ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​កាេពារ​ជាតិជួប​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​រុស្សី និងអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិឆេក
កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​និង​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ទេស​ទាំង២ ក​ម្ពុជា.រុស្សី នៅតែប​ន្ត​រឹង​មាំ
ជារៀង​រ​ហូត។ហើយ​ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជាក៏បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ក៏ដូច​ជាក​ង​ទ័ព​រុស្សីដែល
តែង​តែជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ទាំង​ស្មារ​តី,ការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​និង​ជាសំភារៈដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជាតាំង​ពីស​ម័យ​ស​ហ​ភាព​សូវៀត​ម​ក​ម៉្លេះ និង​ប​ន្ត​រ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ពេល​នេះរុស្សីនៅតែប​ន្ត​ជួយ​ដ​ល់ ក​ង​ទ័ព ក​ម្ពុជាជារៀង​រ​ហូត ។ ឯ.ឧ នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ម៉ឹង សំផ​ន រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិមាន​ប្រ​សាស​ន៏ ក្នុងឱកាស​ជំនួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយឯ.ឧឧត្ត​ម​នាវីទោ អេឌូអាត មីខាឡូវ មេប​ញ្ជាការ នាវា RFS នៃក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​រុស្សីដោយ​បាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖រ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​រុស្សីបាន​ជួយ​ប​ណ្តុះ
ប​ណ្តាល​គ្រ​ប់ជំនាញ​ដ​ល់ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជា ហើយ​និយាយ​ដោយ​ឡែក​ទៅលើជំនាញ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ក៏មាន
នាយ​ទាហាន​រ​ប​ស់ ខ.ភ.ម​យើង​ជាច្រើន​បាន​ទៅបំពេញ​ការ​សិក្សានៅទីនោះផ​ង​ដែរ មិន​តែប៉ុណ្ណោះរុស្សី
នៅបាន​ជួយ​លើផ្នែក​ជំនាញ​ជួស​ជុស​នាវា ហើយ​ថែម​ទាំង​បាន​ផ្ត​ល់នាវាមួយ​ចំនួន​ម​កឲ្យ​ក​ង​ទ័ព​ក​ម្ពុជា
ដែល​នាវានោះបាន​នឹហ​កំពុង​ប្រើរ​ហូត​ម​ក​ដ​ល់ស​ព្វ​ថ្ងៃនេះ។ឯ.ឧស​ង្ឃឹម​ថាកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង
ក​ង​ទ័ព​យើង​ទាំង២នៅតែប​ន្ត​រឹង​មាំជារៀង​រ​ហូត។
    ឯ.ឧ ឧត្ត​ម​នាវីទោអេឌូអាត មីខាឡូវ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៏ចូល​រួមអបអរ​សាទ​រ​ចំពោះខួប​លើក​ទី៦៤ថ្ងៃទ​ទួល​បានឯក​រាជ្យ​រ​ប​ស់ក​ម្ពុជាពីអាណានិគ​ម​និយ​ម​បារាំង​និង​ជាខួប​កំណើត​ខ.ភ.ម ផ​ង​ដែរ​ហើយ​បាន​ជូន​ព​រ​ក​ម្ពុជាឲ្យ​ជួប​តែសេច​ក្តីសុខ​និង​ភាព​សុខ​ដុម​រ​ម្យ​នា នៅទូទាំង​ប្រ​ទេស។ឯ.ឧបាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា
នាវាក​ង​ទ័ព​រុស្សីបាន​ចាត់ទុក​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់ខ្លួន​ដែល​បាន​ម​ក​ចូល​ច​ត​នៅកំព​ង់ផែព្រះសីហ​នុនាពេល
នេះទៅជាប្រ​ពៃណីទៅហើយ ដោយ​នេះជាលើក​ទី៣ហើយ​ដែល​នាវារ​ប​ស់ ឯ.ឧបាន​ចូល​ម​ក​ប្រ​ទេស
ក​ម្ពុជា ក្នុង​គោល​បំណ​ង​រឹត​ចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព,មិត្ត​ភាព រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​នៃប្រ​ទេស​យើង​ទាំង ២។
ប្រ​តិភូរ​ប​ស់ឯ.ឧ ក៏បាន​ស្វែង​យ​ល់ចំពោះជីវ​ភាព​និង​ការ​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹក​ក​ម្ពុជា ហើយ​ក៏បាន
ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៏ពីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ផ​ង​ដែរ ។
    ប​ន្ទាប់ម​ក​ក្នុង​ថ្ងៃនោះដ​ដែល ឯឧនាយឧត្ត​ម​សេនីយ៏ ម៉ឹង សំផ​ន រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ ក្រ​សួង​ការ​ពារ ជាតិ ក៏បាន​ទ​ទួល​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយឯ.ឧ ថូម៉ាស់ គូជ​តា អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង
ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការឧស្សាហ​ក​ម្ម នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ឆេក​ជាប​ន្ត​ទៀត​ដែរ ។
    មាន​ប្រ​សាស​ន៏ក្នុងឱកាស​នោះ ឯ.ឧ ម៉ឹង សំផ​ន ក៏បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៏ចំពោះដំណើរ​ទ​ស្ស​ន
កិច្ច​រ​ប​ស់គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការឧស្សាហ​ក​ម្ម នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ឆេក ដែល
បាន​ម​ក​បំពេញ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅលើទឹក​ដីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ចាប់តាំង​ពីត្រូវ​ឃ្លាត​ឆ្ងាយ​ពីគ្នាអស់
មួយ​រ​យៈម​ក ។ ហើយ​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​រ​ប​ស់គ​ណៈប្រ​តិភូនាពេល​នេះ ឯ.ឧ បាន​ចាត់ទុក​ថាជាដំណើរ
ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ដ៏មាន​សារ​សំខាន់ក្នុង​ការ​ភ្ជាប់ទំនាក់ទំន​ង​និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​យើង​ទាំង២
ក​ម្ពុជានិង​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ឆេក​ឡើង​វិញ​ផ​ង​ដែរ ។
    ឯ.ឧ ថូម៉ាស់ គូជ​តា បាន​ថ្លែង​ថា៖ វ​ត្ត​មាន​រ​ប​ស់ប្រ​តិភូ ឯ.ឧក្នុង​ពេល​នេះក្រៅពីភ្ជាប់ទំនាក់ទំន​ង និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​យើង​ទាំង២ ក៏បាន​នាំម​ក​នូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​វិនិយោគ​រ​ប​ស់ឆេក​មួយ​ចំនួន
ម​ក​ជាមួយ ក្នុង​គោល​បំណ​ង​ពិនិត្យ​មើល​ស្ថាន​ភាព​ធ្វើវិនិយោគ​ក្នុង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាផ​ង​ដែរ។ឯ.ឧបាន​ប​ន្ត​ទៀត​ថា៖ក្រៅពីធ្វើវិនិយោគ​លើវិស័យ​កិច្ច​ការ​ការ​ងារ​ស៊ីវិល ក្នុង​នោះក៏មាន​ក្រុម​ហ៊ុន​ប្រ​តិប​ត្តិលើ
    វិស័យ​យោធាដែរ។ប្រ​ទេស​ឆេក​មាន​គំរោង​ជាច្រើន​នៅក្នុង​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាដោយ​ប្រ​ទេស​ឆេក​មានឧស្សាហ​ក​ម្ម​ផ​លិត​និង​ធ្វើទំនើប​ក​ម្ម​ស​ព្វាវុធ​នានា,យ​ន្ត​ហោះ , មាន​ការ​ផ​លិត​គ្រឿង​ច​ក្រ​ដោះមីន,ឧប​ក​រ​ណ៏បោស​សំអាត​ជាតិវិទ្យុស​ក​ម្ម​និង​ស​ព្វាវុធ​ជាច្រើន​ទៀត ៕         

ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀបាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អញ្ជើញ​ជាអធិប​តីភាព​ក្នុង​ពិធីរំលឹក​ខួបអនុស្សាវ​រុ៏លើក​ទី៦៤ កំណើត​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ(ខ.ភ.ម)
ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ប្រាព្ធ​ពិធីអបអរ​សាទ​រ​ខួបអនុស្សាវ​រីយ៍លើក​ទី៦៤ ទិវា កំណើត ខ.ភ.ម (០៩ វិច្ឆិកា ១៩៥៣ ០៩ វិច្ឆិកា ២០១៧) នាព្រឹក​ថ្ងៃទី៨ ខែវិច្ឆិកានេះ នៅវិទ្យាស្ថាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក(ថ្លុក​តាសេក ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺ) ស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាព​ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀបាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។
    ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ប៉ុល សារឿន អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ នៃ ខ.ភ.ម បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា ខ.ភ.ម បាន​ចាប់កំណើត​ដំបូង​ពីអនុស​ញ្ញាបារាំង-ខ្មែរ ដែលអនុស​ញ្ញានេះ​បាន​ប​ញ្ជា់យ៉ាង​ច្បាស់ថា ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជាត្រូវ​មាន​ក​ម្លាំង​យោធាដែល​សុទ្ធ​សឹង​ជាខ្មែរ។ ខ.ភ.ម បាន​ចូល​រួម​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​ខ្លាំង​ក្លាត​ស៊ូប្រ​ឆាំងអាណានិគ​ម​បារាំង​រ​ហូត​ដ​ណ្តើម​បានឯក​រាជ្យ​ទាំង​ស្រុង​ជូន​ជាតិមាតុភូមិនាថ្ងៃទី៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៥៣ ដោយ​ច​ល​នា​ទាម​ទារ​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព ប្រ​ជារាស្ត្រ​គ្រ​ប់ស្រ​ទាប់ជាន់ថ្នាក់ក្រោម​ព្រះរាជ​បូជ​នីយ៍កិច្ច ដឹក​នាំរ​ប​ស់​ព្រះក​រ​ណា ព្រះបាទ ស​ម្តេច​ព្រះ ន​រោត្ត​ម សីហ​នុ ព្រះម​ហាវ​រ​ក្ស​ត្រ ព្រះប​រ​ម​រ​ត​ន​កោដ្ឋ និង​ជាថ្ងៃកំណើត​ដ៏ពិត​ប្រាក​ដ​រ​ប​ស់ ខ.ភ.ម ផ​ង​ដែរ។
អំឡុង​ពេល៦៤ឆ្នាំក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះ នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង និង​ព​ល​ទាហាន​ក្នុង ខ.ភ.ម ទាំង​មូល បាន​បំពេញ​តួនាទីភារ​កិច្ច​ដោយ​រួម​សាម​គ្គីគ្នាជាធ្លុង​មួយ ពុះពារ​គ្រ​ប់​ឧប​ស​គ្គ​តូច​ធំរ​ហូត​បាន​ស​ម្រេច​ស្នាដៃជាច្រើន​ជូន​ជាតិមាតុភូមិ និង​ប្តេជ្ញាការ​ពារ​រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ ការ​ពារ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ស្រ​ប​ច្បាប់ ការ​ពារអធិប​តេយ្យ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាឲ្យ​បាន​គ​ង់វ​ង្ស​ជារៀង​រ​ហូត។
    ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀបាញ់ បាន​ថ្លែង​ថា ក​ម្ពុជាត្រូវ​តែប​ន្ត​ការ​ពារ​ស​ន្តិភាព និង​អភិវ​ឌ្ឍឲ្យ​បាន​ខ្លាំង​ក្លា យើង​ត្រូវ​តែប្រ​ឆាំង​យ៉ាង​ដាច់ខាត​ចំពោះ ប​ដិវ​ត្ត​ព​ណ៌ និង​មិន​ត្រូវ​អនុញ្ញាតឲ្យ​កើត​ឡើង​បាន​ជាដាច់ខាត​ក្នុង​ទឹក​ដីក​ម្ពុជា។ ស​ន្តិភាព និង​ស្ថេរ​ភាព​នៅក​ម្ពុជា ក៏ដូច​ជាស​ន្តិភាព និង​ស្ថេរ​ភាព​រ​ប​ស់ប្រ​តែស​ទាំងអស់នៅក្នុង​តំប​ន់ គឺមាន​ទំនាក់ទំន​ង​គ្នា​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​ហើយ​បើប្រ​ទេស​នីមួយៗគ្មាន​ស​ន្តិភាព និង​ស្ថេរ​ភាព​ទេនោះ តំប​ន់ក៏គ្មាន​ស​ន្តិភាព និង​ស្ថេរ​ភាព​ដែរ។
    ស​ម្រាប់ក​ម្ពុជា ស​ន្តិភាព និង​ស្ថិរ​ភាព​គឺមាន​ត​ម្លៃណាស់ ប​ន្ទាប់ពីមាន​ស​ន្តិភាព​ពេញ​លេញ​នៅឆ្នាំ១៩៩៨ម​ក ក​ម្ពុជាមាន​មោទ​ន​ភាព​ណាស់ចំពោះ​ភាព​ប្តេជ្ញាចិត្តឥត​ងាក​រេ​រ​ប​ស់ខ្លួន ស​ម្រាប់ចូល​រួម​ភារ​កិច្ច​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ថែរ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ។ ចាប់តាំង​ពីឆ្នាំ២០០៦ យើង​បាន​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ទ័ព​ចំនួន​ប្រ​មាណ ៤៧០០នាក់ ឲ្យ​ចូល​រួម​យ៉ាង​ជោគ​ជ័យ និង​គួរ​ជាទីមោទ​ន​ភាព។
    ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​ចាប់ខ្លួន កឹម​សុខា ក​ន្ល​ង​ម​ក មាន​ម​ជ្ឍ​ដ្ឋាន​ប​រ​ទេស​មួយ​ចំនួន​បាន​ធ្វើ​សេច​ក្តីថ្លែង​ការ​ណ៍ថា ខ្លួន​មាន​ការ​ព្រួយ​បារ​ម្ភ អំពីដំណើរ​ការ​ប្រ​ជាធ​ប​តេយ្យ​នៅក​ម្ពុជា, ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀបាញ់ បាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថា ក្រោយ​ពេល​ដែល​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​បាន​ចាត់វិធាន​ការ​តាម​ផ្លូវ​ច្បាប់ទៅលើអង្គ​ការ ស​មាគ​ម ប​ណ្តាញ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ព័ត៌មាន​មួយៗ​ចំនួន និង​កឹម​សុខា ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្តអំពើល្មើស​ច្បាប់យ៉ាង​ធ្ង​ន់ធ្ង​រ។ ឆ្លើយ​ត​ប​នឹង​ការ​ចោទ​ប្រ​កាន់នេះ រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា បាន​ធ្វើការ​ប​ក​ស្រាយ​យ៉ាង​ទាន់​ពេល​វេលាទាំង​ក្នុង​សាធាណៈម​តិជាតិ និងអន្ត​រាជាតិ ទាំង​នៅវេទិកាក្នុង​និង​ក្រៅប្រ​ទេស ដោយ​ប​ញ្ជាក់​ច្បាស់​ថា សិទ្ធិន​យោបាយ និង​សិទ្ធិស៊ីវិល សេរីភាព​សារ​ព័ត៌មាន សេរីភាព​នៃការ​ជួប​ជុំ​និង​ប​ញ្ចេញ​ម​តិ ត្រូវ​បាន​ការ​ពារ​យ៉ាង​ពេញ​លេញ​នៅក​ម្ពុជា ហើយ​ម​នុស្ស​គ្រ​ប់រូប​កំពុង​ទ​ទួល​បាន​សេរីភាព​ទាំង​នេះ លើក​លែង​តែបុគ្គ​ល​រំលោភ​ច្បាប់ដែល​មាន​ចំនួន​តិច​តួច​បំផុត។
    ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀបាញ់ បាន​ជំរុញ​ដ​ល់ ខ.ភ.ម ប្តេជ្ញាចិត្តឲ្យ​បាន​មោះមុត រឹង​មាំដាច់ខាត​ការ​ពារ​ជាតិ សាស​នា ព្រះម​ហាក្ស​ត្រ ការ​ពារ​រ​ដ្ឋ​ធ​ម្ម​នុញ្ញ ការ​ពារ​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​នៃជ័យ​ជំនះ៧ម​ក​រា ជាពិសេស​គឺប្តេជ្ញាចិត្ត​គាំទ្រ​ម​គ្គុទេស​ភាព​រ​ប​ស់ស​ម្តេច​អគ្គ​ម​ហា​សេនាប​តីតេជោ ហ៊ុន​សែន ជានាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា ដើម្បីស​ន្តិភាព និង​ការអភិវ​ឌ្ឍ ពោល​គឺ ស​ន្តិភាព​ដើម្បីទាំងអស់គ្នា ទាំងអស់គ្នាដើម្បីស​ន្តិភាព។


