រោម​ការ​ដឹក​នាំប្រ​ក​ប​ដោយ​គ​តិប​ណ្ឌិត​រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហារ​សេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី។
      ជាស​មិទ្ធ​ផ​ល​នៃន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះ យើង​ទ​ទួល​បាន​ស​ន្តិភាព​ពេញ​លេញ ដែល​ជាក​ត្តា​ច​ម្ប​ង​ស​ម្រាប់ជំរុញ​ការអភ​វ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិលើគ្រ​ប់វិស័យ​និង​ការ​ធ្វើស​មាហ​រ​ណ​ក​ម្ម​ក​ម្ពុជា ទៅក្នុង​កិច្ច​ការ​តំប​ន់និងអន្ត​រ​ជាតិដោយ​ជោគ​ជ័យ​ហើយ​បាន​ប្រែក្លាយ​ជីវ​ភាព​រ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន​ពីជីវ​ភាព​ក្រីក្រ​ម​ក​ជាប្រ​ជាជ​ន​មាន​ចំណូល​ក​ម្រិត​ម​ធ្យ​ម។
      ឯ.ឧ ទៀ បាញ់ បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថាប​ទ​ពិសោធ​ន៍ជាប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​ជាច្រើន​ជំនាន់ក្នុងអតីត​កាល​និង​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​ស​ង្គ​ម​ជាតិក​ន្ល​ង​ម​ក​ថ្មីៗនេះគឺជាមូល​ដ្ឋាន​ដ៏សំខាន់ស​ម្រាប់ឲ្យ​យើង​រួម​សាម​គ្គីគ្នា ដើម្បីក​សាង​វិមាន​ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះ នាថ្ងៃនេះ ដែល​បាន​កើត​ឡើក្រោម​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ដ៏ខ្ព​ង់​ខ្ព​ស់​​រ​ប​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន ដើម្បីប​ង្ហាញ និង​រំលឹក​ដ​ល់វីរ​ភាព និង​ស្នាដៃរ​ប​ស់វីរ​ជ​ន​ដែល​បាន​ចំណាយ​សាច់ស្រ​ស់ឈាម​ស្រ​ស់និង​ភាព​ឈ្លាស់វៃរ​ប​ស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំក្នុង​ការ​ស្វែង​រ​ក​ស​ន្តិភាព។
      វិមាន​ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះនេះនិង​ជាមោទ​ន​ភាព​ជាតិខ្មែរ​ដោយ​សារ​វិមាន​និង​ប​រិវេណ​នេះនឹង​ក្លាយ​ជាពិភ​ព​ខ្មែរ​ខ្នាត​តូច​ដែល​នឹង​ប​ង្ហាញ​នូវ​ចំណុច​សំខាន់នៃប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​ជាតិ និង​វ​ប្ប​ធ​ម៌ជាតិជាង២០០០ឆ្នាំ ជាពិសេ​ស​ប​ង្ហាញ​នូវ​ប​ញ្ញាញាណ​ជាតិខ្មែរ អំពីមូល​ដ្ឋាន​ទ​ស្ស​ន​វិជ្ជាសុខ​ដុម​នីយ៍ក​ម្ម​ក្នុង​ការ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​ស​ង្គ​ម​ជាតិយើង​តាំង​ពីស​ម័យ​ន​គ​រ​គោក​ធ្ល​ក​ន​គ​រ​ភ្នំចេន​ឡាអង្គ​រ​និង​ក្រោយអង្គ​រ។
      វិមាន​ឈ្នះឈ្នះនេះក៏នឹង​ប​ង្ហាញ​ផ​ង​ដែរ​នូវ​វ​ប្ប​ធ​ម៌ក​ត​ញ្ញូនិរ​ន្ត​រ​ភាព​នៃស​ង្គ​ម​ជាតិក្នុង​គ្រ​ប់​វិស័យ​​សុខ​ដុម​នីយ៍ក​ម្ម​ខាង​ជ​ន​ជាតិនិង​សាស​នារួម​ទាំង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​នៃទំនាក់ទំន​ង​រ​វាង​វ​ប្ប​ធ​ម៌ធ​ម្ម​ជាតិនិង​ម​នុស្ស​ព្រ​ម​ទាំង​ទំនាក់ទំន​ង​រ​វាងអតីត​កាល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​និងអនាគ​ត។នៅក្នុង​នោះ​មួយ​ផ្នែក​ក៏ទំនាក់ទំន​ង​ទៅនឹង​ស​ម័យ​ស​ង្គ​ម​រាស្ត្រ​និយ​ម​ត​ភ្ជាប់ម​ក​ដ​ល់ស​ម័យ​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​និង​ស​ម័យ​ប៉ុល​ព​ត រួម​ទាំង​ដំណាក់កាល​ក្នុងអំឡុង​ឆ្នាំ១៩៧៩-១៩៨៩ និង​ដំណាក់កាល​ឆ្នាំ១៩៩១-១៩៩៣ ព្រ​ម​ទាំង​ត​ភ្ជាប់ម​ក​ដ​ល់ដំណាកើកាល​នៃន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះដែល​ជាប​រិប​ទ​ស​ន្តិភាពអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍មិន​ធ្លាប់មាន​ក្នុង​ប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​ប​ង្រួប​ប​ង្រួម​ទឹក​ដីដែល​ដឹក​នាំនិង​ក​សាង​ស្ថាប​នាប្រ​ក​ប​ដោយ​គ​តិប​ណ្ឌិត​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់រ​ប​ស់ ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន​សែន ផ្ទាល់។
