ព័ត៌មាន

កិច្ច​ប្រ​ជុំរ​ប​ស់គ​ណៈក​ម្មាធិកាអចិន្ត្រៃយ៍ គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្តាល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន
គ​ណៈក​ម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍  នៃគ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្តាល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា បាន​បើក​កិច្ច​ប្រ​ជុំឆ្ល​ង​សេច​ក្តីព្រាង​សេច​ក្តីណែនាំស្តីពីការៀប​ចំរ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ តួនាទីភារ​កិច្ច  និង​រ​បៀប​រ​ប​ប​ធ្វើការ​ងារ​រ​ប​ស់ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាកាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី  ២៥ ខែក​ញ្ញាឆ្នាំ២០១៥  នៅសាល​ប្រ​ជុំរ​ប​ស់ខុទ្ទ​កាល័យអគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក្រុង​ភ្នំពេញ  ស្ថិត​ក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ គ​ន់ គីម អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​ង  នាយ​សេនាធិការ
ច​ម្រុះនៃ ខ ភ ម  និង​ជាអគ្គ​លេខាធិការ  ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា   ព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីសំណាក់ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ជារ​ដ្ឋ​លេខាធិការ  អនុរ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្នុង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ  ក្រ​សួង​ស​ង្គ​ម​កិច្ច  អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃ  ខ ភ ម  សាមីស្ថាប័ណ្ណ​ពាក់ព័ន្ធ    និង​ក្រុម​ការ​ងារ    នៃគ​ណៈក​ម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍គ​ណៈក​ម្មាធិការ
ក​ណ្តាល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាជាច្រើន​រូប ។
រ​បៀប​វារៈដែល​ត្រូវ​លើក​យ​ក​ម​ក​ធ្វើការ​ពិភាគ្សានាកិច្ច​ប្រ​ជុំនេះរួម​មាន  ការ​ឆ្ល​ង​សេច​ក្តីព្រាង​សេច​ក្តីណែ
នាំស្តីពីការ​រៀប​ចំរ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ តួនាទីភារ​កិច្ច  និង​រ​បៀប​រ​ប​ប​ធ្វើការ​ងារ​រ​ប​ស់គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា គ្រ​ប់ថ្នាក់   ការ​ឆ្ល​ង​សេច​ក្តីព្រាង​សេច​ក្តីស​ម្រេច​ស្តីពីការ​កំណ​ត់ស​មាស​ស​ភាព​តួនាទីលេខាធិការ​ដ្ឋាន​និង​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ជំនាញ​រ​ប​ស់គ​ណៈអចិន្ត្រៃយ៍គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្តាល​ស​មាគ​ម ការ​ឆ្ល​ង​ផែន​ការ​ស​ក​ម្ម​ភាព
រ​ប​ស់គ​ណៈអចិន្ត្រៃយ៍សំរាប់ត្រីមាស​ទី ៤ ឆ្នាំ២០១៥   រ​បៀប​ធ្វើរ​បាយ​ការ​ណ៍ស្តីពីល​ទ្ធ​ផ​ល​ត្រួត​ពិនិត្យ​ផ្ទៀង​ផ្ទាត់ការ​ងារ​បេឡាម​រ​ណៈស​ង្គ្រោះនៅតាម​រាជ​ធានី ខេត្ត ជា៨ក្រុម​ការ​ងារ ដោយ​ប​ង្ហាញ​ពីប​ទ​ពិសោធ​ន៍នៅក្នុង​កាចុះ
បើក​ប្រាក់បេឡាម​រ​ណៈស​ង្គ្រោះរួម  និង​ការ​ងារ​ផ្សេងៗជាច្រើន​ទៀត  រ​ប​ស់គ​ណៈក​ម្មាធិការ​នេះផ​ង​ដែរ ។
ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំនោះផ​ង​ដែរ   ប​ន្ទាប់ពីឯកឧត្ត​មអគ្គ​លេខាធិការ​មាន​ម​តិបើក​នូវ​កិច្ច​ប្រ​ជុំ    និងអាន​នូវ​រ​បៀប