ពិធីប្រ​កាស​ប​ង្កើត​ក​ង​ព​ល​តូចអន្ត​រាគ​ម​ន៍លេខ១២៨ ជាផ្លូវ​ការ​នៅខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង
     ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ១​២៨ ​ចំណុះ​អោយ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី១​ ត្រូវ​បាន​ប្រ​កាស​ប​ង្កើត​ជា​ផ្លូវ​ការ​នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី២៨​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៧​ នៅ​ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ​ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង​ ដែល​ពិធី​រៀប​ចំ​ ប្រ​កាស​ប​ង្កើត​ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ​១២៨​  បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិ​ទៅ​ក្រោម​អធិប​តីភាព​ ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ​ទៀ បាញ់ ​ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​ ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​អញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពី ​ឯកឧត្ត​ម​ជា​រ​ដ្ឋ​លេខាធិ​ការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជា​តិ ​អគ្គ​មេ​ប​ញ្ចាការ​ អគ្គ​មេ​ប​ញ្ចាការ​រ​ង​ ខ​ភ​ម ​មេ​ប​ញ្ជាការ​តាម​ប​ណ្តាល​យោធ​ភូមិ​ភា​គ​ ក​ង​ព​ល ​និង​ម​ន្ត្រី​រាជ​ការ​ ក​ង​កំលាំង​ប្រ​ដាប់​អាវុធ​ក្នុង​ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង​ជា​ច្រើន​រូប​ទៀ​ត​។​
      នៅ​ក្នុង​រ​បាយ​ការ​ណ៍​ស្វាគ​ម​ន៍​ រ​ប​ស់​ឯកឧត្ត​ម​ ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក​ ហួត ឈាង ​មេប​ញ្ជាការ​រ​​ង​ក​ង​ទ័ព​ជើ​ង​គោក​  និង ​ជា​មេប​ញ្ជាការ​​យោធ​ភូមិ​ភាគ​ទី​១ បាន​អោយ​ដឹង​ថា​៖​ ថ្ងៃនេះ​ជា​ព្រឹត្តិការ​ណ៍​ប្រ​វ​ត្តិ​សាស្ត្រ ​ប្រ​កាស​ប​ង្កើត​ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ​១២៨ ​យោធ​ភូមិ​ភាគ​ទី១​ ដែល​​ជា​ច​ក្ខុវិស័យ​ដ៏​ឈ្លៀស​វៃ​ ប្រ​ក​ប​ដោយ​គ​តិ​ប​ណ្ឌិត​ដ៏​ត្រឹម​ត្រូវ​ រ​ប​ស់​ស​ម្តេច​តេជោ ​ហ៊ុន សែន ​ដើម្បី​ព​ង្រឹង​ក្នុង​វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ​ ការ​ពារ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី​ ​អោយ​មាន​សុខ​ស​ន្តិភាព​​ ក្នុង​ភូមិ​សាស្ត្រ​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ ​ក៏​ដូច​ជា​ក្នុង​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា​​​ ស្រ​ប​តាម​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​ដំណាក់​កាល​ទី​ ៣​ រ​ប​ស់​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ​និង​ ការ​កែ​ទំរ​ង់​ ខ​ភ​ម​។​ 
     សូម​ប​ញ្ជាក់​ថា៖​ ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ​១២៨​  បាន​ចាប់​ប​ដិស​ន្ធិ​ឡើង​តាម​អនុក្រិត​លេខ​ ១៣៨ ​អ ន ក្រ ប ក​ ចុះ​ថ្ងៃទី ​២៤​ខែ ​សីហា ​ឆ្នាំ២០១៧ ​រ​ប​ស់​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ​ស្តី​ពី​ការ​កែ​សំរួល​ វ​រ​សេនាធំ​លេខ​​៤២​ ទៅ​ជា​ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ​១២៨ ​ ចំណុះ​អោយ​យោធ​ភូមិ​ភាគ​ទី១​ ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​។​ រ​ច​នា​ស​ម្ព័ន្ធ​ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ​១២៨ ​ដែល​បាន​រៀប​ចំ​រួច​រួម​មាន​​៖​ នៅ​ទីប​ញ្ជាការ​ក​ង​ព​ល​មាន ​មេប​ញ្ចាការ ​សេនាធិការ​ លេខាធិការ​ដ្ឋាន​ ផ្នែក​ហិញ្ញ​វ​ត្ថុ​  នឹង​មាន៧ការិយាល័យ​ចំណុះ ​ រួម​មាន​ ការិយាល័យ​ទី​១ ​ទី២ ទី៣ ទី៤ និង​ទី៥ ការិយាល័យ​ប​ច្ចេក​ទេស​ ហ្វឹក​ហ្វឺន​ និង​មាន​​​៤​ផ្នែក​ចំណុះ​​រួម​មាន ​ផ្នែក​វិស្វ​ក​ម្ម ​កំភ្លើង​ធំ ​ប​ញ្ជូន​សារ​ ការ​ពារ​អាកាស​ និង​ បំភ​ន្ត័​អក្ខ​រៈ​។ ក្រៅ​ពី​នេះ​ក​ង​ព​ល​មាន​ ក​ងឯក​ភាព​ចំណុះ​៥​វ​រ​សេនាតូច​ និង​ក​ង​ឯក​ភាព​ជំនាញ៧ក​ង​អនុសេនា​ធំ​។​ ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ​១២៨​ មាន​ស​ញ្ញាសំគាល់​ក​ង​ព​ល​គឺ ​មាន​រូប​ស​ត្វ​ខ្ទីង​ប្រ​យុទ្ធ​ ជា​ស​ញ្ញា​សំរាប់​ប្រើ​នៅ​តាម​ប​ណ្តាល​អង្គ​ភាព​ចំណុះ​ក​ង​ព​ល ​និង​នៅ​លើ​ដៃ​អាវ​ប៉ែក​ខាង​ឆ្វេង​ជា​សំគាល់។​
     ថ្លែង​ក្នុង​ពិធី​ ប្រ​កាស​ប​ង្កើត​ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ១​២៨ ​ នា​ពេល​នោះ ​ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ​ទៀ បាញ់​ បាន​ពាំនាំ​ប្រ​សាស​ន៍​ផ្តាំ​ផ្ញើ​សាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ ពី​សំណាក់​ស​ម្តេច​តេជោ ​ហ៊ុន សែន ​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ និង​ស​ម្តេច​កិត្តិ​ព្រឹទ្ធ​ប​ណ្ឌិត​ ប៊ុន រ៉ានី​ ហ៊ុន សែន​ ជូន​ចំពោះ​នាយ​ទាហាន ​នាយ​ទាហាន​រ​ង​ និង​ព​ល​ទាហាន​ទាំង​អស់​ ក​ង​ឯក​ភាព​យោធ​ភូមិភាគ​ទី១​ និង​ថ្លែង​អំណ​រ​គុណ​ដ៏​ជ្រាល​ជ្រៅ​បំផុត​ចំពោះ​ស​ម្តេច​តេជោ ​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ ដែល​បាន​ផ្តួច​ផ្តើម​គំនិត​ ប្រ​ក​ប​ដោយ​គ​តិប​ណ្ឌិត​ ក្នុង​ការ​ប​ង្កើត​ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ​១២៨​ និង​បាន​ផ្ត​ល់​ក​ញ្ច​ប់​ថ​វិកា​ពិសេស​រ​ប​ស់​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ជូន​យោធ​ភូមិ​ភាគ​ទី១ ​ស​ម្រាប់​រៀប​ចំ​ពិធី​ប្រ​កាស​ការ​ប​ង្កើត​ក​ង​ព​ល​នា​ថ្ងៃ​នេះ​ ដំណើរ​ការ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ ​តាម​ការ​គ្រោង​ទុក​។​
      ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ​ទៀ បាញ់ ​ស​ម្តែង​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ និង​វាយ​ត​ម្លៃ​ខ្ព​ស់​ចំពោះ​ស្នា​ដៃដែ​ល​មេប​ញ្ជាការ​ គ្រ​ប់​លំដាប់​ថ្នាក់​ នាយ​ទាហាន ​នាយ​ទាហាន​រ​ង​ និ​ង​ព​ល​ទាហាន​ទាំងអស់​នៃ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី១​ បាន​​ខិត​ខំ​ប្រឹង​ប្រែង​​យ​ក​​ចិត្ត​​ទុក​ដាក់​ក្នុង​ការ​បំពេញ​តួនាទី​ភារ​កិច្ច ​និង​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់​ខ្លួន​ ប្រ​ក​ប​​ដោ​យ​​​​​ស្មារ​តី​​ទ​ទួល​​ខុស​​ត្រូវ​ខ្ព​ស់ ដែល​ជាការ​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅ​ នឹង​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​យ៉ាង​មុត​មាំ​រ​ប​ស់​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា​ ហើយ​ស​ម្រេច​បាន​នូវ​ស​មិទ្ធ​ផ​ល​ជា​ផ្លែផ្កា​គួរ​ជាទីមោទ​នៈ ​ជូន​ជាតិ​មាតុភូមិ ​និង​ប្រ​ជាជ​ន​នៃ​យើង​។​
     ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ​ទៀ បាញ់ ​បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍​ប​ន្ថែម​ថា៖ ​ជាការ​ពិត​ ការ​ប​ង្កើត​ក​ង​ព​ល​តូច​ដែល​បាន​ដាក់​ឈ្មោះថា​ ​“ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ១២៨​”​នា​ពេល​នេះ ​បាន​កើត​ឡើង​ក្រោម​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ ប្រ​ក​ប​ដោយ​គ​តិ​ប​ណ្ឌិត​ដ៏​ខ្ព​ង់​ខ្ព​ស់​រ​ប​ស់​ ស​ម្តេច​អគ្គ​ម​ហា​សេនា​ប​តីតេជោ ​ហ៊ុន សែន ​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​​ ​នៃ​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា​ ប​ន្ទាប់​ពី​ជំនួប​ពិភាក្សា​ជា​ប្រ​វ​ត្តិសាស្ត្រ​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ជោគ​ជ័យ​ រ​វាង​ស​ម្តេច​តេជោ ​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី ​ជាមួយ ​ឯកឧត្ត​ម​ ថោង​លូន​ ស៊ី​ស៊ូ​លីត​ នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ឡាវ ​លើ​ប​ញ្ហាព្រំដែន​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា-ឡាវ​ ដែល​ក្នុង​នោះរ​ដ្ឋាភិបាល​ឡាវ​ បាន​ឯក​ភាព​ដ​ក​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់​អាវុធ​ទាំង​អស់​រ​ប​ស់​ខ្លួន​ ចេញ​ពី​តំប​ន់​ក្បែរ​អូអាឡៃ ​និង​តំប​ន់​អូតាង៉ាវ​ ស្រុក​សៀម​ប៉ាង​ ខេត្ត​ស្ទឹង​ត្រែង ​ជាប់​ព្រំដែន​នឹង​ខេត្ត​អាតាពើ ​រ​ប​ស់​ប្រ​ទេស​ឡាវ​ កាល​ពី​ថ្ងៃទី​១២ ​ខែសីហា ​ឆ្នាំ២០១៧​ ក​ន្ល​ង​ទៅ​នេះ​។​
       រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ​បាន​ប​ង្កើត​ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ​១២៨​ ស្រ​ប​តាម​ប​រិការ​ណ៍​ស្ថាន​ភាព​ និង​វិសាល​ភា​ព​ភូមិ​សាស្ត្រ ​ដែល​អង្គ​ភាព​យោធ​ភូមិភាគ​ទី​១​ទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​នា​ពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន ​មាន​ភារ​កិច្ច​កាន់​តែ​ធំ ​និង​ច្រើន​ជាង​មុន​ ដូច​នេះ ​ទាម​ទារ​ឲ្យ​មាន​ការ​ប​ង្កើន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ការ​ងារ​គ្រ​ប់​គ្រ​ង​ និង​ដឹក​នាំ​ប​ញ្ជា​ ស្រ​ប​តាម​ផែន​ការ​កែ​ទ​ម្រ​ង់​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ ដើម្បី​ឆ្លើយ​ត​ប​ទៅ​នឹង​បុព្វ​ហេតុ​ការ​ងារ​ ការ​ពា​រ អធិប​តេយ្យ​ភាព ​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី​ នៃ​ព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជា​យើង ​ក្នុង​គោល​ដៅ​ព​ង្រឹង​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិ​ ប្រ​ជាជ​ន​ និង​ទំនាក់​ទំន​ង​ល្អ​ជា​មួយ​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​ កាន់​តែ​​ប្រ​សើរ​ឡើង​ថែម​ទៀត​។​​
      ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ​ទៀ បាញ់ ​បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍​ប​ន្ថែម​ថា ​អនុវ​ត្ត​តាម​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​ ដំណាក់​កាល​ទី៣វ​ រ​ប​ស់​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ វិស័យ​ការ​ពារ​ជាតិ​ នៅ​តែ​ចាត់​ទុក​ថា ​ជា​ការ​ងារ​អាទិភាព ​ដែល​ជា​គោល​ដៅ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ ​ដើម្បី​ការ​ពារ​អធិប​តេយ្យ​ជាតិ ​និង​បូរ​ណ​ភាព​ទឹក​ដី​,​ ការ​ព​ង្រឹង​ស្ថិរ​ភាព​ន​យោបាយ,​ នីតិរ​ដ្ឋ​, ល​ទ្ធិ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ,​ សេរី​ព​ហុប​ក្ស,​ ស​ណ្តាប់​ធ្នាប់​សាធារ​ណៈ ​រួម​ជា​មួយ​នឹង​វ​ឌ្ឍ​ន​ភាព​ ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ប​ញ្ហា​ព្រំដែន​ជា​មួយ​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​ ដើម្បី​ក​សាង​ព្រំដែន​មួយ​ច្បាស់​លាស់,​ និង​មាន​ការ​ព្រ​ម​ព្រៀង​គ្នា​ដោយ​ស​ន្តិភាព​, មិត្ត​ភាព,​ ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ និង​វ​ឌ្ឍ​ន​ភាព ​ដែល​ជា​មូល​ដ្ឋាន​គ្រឹះ​នៃ​ការ​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​ និង​កាត់​ប​ន្ថ​យ​ភាព​ក្រីក្រ​ស​ម្រាប់​រ​យៈ​ពេល​វែង​។​
      ទ​ន្ទឹម​នេះ ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ​នៅ​តែ​ចា​ត់​ទុក​ថា​ វិស័យ​ស​ន្តិសុខ​ស​ណ្តាប់​ធ្នាប់​សាធារ​ណៈ​ជា​ការ​ងារ​អាទិភាព​ ក្នុង​ការ​ព​ង្រឹង​ការ​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​ជាតិ,​ ប្រ​ឆាំង​ដាច់​ខាត​រាល់​អំពើ ​ដែល​នាំ​ទៅ​ដ​ល់​ការ​ប​ង្ក​អស្ថិរ​ភាព​ន​យោបាយ, ​ការ​ប​ង្ក​ជ​ម្លោះ​ប្រ​ដាប់​អាវុធ​ក្នុង​ប្រ​ទេស,​ ឬ​ជា​មួយ​ប្រ​ទេស​ជិត​ខា​ង, និង​មិន​អនុញ្ញាត​​​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រើប្រាស់ទឹ​ក​ដី​ក​ម្ពុជា​ ដើម្បី​ប្រ​ឆាំង​នឹង​ប្រ​ទេស​ជិត​ខាង​, ប​ង្ការ​ដាច់​ខាត​មិន​ឲ្យ​កើត​មាន​ការ​គ​ម្រាម​កំ​​ហែង,​ ការ​បំផ្លិច​បំផ្លាញ​ទ្រ​ព្យ​ស​ម្ប​ត្តិ​អាយុ​ជីវិត​ ឬ​ម​ហ​ន្ត​រាយ​ដែល​ប​ង្ក​ឡើង​ដោយ​អំពើភេរ​វ​ក​ម្ម។​
      រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ នៅ​តែ​ប​ន្ត​ព​ង្រឹង​វិធាន​ការ​គ្រ​ប់​គ្រ​ង​ស​ង្គ​ម​ ដោយ​គួប​ផ្សំ​នឹង​ការ​ប​ង្កើន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជា​មួយ​ប​ណ្តា​ប្រ​ទេស​ក្នុង​តំប​ន់​ និង​ពិភ​ព​លោក​ ដើម្បី​ប​ង្ការ,​ ទ​ប់​ស្កាត់​ និង​ប​ង្ក្រាប​មិន​ឲ្យ​មាន​ក្រុម​ស​ង្គ​ម​ង​ងឹត​កើត​មាន​នៅ​ក​ម្ពុជា​។ រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ​លើក​ក​ម្ព​ស់​ច​ល​នា​ម​ហាជ​ន​ចូល​រួម​ការ​ពារ​ស​ន្តិសុខ​ សុវ​ត្ថិភាព​នៅ​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​ឲ្យ​បាន​ក្លៀវ​ក្លា ​ដើម្បី​ព​ង្រឹង​ខឿន​ស​ន្តិសុខ​ជាតិ​ ឲ្យ​កាន់​តែ​រឹង​មាំ​ តាម​រ​យៈ​ការ​ប​ន្ត​ជ​ម្រុញ​ច​ល​នា​នៃ​ការ​អនុវ​ត្ត​គោល​ន​យោបាយ ​“ភូមិ-ឃុំ​មាន​សុវ​ត្ថិភាព”​ ឲ្យ​មាន​និរ​ន្ត​ភាព​ និង​ស​ក​ម្ម​ នៅ​គ្រ​ប់​មូល​ដ្ឋាន​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ ព្រ​ម​ទាំង​ព​ង្រឹង​វិធាន​ការ​ទ​ប់​ស្កាត់ ​និង​ប​ង្រ្កាប​ប​ទ​ល្មើស​ព្រ​ហ្ម​ទ​ណ្ឌ​គ្រ​ប់​ប្រ​ភេទ​ ដើម្បី​ប​ង្ក​ភាព​ក​ក់​ក្តៅ​ក្នុង​ការ​រ​ស់​នៅ ​និង​ប្រ​ក​ប​មុខ​រ​ប​រ​រ​ប​ស់​ប្រ​ជាជ​ន​។​
      ដោយ​ឡែក​ ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិ​ន្ទ​ បាន​អនុវ​ត្ត​ភារ​កិច្ច​ជា​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​រ​ប​ស់​ខ្លួន​ ប្រ​ក​ប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ខ្ព​ស់​ ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​យ៉ាង​ម៉ឺង​ម៉ាត់​ បូរ​ណ​ភាព​ទឹ​ក​ដី​ ទ​ប់​ស្កាត់​ ប​ង្ក្រាប​រាល់​ការ​ប៉ុន​ប៉ង​ផ្តួល​រំលំ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ស្រ​ប​ច្បាប់​តាម​រ​យៈ​ធ្វើ​ឲ្យ​​​មា​ន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ដោយ​ច​ល​នា​ប្រ​ឆាំង​បែប​ប​ដិវ​ត្ត​ព​ណ៌ ​ និង​មាន​ភារ​កិច្ច​យ៉ាង​សំខាន់​​​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ចំណែក​ព​ង្រឹង​ស​ន្តិសុខ ​ស​ណ្តាប់​ធ្នាប់​សាធារ​ណៈ​ និង​សុវ​ត្ថិភាព​ស​ង្គ​ម​ សំដៅ​នាំ​ម​ក​នូវ​សេច​ក្តី​សុខ​ក្សេម​ក្សាន្ត​ជូន​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ រួម​ចំណែក​ការ​ពារ​នូវ​ខឿន​ស​ន្តិភាព ​និង​ស្ថិរ​ភាព​ ដើម្បី​ឲ្យ​ការ​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​លើ​គ្រ​ប់​វិស័យ​នៅ​ក្នុង​ស​ង្គ​ម​ជា​តិ។​
     នៅ​ក្នុង​ពិធី​នេះ ​ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ​ទៀ បាញ់ ​ក៏បា​ន​ប្រ​គ​ល់​សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​តែ​ង​តាំង​ ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​ងារ​ជូន​នាយ​ទាហាន​នៅ​ក្នុង​វ​រ​សេនា​ធំ​លេខ៤២​  ដោយ​បាន​តែង​តាំង​ លោក​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​ត្រី ​មាច ​សាមុត​ ពី​មុន​ជា​មេ​ប​ញ្ជាការ​វ​រ​សេនាធំ​លេខ​៤២​ ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ ជា​មេប​ញ្ចាការ​ ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ១​២៨ ​ និង​​បាន​ប្រ​គ​ល់​សេច​ក្តី​ប្រ​កាស​តែង​តាំង​ ផ្លាស់​ប្តូរ​មុខ​ងារ​ ជូន​នាយ​ទាហាន ​មេ​ប​ញ្ចាការ​រ​ង​វ​រ​សេនាធំ​លេខ​ ៤២ ​ចំនួន​ ៤​ នាក់​ទៀត​ ជា​មេប​ញ្ចាការ​រ​ង​ ​ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ១២៨​។ ​ ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ​ទៀ បាញ់​ ក៏​បាន​ប្រ​គ​ល់​ ត្រាសិទ្ធ​ ដ​ល់​មេប​ញ្ចាការ ​ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ​១២៨ ​ ប្រ​គ​ល់ទ​ង់​ ដ​ល់​ក​ង​ឯក​ភាព​ ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ​១២៨​  ព្រ​ម​ទាំង​បាន​បំពាក់​គ្រឿង​ឥស្ស​រិយ​យ​ស ​ជូន​នាយ​ទាហាន​ក្នុង​យោធ​ភូមិ​ភាគ​ទី​​​១ និង​ប្រ​គ​ល់​ថ​វិកា​ចំនួន​២០​លាន​រៀល ​ជូន​ដ​ល់​ក​ង​ព​ល​តូច​អន្ត​រាគ​ម​ន៍​លេខ​ ១២៨ ​ទើប​ប​ង្កើត​ថ្មី​ ផ​ង​ដែរ​ ៕


ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ទៀ បាញ់ ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន បូក លើក​ទី ៤នៅភីលីពីន
     កិច្ច​ប្រ​ជុំ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ការ​ពារ​ជាតិ​អាស៊ាន​ បូក​ លើក​ទី​៤​ (4th ADMM-Plus) ដែល​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ការ​ពារ​ជាតិ​អាស៊ាន​ចំនួន​១០​ប្រ​ទេស​ និង​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ការ​ពារ​ជាតិ​ ជា​ប្រ​ទេស​បូក​ ចំនួន​ ៨​ទៀត​ រួម​មាន​៖ អូស្ត្រាលី​, ញូហ្ស៊ឺឡែន​, ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​, ឥណ្ឌា, ចិន, ស​ហ​ព​ន្ធ័រុស្សី,  កូរ៉េខាង​ត្បូង, និង​ជ​ប៉ុន​ ​បាន​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​លើក​ទី​៤​ នៅ​ថ្ងៃ​ទី២៤​  ខែ​តុលា ​ឆ្នាំ​២០១៧​  នៅ​ Clark​,​ Pam​pan​ga​,​ ប្រ​ទេស​ហ្វីលីពីន​។​
     ថ្លែង​ទៅ​កាន់​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ការ​ពារ​ជាតិ​អាស៊ាន​ បូក​ នា​ពេល​នោះ ​ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា​ ទៀ បាញ់​ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍​ថា៖​ តំប​ន់​អាស៊ី​ប៉ាស៊ី​ហ្វិក​ពិសេស​ គឺ​តំប​ន់​អាស៊ាន​រ​ប​ស់​យើង​ មាន​សេដ្ឋ​កិច្ច​កំពុង​លូត​លាស់​ប្រ​ក​ប​ដោយ​ថាម​វ​ន្ដ​ ហើយ​បាន​ក្លាយ​ជា​តួ​អង្គ​ដែល​មាន​តួនាទី​កាន់​តែ​សំខាន់​ឡើង​ក្នុង​ពិភ​ព​លោក ​ដោយ​បាន​ទាក់​ទាញ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ ​​ពី​ប្រ​ទេស​ម​ហា​អំណាច​ធំៗ​ទាំង​ឡាយ​។​ យ​ន្ដ​ការ​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ក្នុង​តំប​ន់​ក្នុង​វិស័យ​ជា​ច្រើន​ត្រូវ​បាន​ប​ង្កើត​ឡើង​ ក៏​ប៉ុន្តែ​តំប​ន់​នេះ​ក៏​នៅ​តែ​ជួប​ប្រ​ទះ​ការ​គ​ម្រាម​កំហែង​ធំៗ​ ចំពោះ​វិស័យ​​​ការ​ពារ​ជាតិ ​  និង​ស​ន្តិសុខ​ផ​ង​ដែរ​។​ តំប​ន់​អាស៊ាន​ក៏​បាន​ប្រ​ឈ​ម​មុខ​នឹង​ផ​ល​ប៉ះ​ពាល់​ធ្ង​ន់ធ្ង​រ​ ពី​ការ​គ​ម្រាម​កំហែង​ស​ន្តិសុខ​មិន​មែន​ប្រ​ពៃណី​ជា​ច្រើន​។​ ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា​ ទៀ បាញ់​ បាន​ប​ញ្ចាក់​ថា៖​ ក​ម្ពុជា​ត្រូវ​តែ​ប​ន្ត​ការ​ពារ​ស​ន្តិភាព​ និង​​ការ​អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍​ឱ្យ​បាន​ខ្លាំង​ក្លា។​ យើង​ត្រូវ​តែ​ប្រ​ឆាំង​យ៉ាង​ដាច់​ខាត​ចំពោះ​ប​ដិវ​ត្ត​ព​ណ៌ ​និង​មិន​ត្រូវ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​វា​កើត​ឡើង​បាន​ជា​ដាច់​ខាត​ក្នុង​ទឹក​ដី​ក​ម្ពុជា។​ ស​ន្តិភាព​ និង​ស្ថិរ​ភាព​​នៅ​​ក​ម្ពុជា​ ក៏​ដូច​ជា​ស​ន្តិភាព​ និង​ស្ថិរ​ភាព​រ​ប​ស់​ប្រ​ទេស​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​តំប​ន់​ គឺ​មាន​ទំនាក់​ទំន​ង​គ្នា​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​ ហើយ​បើ​ប្រ​ទេស​នីមួយៗ​គ្មាន​​ស​ន្តិភាព​ និង​ស្ថិរ​ភាព​ នោះ​តំប​ន់​ក៏​គ្មាន​ស​ន្តិភាព​ និង​ស្ថិរ​ភាព​ដែរ​។​ ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ​ទៀ បាញ់​ ប​ញ្ចាក់​ប​ន្ថែម​ថា៖​ ស​ម្រាប់​ក​ម្ពុជា ​ស​ន្តិភាព​ និង​ស្ថិរ​ភាព​ គឺ​មាន​ត​ម្លៃ​ណាស់។​ ប​ន្ទាប់​ ពី​មាន​ស​ន្តិភាព​ពេញ​លេញ​នៅ​ឆ្នាំ​១៩៩៨​ម​ក​ ក​ម្ពុជា​មាន​មោទ​ន​ភាព​ណាស់​ ចំពោះ​ភាព​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​ឥត​ងាក​រេ​រ​ប​ស់​ខ្លួន​  ស​ម្រាប់​ចូល​រួម​ភារ​កិច្ច​ប្រ​តិប​ត្តិការ​​ថែរ​ក្សា​​ស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​។​  ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០៦​ យើង​បាន​ប​ញ្ជូន​​ក​ង​ទ័ព​ចំនួន​ប្រ​មាណ​៤,៧០០​នាក់ ​ឱ្យ​ចូល​រួម​យ៉ាង​ជោគ​ជ័យ​ និង​គួរ​ឱ្យ​កោត​ស​រ​សើរ។​
     ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា ​បាន​ស​ង្ក​ត់​ធ្ង​ន់​ថា៖​ រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា​នៅ​តែ​ប​ន្ត​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​រ​ប​ស់​ខ្លួន​ ក្នុង​ការ​ប​ញ្ជូន​ក​ង​ក​ម្លាំង​ថែ​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់​ខ្លួន​ ទៅ​ប​ម្រើ​បេស​ក​ក​ម្ម​ថែ​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​ ដើម្បី​ប​ង្ហាញ​អំពី​ឆ​ន្ទៈ​រ​ប​ស់​យើង​ក្នុង​ការ​ក​សាង​ស​ន្តិភាព​ស​ម្រាប់​ម​នុស្ស​ជាតិ​។​ ឆ្លៀត​ក្នុង​ឱកាស​នោះ ​ស​ម្តេច​ពិជ័យ​សេនា​ក៏​បាន​ ថ្លែង​អំណ​រ​គុណ​ដ​ល់​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ប​ស់​ប្រ​ទេស​ជា​មិត្ត​ទាំង​ឡាយ ​ដែល​ចូល​រួម​នៅ​ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់​ អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​ ដែល​បាន​ជួយ​គាំទ្រ​ឥត​ឈ​ប់​ឈ​រ​រ​ប​ស់​ពួក​គេ ​ម​ក​កាន់​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ប​ស់​ក​ម្ពុជា​ដែល​ធ្វើ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ ដើម្បី​ធានា​ឱ្យ​បាន​នូវ​ការ​ស​ម្រេច​គោល​ដៅ​ដែល​យើង​ច​ង់​បាន​។​ នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ការ​ពារ​ជាតិ​អាស៊ាន​ បូក​ (ADMM-Plus)​នោះ​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ការ​ពារ​ជាតិ​អាស៊ាន​ និង​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ការ​ពារ​ជាតិ​ម​ក​ពី​ប្រ​ទេស​បូក​ បាន​ធ្វើការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​ម​ក​​ដែល​ទាក់​ទ​ង​ទៅ​នឹង​ប​ញ្ហា​ស​ន្តិសុខ​ ភេរ​វ​ក​ម្ម​ ស​ង្គ្រោះ​គ្រោះ​ម​ហ​ន្ត​រាយ​ ប​ញ្ហា​ប្រ​ឈ​ម​នានា​ រួម​ទាំង​ប​ញ្ហា​នុយ​ក្លេអ៊ែ​ កូរ៉េខាង​ជើង​ផ​ង​ដែល​។​ កិច្ច​ប្រ​ជុំ​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ការ​ពារ​ជាតិ​អាស៊ាន ​បូក ​គឺ​ជា​និមាប​ន​ក​ម្ម​ ដ៏​សំខាន់​សំរាប់​តំប​ន់​ ព្រោះ​អាស៊ាន​បាន​ផ្ត​ល់​សុខ​ដ​ម​នីក​ម្ម​ក្នុង​ដំប​ន់​ ហើយ​ក្នុង​នោះ​ក​ង​ទ័ព​បាន​ដើរ​តួនាទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ប​ញ្ហា​ស​ន្តិសុខ​។ ទ​ទឹម​នេះ​អាស៊ាន​ ក៏​ជា​វេទិកា​មួយ​ជំរុញ​អោយ​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ក្នុង​តំប​ន់​ និង​ជំរុញ​អោយ​មាន​ការ​វិវ​ត្ត​ន៍​ថ្មីៗ​ក្នុង​តំប​ន់​ ៕

ស​ម្តេច​ពិជ​យ័សេនា ទៀ បាញ់ ដឹក​នាំប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិចូល​រួម​ក្ន​ង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារអាស៊ាន​លើក​ទី១១នៅប្រ​ទេស​ហ្វ៊ីលីពីន
     ប​ណ្តារ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារអាស៊ាន​ទាំង១០ប្រ​ទេស​រួម​មាន​គ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដឹក​នាំដោយ​ស​ម្តេច​ពិជ​យ័សេនា ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាបាន​ម​ក​ជួប​ជុំគ្នាទីក្រុង Clark ខេត្ត Pampanga ប្រ​ទេស​ហ្វីលីពីន​ថ្ងៃទី២៣ខែតុលាឆ្នាំ២០១៧ ដើម្បីចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារអាស៊ាន​លើក​ទី ១១ ដែល​ប្រ​ទេស​ហ្វីលីពីន​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ ។  
     កិច្ច​ប្រ​ជុំប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារអាស៊ាន​លើក​ទី១១នៅប្រ​ទេស​ហ្វីលីពីន បាន​ប្រ​ព្រឹត្ត​ទៅ ក្រោម​ទឹស​ស្លោក “ការ​ធ្វើជាដៃគូ​​ស​ម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរ ទំនាក់ទំន​ង ពិភ​ព​លោក”។                   