      តាម​ផែន​ការ​ដែល​បាន​គ្រោង​ទុក​ការ​រៀប​ចំគ​ម្រោង​ប្ល​ង់មេនៃវិមាន​ឈ្នះឈ្នះត្រូវ​បាន​ចែក​ចេញ​ជា០៣តំប​ន់តំប​ន់ទី១ប​ង្ហាញ​ពីសុខ​ដុម​នីយ៍ក​ម្ម​ប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​ខ្មែរ​តំប​ន់ទី២ស​ន្តិភាព​ពេញ​លេញ​តាម​រ​យៈន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះនិង​តំប​ន់ទី៣ស​មិទ្ធ​ផ​ល​នានាដែល​ទ​ទួល​បាន​ពីន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះចាប់តាំង​ពីឆ្នាំ១៩៩៨ ២០១៨។សំណ​ង់នេះត្រូវ​បាន​សាង​ស​ង់ឡើង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​គ្រ​ប់ម​ជ្ឈ​ដ្ឋាន​ទាំង​ធ​ន​ធាន​គំនិត​និន្នាការ​ន​យោបាយ​ឡើយ​ហើយ​សំណ​ង់នេះនឹង​ប្រែក្លាយ​ទៅជាសំណ​ង់ប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​ជាតិគ្រ​ប់ជំនាន់។
      ឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ទៀ បាញ់ បាន​ប​ញ្ជាក់ច្បាស់ថាសំណ​ង់វិមាន​ឈ្នះឈ្នះនេះនឹង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ប្រ​កួត​ប្រ​ជែង​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ត​ម្លាភាព​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ក្នុង​ការ​រ​ច​នារូប​គំនូរ​ស​ម្រាប់​ក​សាង​រូប​ច​ម្លាក់នៅវិមាន​ឈ្នះឈ្នះដែល​ជាការ​ក​សាង​ប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​នៃប្រ​ជាជាតិខ្មែរ​ដោយ​ខ្មែរ​ខ្លួនឯង​ដែល​មាន​ភារ​កិច្ច​ប​ង្កើត​វីរ​ជ​ន​វីរ​នារីជាតិឲ្យ​បាន​កាន់តែច្រើន​ស​ម្រាប់​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិប្រ​ក​ប​ដោយ​ចីរ​ភាព​នាពេលអនាគ​ត។សំណ​ង់ក៏នឹង​រំលេច​ចេញ​នូវ​ការ​ក​សាង​វ​ប្ប​ធ​ម៌សុខ​ដុម​នីយ៍ក​ម្ម​នៃសាស​នាជ​ន​ជាតិទំនាក់ទំន​ង​នៃវ​ប្ប​ធ​ម៌ប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​ធ​ម្ម​ជាតិនិង​ម​នុស្ស​ន​យោបាយ​ស​ន្តិភាព​និង​ន​យោបាយ​ទឹក។ល។ដើម្បីជំរុញឲ្យ​កូន​ខ្មែរ​ស​ម័យ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ចេះប​ន្ត​ការ​ក​សាង​ស្នាដៃពីដូន​តាដូច​ស​ម័យ​ម​ហាន​គ​រ។
    ប្រ​ម​ជាមួយ​នេះវិមាន​ឈ្នះឈ្នះក៏ផ្ទុក​នូវ​ចំណេះដឹង​ប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​ស​ម្រាប់ភ្ញៀវ​ជាតិអន្ត​រ​ជាតិដើម្បីស្វែង​យ​ល់អំពីស​ន្តិភាព​ដែល​ក​ម្ពុជាកំពុង​មាន​ស​ព្វ​ថ្ងៃ។ចំណុច​នេះនឹង​លើក​កិត្យានុភាព​ក​ម្ពុជាមួយ​ក​ម្រិត​ថែម​ទៀត​ពីព្រោះន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះរ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន​សែន នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីបាន​នាំស​ន្តិភាព​ពេញ​លេញ​ម​កឲ្យ​ក​ម្ពុជាខ​ណៈដែល​ប្រ​ទេស​ជាតិជាច្រើន​ក្នុង​តំប​ន់និង​ស​ក​ល​លោក​មិន​ទាន់អាច​ប​ញ្ច​ប់ស​ង្គ្រាម​ស៊ីវិល។