វារៈទាំង៥ជូនអង្គ​ប្រ​ជុំរួច​ម​ក   កិច្ច​ប្រ​ជុំក៍បាន​លើក​យ​ក​នូវ​សេច​ក្តីព្រាង​ទាំង​នោះ   ម​ក​ធ្វើការ​ពិភាគ្សាដោយ​បាន​លើក​យ​កអំពីចំណុច​ខ្លាំង​ខ្សោយ ប​ញ្ហាប្រ​ឈ​ម​នានា   និង​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ល្អៗសំរាប់ជាវិធាន​ការអនុវ​ត្ត​ន៍ក្នុង​ទិស​ដៅប​ន្តឲ្យ​ទ​ទួល​បាន​ល​ទ្ធ​ផ​ល​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ការ​ងារ​នេះថែម​ទៀត ។       ក្រោយ​កិច្ច​ពិភាគ្សាពិគ្រោះយោប​ល់គ្នាយ៉ាង​ល្អិត​ល្អន់  កិច្ច​ប្រ​ជុំក៍បានឯក​ភាព​គ្នាទាំង​ស្រុង​នូវ​សេច​ក្តីព្រាង​សេច​ក្តីណែនាំ  សេច​ក្តីស​ម្រេច  ផែន​ការ​ស
ក​ម្ម​ភាព ល​ទ្ធ​ផ​ល​ការ​ងារ​រ​ប​ស់គ​ណៈអចិន្ត្រៃយ៍នៃគ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្តាល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាសំរេច​បាន​នារ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក។ អង្គ​ប្រ​ជុំក៍បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​យោប​ល់ពីស្ថាប​ណ័្ណ​ពាក់ព័ន្ធ​មួយ​ទៅស្ថាប​ណ័្ណ​មួយ នូវ​សេច
ក្តីព្រាង​សេច​ក្តីស​ម្រេច​ស្តីពីការ​កំណ​ត់ស​មាស​ស​ភាព  តួនាទី  ភារ​កិច្ច​លេខាធិការ​ដ្ឋាន  និង​គ​ណៈជំនាញ​រ​ប​ស់
គ​ណៈអចិន្ត្រៃយ៍គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្តាល​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា។  មាន​ប្រ​សាស​ន៍បូក​ស​រុប​កិច្ច​ប្រ​ជុំឆ្ល​ង​សេច​ក្តីព្រាង​ទាំង៥នោះ ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍  គ​ន់ គីម   ជំនួស​មុខឲ្យ​ស​ម្តេច​ប្រ​ធាន​ស​មាគ​មអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាបាន​ស​ម្តែង​នូវ​កាលើក​ស​រ​សើរ  និង​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះកិច្ច​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​បំពេញ​ការ​ងារ​រ​ប​ស់ក្រុម
ការ​ងារ​រ​ប​ស់ស​មាគ​ម   ពិសេស​ប្រ​ធាន  អនុប្រ​ធាន​គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ស​មាគ​ម​គ្រ​ប់រាជ​ធានី ខេត្ត ដែល​បាន​យ​ក
អស់នូវ​ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់ក្នុង​ការ​បំពេញ​ការ​ងារ​រ​ហូត​សំរេច​បាន​នូវ​ល​ទ្ធ​ផ​ល​គួរឲ្យ​ក​ត់សំគាល់។
ឯកឧត្ត​ម  អគ្គ​លេខាធិការ  ក៍បាន​ជំរុញឲ្យ​គ្រ​ប់ជំនាញ​រ​ប​ស់ស​មាគ​ម​ខិត​ខំប​ន្ថែម​ទៀត   ក្នុង​ការ​ងារ​នេះ  ពិសេស​ក៍បាន​ជំរុញឲ្យ​ជំនាញ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់   ចុះសិក្សាអំពីសុខ​ទុក្ខ​រ​ប​ស់ប​ង​ប្អូន  ឲ្យ​ដ​ល់ខ្ន​ង​ផ្ទះប​ង​ប្អូនអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន   ពិសេស​ធានាបើក​ប្រាក់គោល​រ​ប​បឲ្យ​ពួក​គេឲ្យ​បាន​ទាន់ពេល​វេលា   និង​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ដោះស្រាយ​ផ្ត​ល់ប្រាក់ដ​ល់អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ម​រ​ណៈ។    ឯកឧត្ត​មអគ្គ​លេខាស​ង្ឃឹម​យ៉ាង​មុត​មាំថា   ក្រុម​ការ​ងារ​យើង​នឹងអនុវ​ត្ត​បាន​ជោគ​ជ័យ​លើការ​ងារ​ដែល​ស​ម្តេច​ប្រ​ធាន​ប្រ​គ​ល់ឲ្យ​ក្នុង​ការ​លើក​កំព​ស់ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅជូន​ប​ង​ប្អូនអតីត​យុទ្ធ​ជ​នអោយ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ៕      

ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន ដឹក​នាំប្រ​តិភូចូល​រួម​ហាស​ន្និបាតអតិត​យុទ្ធ​ជ​ន​ជាតិឡាវ​លើក​ទី៣
   