 ឯកឧត្ត​ម Delfin Lorenzana រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិហ្វីលីពីន និង​ជាប្រ​ធាន​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ដ្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន បាន​ថ្លែង​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំដោយ​បាន​សំដែង​នូវ​ក្តីសោម​ន​ស្ស​រីក​រាយ​ដែល​ប្រ​ទេស​ហ្វីលីពីន​បាន​ទួល​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន ជាពិសេស​ក្នុងឱកាស​ប្រារ​ព្ធ​ខួប​លើក​ទី ៥០ ឆ្នាំនៃការ​ប​ង្កើត​នៃស​ហ​គ​ម​ន៍អាស៊ាន។ឯកឧត្ត​ម​បាន​សំដែង​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះការ​គាំទ្រ​និង​ជួយ​ជ្រោម​ជ្រែង​ដ​ល់ការ​ធ្វើជាប្រ​ធាន​រ​ប​ស់​អាស៊ាន​ឆ្នាំ ២០១៧ ។ ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​មាន​ម​តិនៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​លើក​ទី១១នេះដែរ​ប​ណ្តារ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​បាន​សំដែង​ការអបអរ​សាទ​រ​ចំពោះក​ង​ទ័ព​ហ្វីលីពីន​ដែល​បាន​ទ​ទួល​ជ័យ​ជំនះដ​ណ្តើម​បាន​ម​ក​វិញ​តំប​ន់ ម៉ារ៉ាវីពីក្រុមឧទ្ទាមឥស្លាម។នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនោះក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​រ​ដ្ឋអាស៊ាន​ទាក់ទ​ង​ទៅនិង​ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​និង​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​ជាច្រើន​ទៀត។តាម​រ​យៈកិច្ច​ពិភាក្សានោះបាន​ប​ង្ហាញអោយ​ឃើញ​ថា៖ក្នុង​ប​រិប​ទ​ថ្មី ​អាស៊ាន​ត្រូវ​ប​ង្កើន​ប​រិស្ថាន​មួយអោយ​បាន​ល្អដើម្បីនាំម​ក​នូវ​ការ​រីក​ចំរើន។ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​​​ កិច្ច​ប្រ​ជុំបាន​លើក​ឡើង​ពីតួនាទីក​ង​ទ័ព​ក្នុង​ប្រ​ទេសអាស៊ាន​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើយ៉ាង​ណារ​ក្សាតំប​ន់អាស៊ានអោយ​បាន​រឹង​មាំនិង​មាន​ស​ន្តិភាព​សំរាប់ការ​រីក​ចំរើន​និង​កំណើន​សេដ្ឋ​កិច្ច ។កិច្ច​ប្រ​ជុំបាន​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្ត​ការ​ក្នុង​ចំណោម​ប​ណ្តាល​ប្រ​ទេសអាស៊ាន​ដើម្បីរ​ក្សាស​ន្តិភាព​និង​ស្ថេរ​ភាព​ក្នុង​តំប​ន់។ភាព​ជាដៃគូរ​ក្នុងអាស៊ាន​បាន​ប​ង្ហាញអោយ​ឃើញ​នូវ​ការឯក​ភាព​ក្នុង​ការ​ក​សាងអាស៊ាន​មួយ​ជាតំប​ន់ដែល​មាន​ប្រ​ជាជ​ន​រ​ស់នៅក្ន​ង​ភាព​រីក​ចំរើន​និង​ស​ន្តិភាព ។
     នៅក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​លើក​ទី១១នោះកិច្ច​ប្រ​ជុំបានអនុម​ត័នូវឯក​សារ​ចំនួន១០ដែល​ម​ន្ត្រីជាន់ខ្ព​ស់ការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​បាន​ប្រ​ជុំកាល​ពីខែមេសាឆ្នាំ២០១៧ក​ន្ល​ង​ម​ក។ប​ន្ទាប់ពីបាន​ប​ញ្ច​ប់កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​លើក​ទី១១​ស្រ​ប​ទៅតាម​រ​បៀប​វីរៈរ​ប​ស់ខ្លួន​រួច​ម​កឯកឧត្ត​ម​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិអាស៊ាន​ទាំងអស់ ក៏បាន​ចុះហ​ត្ថ​លេខាលើសេច​ក្តីប្រ​កាស​រួម​កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិលើក​ទី១១ផ​ង​ដែរ។

អ.ស.ប ប្រ​គ​ល់ប្រាក់សំណ​ង​មួយ​គ្រួសារ៧ម៉ឺន​ដុល្លារ ស​ម្រាប់ស​ព​ទាហាន​មួក​ខៀវ៤នាក់ព​លីនៅអាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល
     នៅ​រ​សៀល​ថ្ងៃ​នេះ​ ថ្ងៃទី១៨ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០១៧​ វេលា​ម៉ោង​១៥:០០​ ឯកឧត្ត​ម ប្រាក់ សុខុន​ទេស​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី​ រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ក្រ​សួង​ការ​ប​រ​ទេស​ និង​លោក​ស្រី​ ក្លែវ៉ាន់ ឌឺវ៉ារិន តំណាង​អ.ស.ប អញ្ជើញ​ជា​អធិប​តី​ក្នុង​ពិធី​ប្រ​គ​ល់​ប្រាក់​សំណ​ង ​ជូន​ក្រុម​គ្រួសារ​ស​ព​ដែល​បាន​ព​លី​ក្នុង​ពេល​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ប​ស់​​អ.ស.ប ​នៅ​អាហ្រ្វិក​ក​ណ្ដាល​ នៅ​ទីស្ដីការ​ក្រ​សួង​​ការ​ប​រ​ទេស​ និង​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​អន្ត​រ​ជាតិ​។​
     គួរ​ប​ញ្ជាក់​ថា​កាល​ពី​រ​សៀល ​ថ្ងៃទី១២ ​ខែឧស​ភា ​ឆ្នាំ២០១៧​ នៅ​ទីប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​ (UN)​ នៅ​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​អាហ្វ្រិច​ក​ណ្តាល​ បាន​ប្រារ​ព្វ​ពិធី​គោរ​ព​វិញ្ញាណ​ក្ខ​ន្ធ​ ដ​ល់​ក​ង​ទ័ព​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជា​ និង​ម៉ារ៉ុក​ ដែល​បាន​ព​លី​ជីវិត​ក្នុង​បុព្វ​ហេតុ​ម​នុស្ស​ធ​ម៌​ពិភ​ព​លោក​ ដោយ​ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​រ​ប​ស់​ក្រុម​ឧទ្ទាម​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី០៨​ ខែឧស​ភា ​ឆ្នាំ២០១៧​ ដែល​ប​ណ្តាល​ឱ្យ​នាយ​ទាហ៊ាន​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជា​ ០៤​រូប​ និង​ម៉ារ៉ុក​ ០១​រូប​ បាន​ស្លាប់​។​ ទាហាន​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជា​ដែល​ព​លី​ដើម្បី​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​នៅ​អាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល​ចំនួន​៤​នាក់​គឹ​៖​
    ១.​លោក​អនុសេនីយ​ទោ​ អ៊ឹម​ សំ​ អាយុ​៣៩​ឆ្នាំ​ (១០.ក​ញ្ញា.១៩៨០) ​ក​ង​ឯក​ភាព​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិ​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​។ ទី​ក​ន្លែង​កំណើត​ភូមិ​ព្រៃ​ជ្រូក​ ឃុំ​ព្រៃ​ជ្រូក​ ស្រុក​ពួក​ ខេត្ត​សៀម​រាប​ និង​​ទី​លំ​នៅ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ នៅ​ភូមិ​កំព​ង់​ក្តី​ ឃុំ​កំព​ង់​ក្តី​ ស្រុក​ជី​ក្រែង​ ខេត្ត​សៀម​រាប​​ មាន​ប្រ​ព​ន្ធ​ឈ្មោះ​ តាន់​ ភារ័ត្ន​ អាយុ៣៦ឆ្នាំ​ មាន​កូន​​ប្រុស​ម្នាក់​ឈ្មោះ ​សំ ​រិទ្ធិ​ អាយុ​១៣​ឆ្នាំ​។​
    ២.​លោក​អនុសេនីយ៍ឯក​ ម៉ៅ​ អេង អាយុ​៣៩ឆ្នាំ​ ក​ង​​ឯក​ភាព​សាក​ល​វិទ្យាល័យ​ការ​ពារ​ជាតិ​ មាន​ប្រ​ព​ន្ធ​ឈ្មោះ​ ឆាយ​ ចំរើន​ អាយុ​៣៨ឆ្នាំ​ មាន​កូន​៣​នាក់​ ប្រុស​២​នាក់​ (អាយុ​១៦​ឆ្នាំ​ និង​១៤​ឆ្នាំ​)​ និង​ស្រី​អាយុ​១២​ឆ្នាំ​ មាន​ទី​ក​ន្លែង​កំណើត​ ស​ង្កាត់​ស្រះ​ច​ក​ ខ​ណ្ឌ​ដូន​ពេញ​ រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​។​
    ៣.​លោក​ព្រឹន្ទ​បាល​ទោស​ ស៊ាង​ ន​រិន្ទ​ ​អាយុ​៣៧​ឆ្នាំ​ (នៅ​លីវ)​ ក​ង​ឯក​ភាព​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិ​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​។​ មាន​ឪពុក​ឈ្មោះ ​ស៊ាង​ សែន ​មុន​រ​ប​រ​ជា​គ្រូ​ប​ង្រៀន​ និង​ម្តាយ​ឈ្មោះ​ស៊ាន​ ម៉ូ​រ៉ា​ មុខ​រ​ប​រ​មេ​ផ្ទះ​។​