ឯ.ឧ ចាយ.​សាំង​យុន ​ជួប​ប្រ​តិភូម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ង​ទ័ព​វៀត​ណាម
នៅទីស្ដីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនាព្រឹក​ថ្ងៃទី២៤ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០១៦ឯ.ឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ចាយ.សាំង​យុន​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបានអនុញ្ញាត្តឲ្យ​គ​ណៈប្រ​តិភូម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​មួយ​ក្រុម​ដឹក​នាំដោយ​លោក វ/ឯក លូ ឌីង​ហៀង ​នាយ​ក​រ​ង​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​បាន​ចូល​ជួប​សំណេះសំណាល​និង​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម ។
ជំរាប​ជូនឯ.ឧរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្នុងឱកាស​នោះលោក​វ/ឯក លូ ឌីង​ហៀង ​បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ខ.ភ.ម​ទាំងអស់ដែល​បាន​ទ​ទួល​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះគ​ណៈប្រ​តិភូរ​ប​ស់លោក​ក្នុង​ពេល​នេះ។

លោក​បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖វ​ត្ត​មាន​រ​ប​ស់ប្រ​តិភូលោក​នាពេល​នេះគឺម​ក​ធ្វើទ​ស្ស​ន​កិច្ច​និង​សិក្សាដ​ក​ពិសោធ​ន៏ពីក​ង​កំលាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​នៃខ.ភ.ម​ដែល​មាន​ប​ទ​ពិសោធ​ន៏និង​មាន​ស្នាដៃល្អក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ជូនអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិនៅតាម​ប​ណ្តាប្រ​ទេស​នានាក​ន្ល​ង​ម​ក។

លោក​លូ ឌីង​ហៀង​បានអោយ​ដឹង​ទៀត​ថា៖ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង​ក​ង​ទ័ព​វៀត​ណាម​មាន​គោល​បំណ​ង​ច​ង់ប​ញ្ជូន​ក​ង​កំលាំង​ដើម្បីចូល​រួម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ជាមួយ​នឹងអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិដែរ​តែក​ង​ទ័ព​វៀត​ណាម​ពុំទាន់មាន​ប​ទ​ពិសោធ​ន៏ក្នុង​ការ​ធ្វើនិតិវិធីរៀប​ចំនិង​ការ​ត្រៀម​ប​ញ្ជូន​កំលាំង​និង​ប្រ​ព័ន្ធ​រ​ហ័ស​តើត្រូវ​ធ្វើរ​បៀប​ណា?។

ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​គឺបាន​ត្រៀម​នូវ​ក​ង​កំលាំង​ផ្នែក​វិស្វ​ក​ម្ម​និង​ផ្នែក​សុខាភិបាល​ដើម្បីចូល​រួម​ក្នុង​ការ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ជូនអង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិផ​ង​ដែរ។