        តាម​ការអញ្ជើញ​រ​ប​ស់ប្រ​ធាន​ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ឡាវ ស​មាគ​ម​ន៍អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា បាន​ចាត់តាំង​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សាវ៉ន ជាអគ្គ​លេខាធិការ​រ​ង ស​មាគ​ម​ន៍អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ដឹក​នាំប្រ​តិភូចំនួន៣រូប ទៅចូល​រួម​ក្នុង​ម​ហាស​ន្និបាត​តំ ណាង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​លើក​ទី៣ រ​ប​ស់ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ជាតិឡាវ​ដែល​បាន​ប្រ​ព្រឹត្តិទៅនៅទីក្រុង​វៀង​ច័ន្ទ ចាប់ពីថ្ងៃទី២០ ដ​ល់ថ្ងៃទី ២៣ ខែ ក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ។    
        ក្នុងឪកាស​ចូល​រួម​ម​ហាស​ន្និបាត​តំណាង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​លើក​ទី៣ រ​ប​ស់ ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ជាតិឡាវ​នាឪកាស​នោះ ក្នុង​នាង​ស​មាគ​ម​ន៍អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន បាន​ថ្លែង​ប​ទអន្ត​រាគ​ម​ន៍នៅក្នុង​ម​ហាស​ន្និបាត​ដោយ​បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​ចូល​រួមអបអរ​សាទ​រ​ចំពោះម​ហាស​ន្និបាត តំណាង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​លើក​ទី៣រ​ប​ស់ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ជាតិឡាវ ហើយ​ក្នុង​នោះឯកឧត្ត​ម​បាន​ចាត់ទុក​ម​ហាស​ន្និបាត​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ដែល​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ធ្វើនាពេល​នេះ និង​បាន​ផ្លាស់ប្តូរ​នូវ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ពីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​កឲ្យ​ឈ​រ​លើស្មារ​តីសាម​គ្គីភាព  និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ រ​វាង​ស​មាគ​ម​ន៍អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជា និង​ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ជាតិឡាវ ដើម្បីព​ង្រឹង​ចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរឲ្យ​កាន់តែរឹង​មាំ ។ សូម​ប​ញ្ជាក់ថា ម​ហាស​ន្និបាត​តំណាង​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​លើក​ទី៣​ រ​ប​ស់ស​ហ​ព័ន្ធអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ជាតិឡាវ ត្រូវ​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីបើក និង​បិទ ម​ហាស​ន្និបាត​ក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​ម ជុំ ម៉ាលី សែយ៉ាស​ន អគ្គ​លេខាធិការ​ម​ជ្ឍឹម​ប​ក្ស ប​ដិវ​ត្ត​ន៍ និង​ជាប្រ​ធាន​រ​ដ្ឋ​នៃ សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ប្រ​ជាធិប​តេយ្យ​ប្រ​ជាមានិត្យ​ឡាវ ។
        តាម​រ​យៈនៃម​ហាស​ន្និបាត​នេះ អង្គ​ម​ហាស​ន្និបាត បាន​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​រើស គ​ណៈក​ម្មាធិការ​ក​ណ្តាល​ចំនួន៩៩រូប ស​មាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន២៥រូប ប្រ​ធាន​ស​ហ​ព័ន្ធ ១រូប និងអនុប្រ​ធាន​ស​ហ​ព័ន្ធ​ចំនួន២រូប ។