    ៤.​ព្រឹន្ទ​បាល​ទោ​ មុំ តុលា អាយុ​៣៣​ឆ្នាំ​ (នៅលីវ) ក​ង​​ឯក​ភាព​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិ​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​  មាន​ម្តាយ​ឈ្មោះ​ នុត ប៊ុណា​ មុខ​រ​ប​រ​ក​សិក​រ​ មាន​ទី​លំ​នៅ​ ភូមិ​ក្បាល​ហុង​ ឃុំ​វាល ​ស្រុក​​ក​ណ្តៀង​ ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់​។​
    លោក​ សែម សុវ​ណ្ណី​ អគ្គ​នាយ​ក​ ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិ​ រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​បាន​​ថ្លែង​ថា​សំណ​ង​នូវ​ទឹក​ប្រាក់​ចំនួន​៧​ម៉ឺន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ ត្រូវ​បាន​អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិ​ផ្ត​ល់​ជូន​គ្រួសា​ស​ព​ទាហាន​ព​លី​ម្នាក់ៗ​​ នៅ​អាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល​។​ លោក​បាន​លើក​ឡើង​ថា​ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០០៦​ ម​ក​ម​ជ្ឈ​ម​ណ្ឌ​ល​ជាតិ​ បាន​ប​ញ្ជូន​ក​ម្លាំង​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជា​៤៧៦៩​នាក់​ ក្នុង​នោះ​ស្រី​២០៣​នាក់​ ទៅ​ចូល​រួម​ក្នុង​ប​ណ្តា​បេស​ក​ក​ម្ម​ចំនួន​១០​ ក្នុង​ប្រ​ទេស​ចំនួន​៨​ មាន​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស៊ូដ​ង់​ ស៊ូដ​ង់​ខាង​ត្បូង​ ឆាដ​ អាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល​ លីប​ង់​ ស៊ីរី​ សាយ​ប្រីស​ និង​ម៉ាលី​។​ លោក​​បាន​​លើក​​ឡើង​ថា​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​មាន​ក​ម្លាំង​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជា​ចំនួន​៨១១​រូប​ ស្រី៥៦​រូប កំពុង​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ក្រោម​ឆ័ត្រ​ អ.ស.ប នៅ​ប្រ​ទេស​លីប​ង់​។ ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០១៤​ម​ក​ដ​ល់​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ មាន​ទាហាន​មួក​ខៀវ​៩​រូប​ បាន​ព​លី និង​១១​រូប​ រ​បួស​ដោយ​សារ​ជ​ម្ងឺ​គ្រុន​ចាញ់ ​ផ្ទុះ​អាវុធ​យុទ្ធ​ភ​ណ្ឌ ​និង​ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ដោយ​ក្រុម​ឧទាម​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៨​ ខែ​ឧស​ភា​ ឆ្នាំ​២០១៧​។​
    លោក​ទេស​រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តី​ ប្រាក់  សុខុន​ បាន​លើក​ឡើង​ថា​៖ ”ការ​ងារ​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​ អ.ស.ប​ មាន​គ្រោះ​ថ្នាក់​ណាស់​ ហើយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​រាជ​រ​ដ្ឋា​ភិបាល​យើង​តែង​តែ​ប​ន់​ស្រ​ន់​ ឲ្យ​ក​ង​ក​ម្លាំង​យើង​ទ​ទួល​បាន​សេច​ក្តី​សុខ​”​។ លោក​បាន​ប​ញ្ជាក់​ថា​៖ ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប្រើ​ប្រាស់​អាវុធ​ និង​វិន័យ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ជា​ការ​ចាំ​បាច់​ណាស់​រាល់​ទាហាន​គ្រ​ប់​រូប​។​ លោក​បាន​លើក​ឡើង​ថា​៖ គោរ​ព​វិន័យ​ជាតិ​ អន្ត​រ​ជាតិ​ និង​វិន័យ​ប្រ​ទេស​ដែល​យើង​ទៅ​កាន់​ទី​នោះ​ដាច់​ខាត​។​ ការ​ប្រុង​ប្រ​យ័ត្ន​ត្រូវ​តែ​អនុវ​ត្ត​ ព្រោះ​ប្រ​ទេស​ដែល​ត្រូវ​ទៅ​កាន់​នោះ​ជា​ប្រ​ទេស​ដែល​មាន​ប​ញ្ហា​។​ លោក​ថា​៖ ”ក្លាហាន​តែ​កុំ​ព្រ​ហើន​ និង​កុំ​ប្រ​ហែស​ឲ្យ​សោះ​”​ កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​ និង​វីរៈភាព​រ​ប​ស់​ទាហាន​ដែល​បាន​ព​លីក​ម្ម​ ក​ម្ពុជា​មិន​ភ្លេច​ទេ​ច​ង​ចាំ​ជា​និច្ច​។​ លោក​ទេស​រ​ដ្ខ​ម​ន្រ្តី​បាន​ប្រ​គ​ល់​ប្រាក់​សំណ​ង​ជូន​គ្រួសារ​ទាហាន​ព​លី​ ក្នុង​​​មួយ​​គ្រួសារ​៧​ម៉ឺន​ដុល្លាអាមេរិក​។​
    លោក​ស្រី​ ក្លែវ៉ាន់ ឌឺវ៉ារិន តំណាង​ អ.ស.ប ប្រ​ចាំ​នៅ​ប្រ​ទេស​ក​ម្ពុជា​បាន​ថ្លែង​ថា​៖ តាង​មាន​ឲ្យ​ អ.ស.ប​សូម​ថ្លែង​រំលឹក​គុណ​ ដ​ល់​វីរៈភាព​រ​ប​ស់​ក​ង​ក​ម្លាំង​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជា​ចំនួន​៤​រូប​ ដែល​​បាន​បូជា​ជីវិតិ​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ កាល​ពី​ខែ​ឧស​ភា​ ក​ន្ល​ង​ទៅ​នៅ​សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​អាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល​ និង​ចូល​រួម​រំលែក​ទុក្ខ​ដ​ល់​ក្រៀម​ក្រំ​ ដ​ល់​គ្រួសារ​ស​ព​ និង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា​។​ លោក​ស្រី​បាន​លើក​ឡើង​ថា​៖ ”ខ្ញុំ​​បាន​​ឃើញ​ការ​បោះ​ជំហាន​ទៅ​មុខ​រ​ប​ស់​ក​ង​ក​ម្លាំង​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជា​ ទាំង​៤​រូប​នេះ​ កំពុង​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរ​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ ហើយ​មាន​សេច​ក្តី​ក្តុក​ក្តួល​ជា​ព​ន់​ពេក​ នៅ​ពេល​ទ​ទួល​ដំណឹង​ពី​ការ​ព​លី​នេះ​”​។​ លោក​ស្រី​បាន​ប​ញ្ជាក់​ថា​៖ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី៩​ ខែឧស​ភា​ ឆ្នាំ២០១៧​ អគ្គ​លេខាធិការ​ អ.ស.ប​បាន​ចូល​រួម​រំលែក​ទុក្ខ​ជា​មួយ​គ្រួសារ​ និង​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា​។​ លោក​ស្រី​ បាន​លើក​ឡើង​ថា​ លោក​អគ្គ​លេខា​ធិការ​ អ.ស.ប​ បាន​ថ្លែង​ថា៖​ ”ការ​វាយ​ប្រ​ហារ​ជំទាស់​នឹង​ក​ង​ក​ម្លាំង​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​ អ.ស.ប អាច​ នឹង​ចាត់​ទុក​ជា​ឧក្រិដ្ឋ​ក​ម្ម​ស​ង្គ្រាម​”​។​ លោក​បាន​អំពាវ​នាវ​ដ​ល់​សាធ​ណ​រ​ដ្ឋ​អាហ្វ្រិក​ក​ណ្តាល​ធ្វើ​ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ ដើម្បី​នាំ​ជ​ន​នោះ​ធ្វើ​ការ​កាត់​ទោស​តាម​ច្បាប់​។ ក្នុង​ប​រិប​ទ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះ​ ពិភ​ព​លោក​បាន​ភាព​ស្មុក​ស្មាញ​មាន​ជ​ន​ភៀស​ខ្លួន​ច្រើន​នាក់​ តែ​ការ​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​ប​ន្ត​តួនាទី​តំណាង​ឲ្យ​អ.ស.ប​ ហើយ​ការ​រ​ក្សា​ស​ន្តិភាព​មាន​តួនាទី​ច​ម្ប​ង​ផ​ង​ដែរ​ ៕​