លោក​វ/ឯក​បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​បាន​សំណូម​ព​រ​នាយ​ទាហាន​នៃកំលាំង​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​ក​ម្ពុជាទៅជួយ​បំប៉នឲ្យ​ក​ង​ទ័ព​នៅប្រ​ទេស​វៀត​ណាមឬក៏អាច​ក​ង​ទ័ព​វៀត​ណាម​ប​ញ្ជូន​កំលាំង​ម​ក​បំប៉ន​ជំនាញ​នេះនៅក​ម្ពុជាវិញ​ក៏បាន​ដែរ។

ឯ.ឧនាយឧត្ដ​ម​សេនីយ៏ចាយ.សាំង​យុន​ជួស​មុខអោយឯ.ឧ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី ទៀ.បាញ់រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ទាំងអស់បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍

ចំពោះដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់គ​ណៈប្រ​តិភូព្រ​ម​ទាំង​ជូន​ព​រអោយ​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន​លើទឹក​ដីព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា។

ក្នុងឱកាស​នោះដែរឯ.ឧក៏បាន​លើក​ឡើង​ដោយ​យោង​ទៅលើកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស​យើង​ទាំង២ក​ម្ពុជា.វៀត​ណាម​គឺយើង​ត្រូវ​តែជួយ​គ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ទោះក្នុង​កាលៈទេសៈណាក៏ដោយ។

ឯ.ឧរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក៏បាន​លើក​នូវ​ការ​រួម​ចំណែក​ដ៍ធំធេង​ក្នុង​ការ​ក​សាង​ខ.ភ.ម​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​តាំង​ពីដើម​រៀង​រ​ហូត​ម​ក​ដោយ​មិន​ត្រឹម​តែជួយ​ជាស្មារ​តីនឹង​សំភារៈប៉ុណ្ណោះទេថែម​ទាំង​ជួយ​ប​ណ្ដុះប​ណ្ដាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្សឱ្យ​ខ.ភ.ម​ទៀត​ផ​ង៕


កិច្ច​ប្រ​ជុំក្រុម​ការ​ងារអន្ត​រ​ក្រ​សួង​នៃគ​ណះក​ម្ម​ការ​សិក្សានិង​សាង​ស​ង់វិមានអនុស្សាវ​រ​យ៏ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះនិង​ការ​ប​ញ្ច​ប់ស​ង្គ្រាម​ស៊ីវីល​នៅក​ម្ពុជា
    
គ​ណៈក​ម្ម​ការ​សិក្សានិង​រៀប​ចំសាង​ស​ង់វិមានអនុស្សាវ​រីយ៍ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះនិង​ការ​ប​ញ្ច​ប់ស​ង្គ្រាម​ស៊ីវីល​នៅក​ម្ពុជាបាន​ដំណើរ​ការ​កិច្ច​ប្រ​ជុំអន្ត​រ​ក្រ​សួង​មួយ​នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនារ​សៀល​ថ្ងៃទី២៣ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៦ក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនិយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនិង​ជាប្រ​ធាន​គ​ណៈក​ម្ម​ការ។
តាម​រ​បាយ​ការ​ណ៍ក្រុម​ការ​ងារ​បានអោយ​ដឹង​ថាៈគ្រ​ប់ផ្នែក​គ្រ​ប់ជំនាញ​បាន​ដំណើរ​ការ​ការ​ងារ​រ​ប​ស់ខ្លួន​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ហើយ​ក្រុម​ការ​ងារ​កំពុង​ស​ក​ម្ម​ត្រៀម​រៀប​ចំពិធីប​ញ្ចុះប​ឋ​ម​សិលានិង​បើក​ការ​រ​ដ្ឋាន​សាង​ស​ង់វិមានអនុស្សាវ​រីយ៍ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះក្រោមអធិប​តីភាព​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនិយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ តំណាង​ដ៏ខ្ព​ង់ខ្ព​ស់ស​ម្តេចអគ្គ​ម​ហាសេនាប​តីតេច​ជោ ហ៊ុន សែន នាព្រឹក​ថ្ងៃទី២៥ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៦នៅតំប​ន់អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ឧក​ញ៉ាលី យ៉ុង​ផាត់ស្ថិត​ក្នុង​ស​ង្កាត់បាក់ខែង​ខ័ណ្ឌ​ជ្រោយ​ច​ង្វារ​រាជ​ធានីភ្នំពេញ ៕

ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស.សាវ៉ន​ចុះទៅផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត​នៅក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ៦


ក​ង​ទ័ព​ត្រូវ​តែគោរ​ព​វិន័យអោយ​បាន​ល្អនិង​ត្រូវ​ហាន​ធ្វើព​លិក​ម្ម​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​ដើម្បីការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដីអោយ​បាន​គ​ង់វ​ង្ស​និង​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​រ​សើនៅអោយ​បាន​ប្រ​សើរ។នេះជាការ​លើក​លើង​រ​ប​ស់​ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក្នុងឪកាស​ដែលឯកឧត្ត​ម​បាន​ដឹក​នាំក្រុម​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត​ចុះទៅផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត​និងអំពីស​ភាព​ការ​ណ៍វិវ​ត្ត​ន៍ថ្មីៗ​អោយ​ដ​ល់នាយ​ទាហាន​នាយ​ទាហាន​រ​ង​ចំនួន១២១៥ដែល​កំព​ង់បំពេញ​ភារ​កិច្ច​នៅនៅវ​រ​សេនាតូច២៧៤ក្នុង​ក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ៦ស្ថិត​នៅ​ទិស​ទី២​ឃុំត្រ​ពាំង​ប្រ​សាទ​ស្រុក​ត្រ​ពាំង​ប្រ​សាទ​ខេត្តឧត្ត​រ​មាន​ជ័យ​កាល​ពីពេល​ថ្មីៗក​ន្ល​ង​ទៅនេះ។គោល​បំណ​ង​នៃលារ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​គឺដើម្បីលើក​កំព​ស់ការ​ងារអប់រំស​ត្តិអារ​ម្ម​ណ៍ន​យោបាយ​ចិត្ត​សាស្រ្ត​ព​ង្រឹង​សីល​ធ​ម៌វិន័យ ដ​ល់ក​ង​ទ័ពអោយ​មាន​ឆ​ន្ទះមោះមុត​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ជូន​ជាតិមាតុភូមិអោយ​សំរេច​ជោគ​ជ័យ។នៅក្នុង​ពិធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​នោះប​ន្ទាប់ពី ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោ​ ឈុំខេង​ មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍
លេខ៦បាន​ឡើង​ថ្លែង​ស​ន្ទ​រ​ក​ថាស្វាគ​ម​ន៍រួច​ម​ក  ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន បាន​ព​ន្យ​ល់អំពីការ​វិវ​ត្ត​ន៍ នៃដំណើរ​ការ​កំណែទ​ម្រ​ង់រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​គ្រ​ប់ជំនាន់ក​ន្ល​ង​ម​ក រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ពេល​ប​ច្ចុប​ន្ន​នេះខ​ភ​ម​កាន់តែមាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍រីចំរើន​ទៅមុខ​ធានារាប់រ​ង​បាន​នូវ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​ការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដីការ​ជួយ​ស​ង្គ្រោះគ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ​និង​ចូល​រួម​តំណើរ​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិ។ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ដោយអនុវ​ត្ត​តាម​គោល​ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះរ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន​សែន