        ប​ន្ទាប់ពីច​ប់ម​ហាស​ន្និបាត ប្រ​តិភូស​មាគ​ម​ន៍អតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​ក​ម្ពុជាដឹក​នាំដោយ ឯកឧត្ត​ម មាស សាវ៉ន បាន​ធ្វើមាតុភូមិនិវ​ត្ត​ន៍ម​ក​ដ​ល់ក​ម្ពុជាវិញ ប្រ​ក​ប​ដោយ​សុវ​ត្ថិភាព​នាថ្ងៃទី២៣​ ខែក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ៕
   

នាវាក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹកឥណ្ឌានិង​ចូល​ច​ត​នៅកំពុង​ផែក្រុង​ព្រះសីហ​នុនាខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥


ឯកឧត្ត​ម​ Naveen Srivastava  ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត​តែង​តាំង​ថ្មី នៃសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋឥណ្ឌា ប្រ​ចាំនៅក​ម្ពុជា ក្នុងឪកាស​ចូល​ជួប​សំដែង​ការ​គួរ​ស​ម​ជាមួយ ឯ. នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀ បាញ់ ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រីក្រ​សួង​ការ​ជាតិ នាថ្ងៃ​ទី ២២​ខែ ក​ញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ បាន​ជំរាប​ជូន ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់ថា ៖ នាវាក​ង​ទ័ព​ជើង​ទឹកឥណ្ឌា នឹង​ម​ក​ចូល​ច​ត​នៅកំពុង​ផែក្រុង​ព្រះសីហ​នុ នាខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៥ ខាង​មុខ​នេះ ។ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូតឥណ្ឌា បានអោយ​ដឹង​ទៀត​ថា ៖ ក្រុម​គ្រូយោធាចារ្យ​ក​ង​ទ័ពឥណ្ឌា ទើប​តែបាន​ម​ក​ដ​ល់ក​ម្ពុជាក្នុង​ពេល​ថ្មីៗនេះ ដើម្បីជួយ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ជំនាញ​រ​ក្សាស​ន្តិភាព និង ជំនាញ​ដោះបំផ្លាញ​គ្រាប់មីន រ​យៈពេល​ពីរ​ស​ប្តាហ៍ដ​ល់កំលាំង​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជា ។ នៅក្នុង​ជំនួប​នោះ ឯកឧត្ត​ម​ Naveen Srivastava បាន​ប​ញ្ចាក់ថា៖ ឥណ្ឌានឹង​ប​ន្ត​នូវអ្វីដែល​បាន​ស​ហ​ការ​ជាមួយ​ក​ម្ពុជាក​ន្ល​ង​ម​ក ដូច​ជាការ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដ​ល់ ខ​ភ​ម ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច និង​ការ​ប​ញ្ជូន​សិក្ខាកាម
ក​ម្ពុជាទៅរៀន​នៅឥណ្ឌា​។ ឯកឧត្ត​ម​បាន​ស​ង្ក​ត់ធ្ង​ន់ថា ៖ ក្នុង​បេស​ក​ក​ម្ម​ការ​ទូត​នៅក​ម្ពុជា​ឯកឧត្ត​ម​នឹង​ខិត​ខំព​ង្រឹង មិន​ត្រឹម​តែចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​ដែល​មាន​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នោះទេ ក្នុង​នោះប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​ក៍ជាប​ញ្ហាសំខាន់ផ​ង​ដែល ដែល​ប​ណ្តាល​ប្រ​ទេស​នានាកំពុង​តែប្រ​ឈ​ម ទាំង​ស​ន្តិសុខ​ប្រ​ពៃណី និង ស​ន្តិសុខ​មិន​ប្រ​ពៃណី ដែល​ទាម​ទាអោយ​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្នាអោយ​បាន​ជិត​ស្និត។ ឆ្លៀត​ក្នុងឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម​ Naveen Srivastava ក៏បានអញ្ជើញ ឯ. ទៀ បាញ់ទៅទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋឥណ្ឌាផ​ង​ដែល។ មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ ឯ.  ទៀ បាញ់ បាន​សំដែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះ ឯកឧត្ត​ម​ Naveen Srivastava ដែល​បាន​ម​ក​បំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​ការ​ទូត​នៅក​ម្ពុជា ។ ឯកឧត្ត​ម​ ទៀ បាញ់ បាន​ចាត់ទុក​តំណើរ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច រ​ប​ស់ អនុប្រ​ធានាធិប​តីឥណ្ឌានៅក​ម្ពុជានាពេល​ថ្មីៗក​ន្ល​ង​ទៅនេះ បាន​ប​ញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថែម​ទៀត​ពីចំណ​ង​មិត្ត​ភាព​និង កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីកាន់តែជិត​ស្និទ្ធ ។ឯកឧត្ត​ម​ បាន​ប​ញ្ជាក់ប​ន្ថែម​ថា៖ ក​ង​កំលាំង​មួក​ខៀវ​ក​ម្ពុជា ដែល​បាន​ចេញ​ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​លើក​តំបូង​នៅប្រ​ទេស​ស៊ូដ​ង់គឺបាន​ទ​ទួល​ការ​ស​ហ​ការ​ល្អពីក​ង​ទ័ពឥណ្ឌាដែល​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​នៅទីនោះ ។ ឯកឧត្ត​ម ទៀ បាញ់​ បានឯក​ភាព​តាម​ការអញើ្ជ​ញ​រ​ប​ស់ឯកឧត្ត​ម ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូតឥណ្ឌាប្រ​ចាំក​ម្ពុជាដែល​បានអញ្ជើញឯកឧត្ត​មអោយ​ទៅធ្វើទ​ស្ស​នៈកិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ​នៅប្រ​ទេស ឥណ្ឌា ដោយឯកឧត្ត​ម ឧប​នាយ​ក​រ​ដ្ឋ​ម​ន្ត្រី បាន​ស​ន្យាថា និង​រ​ក​ពេល​ស​ម​ស្រ​ប​ណាមួយ​សំរាប់ចេញ​ទៅបំពេញ​ទ​ស្ស​នៈកិច្ច​នៅប្រ​ទេសឥណ្ឌានេះ ។

ឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន ស​ម្ភោធអាគារ​ស្នាក់នៅក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៧០

        អាគារ​ស្នាក់នៅមួយ​ខ្ន​ង​កំព​ស់៣ជាន់ រាង​ជាអក្ស​រអ៊ុយ (U) ឋិត​នៅក្នុង​ទីប​ញ្ជាការ​វ​រៈ សេនាតូច​លេខ២ រ​ប​ស់ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៧០ ជាអង្គ​ភាព​វ​រៈសេនាតូច​ការ​ពារ និង អង្គ​រ​ក្ស​ការ​ពារ​ទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន និង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក​ត្រូវ​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ពិធីបើក​ស​ម្ភោពឲ្យ​ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវ​ការ​នៅព្រឺក​ថ្ងៃទី២១ ខែក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ក្រោមអធិប​តីភាពឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ម៉ឹង សំផ​ន រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការអញ្ជើញ​ចូល​រួម​ពីឯកឧត្ត​ម ជាមេប​ញ្ជាការ មេប​ញ្ជាការ​រ​ង អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង នាយ​ទាហាន នាយ​ទាហាន​រ​ង និង​ព​ល​ទាហាន​នៅក្នុង​ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៧០ ជាច្រើន​រូប​ទៀត ។
        នៅក្នុង​រ​បាយ​ការ​ណ៍ស្វាគ​ម​ន៍ដែនអាន​ដោយ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់ នាយ​រ​ង​សេនាធិការ​ចំរុះ និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ព​ល​តូច​ថ្មើជើង​លេខ៧០ បាន​ប​ញ្ជាក់ឲ្យ​ដឹង​ថា ទីប​ញ្ជា ការ​វ​រៈសេនាតូច​លេខ២ នៅអង្គ​ភាព​វ​រៈសេនាតូច​ការ​ពារ និងអង្គ​រ​ក្ស​ការ​ពារ​ទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន និង​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាក​ង​ទ័ព​ជើង​គោក ដែល​ក​សាង​បានអាគារ​ស្នាក់នៅចំនួន៣ខ្ន​ង មាន​កំព​ស់៣ជាន់ រាង​ជាអក្ស​រអ៊ុយ (U) ដោយអាគារ​ក​ណ្តាល​មាន​ទ​ទឹង៨ម៉ែត្រ ប​ណ្តោយ៣០ម៉ែត្រ ហើយ​ស្លាប​ស​ង​ខាង​មាន​ទ​ទឹង៨ម៉ែត្រ និង​ប​ណ្តោយ២០ម៉ែត្រ ។ ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​វិញ ឯកឧត្ត​ម  ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ម៉ៅ សុផាន់ បាន​ប​ញ្ជាក់ឲ្យ​ដឹង​ថា​​ ដើម្បីលើក​កំព​ស់ស​ម​ត្ថ​ភាព​ចំណេះដឹង​ដ​ល់ ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ និងអនុវ​ត្ត​តាម​ផែន​ការ​កែទ​ម្រ​ង់ ខ.