បាន​ធ្វើអោយ​មាន​ការ​ប​ង្រួប​ប​ង្រួម​ជាតិក្នុង​នោះកំលាំង ខ្មែរ​ក្រ​ហ​ម​បាន​ធ្វើស​មារ​ហ​ក​ម្ម​ចូល​ម​ក​រួម​រ​ស់ក្នុង​ស​ង្គ​ម​ជាតិយើង​វិញ​ធ្វើអោយ​ប្រ​ទេស​ជាតិមាន​សុខ​ស​ន្តិភាព​និង​មាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍លើគ្រ​ប់វិស័យ​ម​ក​ដ​ល់ស​ព្វ​ថ្ងែនេះ។ប​ច្ចុប​ន្ប​ន្ន​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាមាន​ឈ្មោះល្បីរ​ន្ទឺលើឆាកអន្ត​រ​ជាតិតាម​រ​យៈក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ដែល​បាន​ចេញ​ទៅបេស​ស​ក​ក​ម្ម​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិក្នុង​រ​យៈពេល១០ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក។ឯកឧត្ត​ម មាស​ សាវ​ន បាន​រំលឹក​ឡើង​វិញ​ពីវីរ​ភាព​រ​ប​ស់អតីត​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​ប​ដិវ​ត្ត​ក​ម្ពុជា ដែល​បាន​ត​ស៊ូប្រ​យុទ្ធ​ហាន​បូជាជីវិត​ដើម្បីដ​ណ្តើម​បាន​ម​ក​វិញ​នូវ​ស​ន្តិភាព​ប្រ​ជាជ​ន​រ​ស់នៅសុខ​ដុម​រ​ម​នាប្រ​ទេស​ជាតិមាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍។ក្នុង​ន័យ​នេះ ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន  បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា៖​ទំរាំមាន​ថ្ងៃនេះដែល​យើង​ទ​ទួល​បាន​នូវ​ស​ន្តិភាព​ប​រិបូរ​ពេល​នេះយើង​ត្រូវ​ការ​ពារ​និង​ប្រ​ឆាំង​ដាច់ខាត​មិនអោយ​បុគ្គ​លឬពួក​ក្រុម​ណាមួយ​ដែល​មាន​បំណ​ង​ធ្វើអោយ​ប្រ​ទេស​ជាតិធ្លាក់ទៅក្នុង​ភាពអន្ត​រាយ​វិញ​ដូច​កាល​ពីពេល​មុនៗបាន​ឡើយ។ដូច្នេះយើង​ទាំងអស់គ្នាជាក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ត្រូវ​ប្តេជ្ញាការ​ពារ​ជាតិ​សាស​នាព្រះម​ហាក្ស​ត្រ,ការ​ពារ​រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ,ការ​ពារ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ស្រ​ប​ច្បាប់និង​ភាព​ត្រឹម​ត្រូវ​ស្រ​ប​ច្បាប់ ។
ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន ក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីស​ភាព​ការ​ណ៍វិវ​ត្ត​ន៍ជាតិនិងអន្ត​រ​ជាតិដែល​ទាក់ទ​ង​ទៅនិង​ន​យោបាយ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ស​ន្តិសុខ​ដែល​កំព​ង់តែមាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍ប្រែប្រួល​ទៅមុខ​ជាលំដាប់ដើម្បីអោយ​នាយ​ទាហាន​ព​ល​ទាហាន​បាន​សឹក្សាស្វែង​យ​ល់។ជាចុង​ក្រោយ ឯ.ឧ មាស សាវ​ន បានអំពាវ​នាវ​ដ​ល់នាយ​ទាហាន​ព​ល​ទាហាន​ក្នុង​ក​ង​ព​ល​លេខ៧ប​ន្ត​យ​ក​​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ហ្វឹក​ហ្វឺន​រៀន​សូត្រ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់លើការ​ងារ​ប​ង្ក​ប​ង្កើន​ផ​ល​និង​ក​សាងអង្គ​ភាពអោយ​បាន​រឹង​មាំហើយ​ត្រូវ​ចូល​រួម​គោរ​ព​ច្បាប់ច​រ៉ាច​រ​ផ្លូវ​គោកអោយ​បាន​គ្រ​ប់ៗគ្នា៕
    