ភ.ម និង​យោង​តាម​ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់អគ្គ​ប​ញ្ជា ការ​ព្រ​ម​ទាំង​ផែន​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ប្រ​ចាំឆ្នាំ ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៧០ បាន​រៀប​ចំបើក​វ​គ្គ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​ចំនួន២វ​គ្គ ដោយ​វ​គ្គ​ទី១ ក​ង​ព​ល​បាន​បើក​វ​គ្គ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ព​ល​ទាហាន​ជំនាន់ទី១រ​យៈពេល៣ខែនៅសាលាក​ង រាជអាវុធ​ហ​ត្ថ​កំបូល​ពីថ្ងៃទី៥ ខែឧស​ភា ដ​ល់ថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ ហើយ​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​ចាប់ផ្តើម បើក​វ​គ្គ​បំប៉ន នាយ​ទាហាន​ជំនាន់ទី១ និង​ព​ល​ទាហាន​ជំនាន់ទី២ រ​យៈពេល៣ខែ នៅសាលាក​ង​រាជអា វុធ​ហ​ត្ថ​កំបូល​ពីថ្ងៃទី៨ ខែ​ក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ។ ឯកឧត្ត​ម មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ព​ល​ក៏បាន​ថ្លែងអំណ​រ​គុណ​ដ​ល់ស​ប្បុរ​ស​ជ​ន​នានា ជាពិសេស​ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន និង​ស​ម្តេច​ក​ត្តិព្រឹទ្ធិប​ណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ានី ហ៊ុន សែន ដែល​ក្នុង​រ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ដ​ល់ក​ង​ព​ល​ដូច​ជា សាល​ប្រ​ជុំ ក​ន្លែង​ធ្វើការ អាគារ ស្នាក់នៅ ឧប​ក​រ​ណ៍សំភារៈ ថ​វិការ ស្បៀងអាហារ​គ្រ​ប់ប្រ​ភេទ ដែល​បាន​ធ្វើឲ្យ​នាយ​ទាហាន ព​ល​ទាហាន​ក្នុង​ក​ង​ព​ល​លេខ៧០ មាន​ការ​ងាយ​ស្រួល​ក្នុង​ការ​បំពេញ​ភារ​កិច្ច​ជូន​ប្រ​ទេស​ជាតិ និង​ប្រ​ជាជ​ន​ក​ម្ពុជា ។
        ថ្លែង​ក្នុង​ពិធីបើក​ស​ម្ភោធឲ្យ​ប្រើប្រាស់ជាផ្លូវ​ការអាគារ​ស្នាក់នៅក្នុង​ទីប​ញ្ជាការ​ក​ង​វ​រៈសេនាតូច​លេខ២ រ​ប​ស់ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៧០ នាឪកាស​នោះ ឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន ក្នុង​នាម​ក្រ​សួង​ការ ពារ​ជាតិ បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់រ​ប​ស់មេប​ញ្ជាការ មេប​ញ្ជាការ​រ​ង​រ​ប​ស់ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៧០ ដែល​ខិត​ខំក​សាងអង្គ​ភាព​បាន​រឹង​មាំ រីក​ច​ម្រើន ធ្វើឲ្យ នាយ​ទាហាន ព​ល​ទាហាន​ក្នុងអង្គ​ភាព​រ​ប​ស់ខ្លួន​មាន​ក​ន្លែង​ស្នាក់នៅស​ម​រ​ម្យ មាន​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅ បាន​ធូរ​ធារ​ធ្វើឲ្យ​ក​ង​ព​ល​ឈាន​ទៅស​ម្រេច​រាល់ភារ​កិច្ច​ដែល​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និងអគ្គ ប​ញ្ជាការ​បាន​ប្រ​គ​ល់ជូន ។ ឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន បាន​លើក​ឡើងអំពីគំរូវីរ​ភាព​រ​ប​ស់ក​ង​ព​ល​លេខ៧០ ដែល​បាន​កើត​ឡើង​តាំង​ពីទ​ស​វ​ត្ស​ន៍ទី៨០ នៅក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ដែលអង្គ​ភាព​នេះបាន​ដើរ​តួនាទីសំខាន់ ណាស់ក្នុង​ការ​ការ​ពារ​ថ្នាក់ដឹក​នាំ និង​ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​រ​ស់នៅក្នុង​រាជ​ធានីភ្នំពេញ ជាពិសេស​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​ក​ង​ព​ល​បាន​ដើរ​តួនាទីសំខាន់មួយ​ទៀត​គឺការ​ជួយ​ស​ង្រ្គោះប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ​ចេញ​ពីគ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយ​ផ្សេងៗ ។ ល​ទ្ធ​ផ​ល​ដែល​ក​ង​ព​ល​ស​ម្រេច​បាន​ខាង​លើនេះត្រូវ​បានឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន វាយ​ត​ម្លៃថា៖ គឺបាន​ដោយ​សារ​លោក​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ព​ល​លេខ៧០ មាន​គំនិត​ច្នៃប្រ​ឌិត​ខ្ព​ស់ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំក​សាងអង្គ​ភាព និង​ចិញ្ចឹម​ទ័ព ។ ឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន​ ក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ដែល មាន​ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ជាប្រ​មុខ​ដឹក​នាំក្នុង​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់គិត​គូរ​ពីសុខ​ទុក្ខ ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅ រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព ដោយ​បាន​ត​ម្កើង​ប្រាក់បៀរ​វ​ត្ស​ន៍ជូន​ម​ន្រ្តីរាជ​ការ បុគ្គ​លិក​រ​ប​ស់រ​ដ្ឋ និង​ក​ង​ទ័ព ដើម្បីរួម​ចំ ណែក​លើក​ស្ទួយ​ជីវ​ភាព​រ​ស់នៅឲ្យ​បាន​កាន់តែប្រ​សើរ​ជាង​មុន ។ ឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន ក៏បាន​ប​ញ្ជាក់ ប​ន្ថែម​ទៀត​ថា៖ រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា ក្រោម​ការ​ដឹក​នាំរ​ប​ស់ស​ម្តេច​តេជោ ហ៊ុន សែន ស​ម្តេច​បាន​ខិត​ខំ ដឹក​នាំប្រ​ទេសឲ្យ​មាន​សុខ​ស​ន្តិភាព ដោយ​ប​ញ្ចៀស​ពីស​ង្រ្គាម​កើត​ឡើង​ដាច់ខាត។ទ​ន្ទឹម​នឹង​នេះស​ម្តេច ក៏បាន​ខិត​ខំក​សាង និងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ទេស​ជាតិ តាម​រ​យៈការ​ក​សាង​ហេដ្ឋារ​ច​នាស​ម្ព័ន្ធ​គ្រ​ប់ផ្នែក គ្រ​ប់មូល ដ្ឋាន​រ​ស់នៅរ​ប​ស់ប្រ​ជាជ​ន ដើម្បីនាំម​ក​នូវ​ការ​កាត់ប​ន្ថ​យ​នូវ​ភាព​ក្រីក្រ​រ​ប​ស់ប្រ​ជាព​ល​រ​ដ្ឋ ។ នៅក្នុងឪកាស​នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម ម៉ឹង សំផ​ន ក៏បាន​បំពាក់គ្រឿងឥស្ស​រ​យ​ស ជូន​ដ​ល់ស​ប្បុរ​ស​ដែល​បាន​រួម​ចំណែក​ជួយ​ក​សាង​ក​ង​ព​ល​តូច​លេខ៧០ និង​បាន​នាំយ​កអំណោយ​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទៅប្រ​គ​ល់ជូន​ផ​ង​ដែរ ៕

ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត ដឹក​នាំប្រិភូអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាទៅធ្វើទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្ក​ម​ និយ​ម​ វៀត​ណាម

ត​ប​តាម​ការអញ្ជើញ​និងឯក​ភាព​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិនៃប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា វៀត​ណាម នាព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៣​ ក​ញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ​គ​ណៈ​ប្រ​តិភូយោធាជាន់ខ្ព​ស់ដែល​ដឹក​នាំដោយ​ឯកឧត្ត​ម​នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ​អញ្ជើញ​​អម​ដំណើរ​ដោយឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ​ មាស សាវ៉ន អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម សេនីយ៍ឯក