នាវា​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ចិន​បី​គ្រឿង​ម​ក​​ដ​ល់​កំព​ង់​ផែស្វ័យ​ត​ខេត្ត​ព្រះសីហ​នុ​
    នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២២​ ខែ​កុម្ភៈ​ ឆ្នាំ​២០១៦​ នា​វា​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​នៃ​ក​ង​ទ័ព​រំដោះ​ប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ចំនួន​០៣​ គ្រឿង​ក្នុង​នោះ​រួម​មាន​នាវា​ទី១​ ជា​ប្រ​ភេទ​នា​វា​ចំ​បាំង​ឈ្មោះ​ លីវ​ចូវ​ (Liuzhou)​ លេខ​ ៥៧៣​ មាន​ទ​ម្ង​ន់​៤១០០តោន​ ប​ណ្តោយ​ប្រ​វែង​ ១៣៥ម​ និង​ទ​ទឹង​១៦ម​ នាវា​ទី២​ ជា​ប្រ​ភេទ​នាវា​ចំបាំង​ឈ្មោះ​ សាន់​ យ៉ា​ (SanYa)​ លេខ​៥៧៤​ ទ​ម្ង​ន់​ ៤១០០តោន​ ប​ណ្តោយ​ប្រ​វែង​ ១៣៥០​ម​ និង​ទ​ទឹង​ ១៦ម​ និង​នាវា​ទី៣​ ឈ្មោះ ​ឈីង​ហាយ​ហ៊ូ ​( Qinghaihu)​ លេខ​៨៨៥​ ទ​ម្ង​ន់​ ៣៧៣០០​តោន​ ប្រ​វែង​១៩២​ម​ និង​ទ​ទឹង​ ២៥.៥ម​ ព្រ​ម​ទាំង​នាវឹក​ចំនួន​៧៣៧​នាក់​ បាន​​ចូល​​ច​ត​​និង​​បោះ​យុថ្កា​នៅ​កំព​ង់​ផែ​ស្វ័យ​ត​ខេត្ត​ព្រះសីហ​នុ​។​
    ការ​ម​ក​ដ​ល់​រ​ប​ស់​នាវា​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​​នៃ​ក​ង​ទ័ព​រំដោះ​ប្រ​ជាជ​ន​ចិន​ទាំង​បី​គ្រឿង​ពេល​នេះ​គឺ​ជា​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ផ្លូ​វ​ការ​មួយ​សំដៅ​ជ​ម្រុញ​លើក​ក​ម្ព​ស់​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​​ក​ង​​ទ័ព​​នៃ​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ ក​ម្ពុជា​-​ចិន​ លើ​វិស័យ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម​គ្នា​ផ្នែក​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ ។​
    ក្នុង​ឪកាស​នោះ​ផ​ង​ដែរ​ ឯកឧត្ត​ម​ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ ទៀ​ បាញ់​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ ក៏​បាន​អញ្ជើញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នាវា​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​រំដោះ​ប្រ​ជាជ​ន​ចិន​នៅ​កំ​ព​ង់​​ផែ​ស្វ័យ​ត​ខេត្ត​ព្រះសីហ​នុ​ ដែល​នៅ​ទី​នោះ ​ឯកឧត្ត​ម​ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ ទៀ​ បាញ់​ ត្រូវ​បាន​ទ​ទួល​ប​ដិ​ស​ណ្ឋារ​កិច្ច​យ៉ាង​ក​ក់ក្តៅ​ពី​ឯកឧត្ត​ម​ ឧត្ត​ម​នាវិទោ​ យ៊ូ​ មីង​ជាង​ (Yumingjiang)​ នាយ​សេនា​ធិកា​រ​ង​នៃ​ក​ង​នាវា​ ETG 573​ ព្រ​ម​ទាំង​វ​ត្ត​មាន​លោក​ជំទាវ​ ពុ​ ចៀន​ហ្គ័​ (Bujianguo)​ ឯក​អគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​វិស​ម​ញ្ញ​ និង​ពេញ​ស​ម​ត្ថ​ភាព​នៃ​សាធារ​ណៈ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាមានិត​ចិន​ប្រ​ចាំ​នៅ​​ព្រះ​​រា​​ជា​ណា​ច​ក្រ​ក​ម្ពុជា​ផ​ង​ដែរ​ ៕​

ពីធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​នៅក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៏លេខ៨
       

      ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​កអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ជាអធិប​តីក្នុង​ពិធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ការ​ងារអប់រំចិត្ត​សាស្ត្រ​និង​ស​ភាព​ការ​ណ៏​ពិភ​ព​លោក​ថ្មីៗនៅក​ង​ព​ល​តូចអ ន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ៨នៅថ្ងៃទី២០ខែកុម្ភះឆ្នាំ២០១៦ក្ន​ង​គោល​បំណ​ង​ផ្ត​ល់នូវ​ចំណេះដឹង​កាន់តែទូលំទូលាយ​ថែម​ទៀត​ដ​ល់ខ.ភ.ម​ក្នុង​ការ​យ​ល់ដឹង​កាន់តែស៊ីជ​ម្រៅពីស​ភាព​ការ​ណ៏ថ្មីៗដែល​កំពុង​វិវ​ត្ត​ក្នុង​តំប​ន់និង​ពិភ​ព​លោក​ជាពិសេស​ពីតួនាទីនិង​ភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ.ភ.ម​និង​គោល​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ធាភិបាល ។

ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស​ សាវ៉ន​ មាន​ប្រ​សាស​ន៏ថា ក្រោម​ន​យោបាយ​ឈ្នះឈ្នះរ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋា ភិបាល​ដែល​មាន​ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រ​មុខ

បាន​នាំឲ្យ​មាន​ការ​ប​ង្រូប​ប​ង្រួម​ជាតិស​មាហ​រ​ណ​ក​ម្ម​ក​ម្លាំង​ខ្មែរ​ក្រ​ហ​ម​និង​ធ្វើឲ្យអង្គ​ការ​ចាត់តាំខ្មែរ​ក្រ​ហ​ម​ទាំង​ក​ម្លាំង​យោធានិង​ន​យោបាយ​ត្រូវ​រ​លាយ​សាប​សូន្យ​ហើយ​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​មាន​ដំណើរ​ការ​កែទ​ម្រ​ង់ជាលំដាប់តាម​ក្ម​វិធីន​យោបាយ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី៣រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ដើម្បីធ្វើឲ្យ​ក​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ក្លាយ​ជាក​ង​ទ័ព​ទំនើប​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅតាម​ស​ភាព​ការ​ណ៏ក្នុង​តំប​ន់និង​ពិភ​ព​លោក។
    មាន​ប្រ​សាស​ន៍ទៅកាន់នាយ​និង​ព​ល​ទាហ៊ាន​ក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៏លេខ៨ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថាទ​ម្រាំមាន​ថ្ងៃនេះប្រ​ជាជ​ន​និង​ក​ង​ទ័ព​យើង​បាន​បូជាជីវិត

អស់រាប់ម៉ឺន​រាប់សែន​នាក់ដើម្បីដ​ណ្តើម​បាន​ម​ក​វិញ​នូវ​ស​ន្តិភាព​ពេញ​លេញ​ជូន​ប្រ​ជាជ​ន​រ​ស់នៅប្រ​ក​ប​ដោយ​សុខ​ដុម​រ​ម​នាប្រ​ទេស​ជាតិមាន​ការអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍រីក​ចំរើន​ដូច្នេះយើង​ប្រ​ឆាំង​ដាច់ខាត​មិនអោយ​បុគ្គ​ល​រឺក្រុម​ណាមួយ​ធ្វើអោយ​ប្រ​ទេស​ជាតិវិល​ទៅរ​ក​ដាន​ប្រ​វ​ត្តិសាស្រ្ត​ចាស់និង​ធ្លាក់ទៅក្នុង​ភាពអន្ត​រាយ​បាន​ទៀត​ឡើយ ។

    ឯកឧត្ត​ម​បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ទៀត​ថាថ្មីៗនេះតាយ​រ​យះស​ម្តេច​តេជោប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាបាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូក​ម្ពុជាទៅចូល​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំវេទិការអាស៊ាន-អាមេរិក នៅរ​ដ្ឋCaliforniaស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ដែល​ជាការ​លើក​ក​ម្ព​ស់កិត្យានុភាព​ដ៏អស្ចារ្យ​សំរាប់ប្រ​ទេស​និង​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជាលើឆាកអន្ត​រ​ជាតិ។
ជាទីប​ញ្ច​ប់ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​ស​នីយ៏មាស​ សាវ៉ន​បាន​សំដែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់
ចំពោះស្នាដៃនិង​កិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​រ​ប​ស់នាយ​និង​ព​ល​ទាហ៊ាន​នៃក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ៩ដែល​ហ៊ាន​ធ្វើព​លិក​ម្ម​គ្រ​ប់យ៉ាង​ដើម្បីការ​ពារ​ជាតិមាតុភូមិ៕