ចិន្ត ម៉ារីដូ អគ្គ​នាយ​ក​រ​ងុ នាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​ព័ត៌មាន ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម សេនីយ៍ឯក សៅ សារឿន អគ្គ​នាយ​ក​រ​ង និង​ជានាយ​ក នាយ​ក​ដ្ឋាន​កិច្ច​ការ​យោធាស៊ីវិល  ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម សេនីយ៍ឯក ខឹម ស​ន នាយ​ក​ទីចាត់ការ​ព័ត៌មាន អគ្គ​ប​ញ្ជាការ​ដ្ឋាន  ព្រ​ម​ទាំង ឯកឧត្ត​ម នាយ​ក​រ​ង នាយ​ក​ដ្ឋាន និង​នាយ​ទាហាន​ជាន់ខ្ព​ស់ចំណុះ ​អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិជាច្រើន​រូប​ទៀត បាន​អញ្ជើញ​ទៅបំពេញ​ទ​ស្ស​ន​​កិច្ច​ជាផ្លូវ​ការ នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម។ ពេល​អញ្ជើញ ដ​ល់ព្រ​លាន​យ​ន្ត​ហោះ ណូយ​បាយ នៃសាធារ​ន​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម គ​ណៈប្រ​តិភូ​ ត្រូវ​បាន​ទ​ទួល ស្វាគ​ម​ន៍យ៉ាង​ស្និត​ស្នាល​ពី ប្រ​ធាន​ខុទ្ទ​ការ​ល័យអគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ន​យោបាយ ឯកអគ្គ​រ​ដ្ឋ​ទូត និងអនុព័ន្ធ​យោធា ក​ម្ពុជាប្រ​ចាំនៅវៀត​ណាម​ផ​ង​ដែរ  ។ ប​ន្ទាប់ពីបានអញ្ជើញ​ទៅដ​ល់ទីក្រុង ហាណូយ នៅល្ងាច​ថ្ងៃទី១៣ ខែ ក​ញ្ញា  នៅព្រឹក​ថ្ងៃទី ១៤ ខែ ក​ញ្ញាឆ្នាំ ២០១៥ គ​ណ​ប្រ​តិភូ​យោធាជាន់ខ្ព​ស់ដែល​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម​នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​គ​ណៈប្រ​តិភូទាំងអស់ បាន​ចូល​ជួប​ប្រ​ជុំពិភាក្សាការ​ងារ​ទ្វេភាគី  ជាមួយអគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ន​យោបាយ​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ង៉ូ ស៊ុន​លិច្ស លេខាម​ជ្ឈឹប​ក្ស ប្រ​ធានអគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ន​យោ​បាយ ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម  ។
ក្នុង​ជំនួប​ទ្វេភាគីរ​វាងអគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ន​យោបាយ​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ជាមួយ​និង អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា នាពេល​នោះ  ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ង៉ូ ស៊ុន​លិច្ស បាន​សំដែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍យ៉ាង​រាក់ទាក់ចំពោះគ​ណ​ប្រ​តិភូ​អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវា ដែល​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម នាង ផាត ដែល​បាន​ដឹក​នាំប្រ​តិភូម​ក​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​នៅសាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​និង​ប្រ​ជុំពិភាក្សាការ​ងារ​មួយ​ចំនួន​ដែល​ទាក់ទ​ង​ទៅនិង​ចិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាងអគ្គ​ស្ន​ង​ការ​ន​យោបាយ​ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម​ជាមួយអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា។
ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះការ​វិវ​ត្ត​ន៍​រីក​ច​ម្រើន​លើគ្រ​ប់វិស័យ​រ​ប​ស់សាធារ​ណ​រ​ដ្ឋ​ស​ង្គ​ម​និយ​ម​វៀត​ណាម​នាពេល​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន។ហើយ​ក្នុងឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ទៀបាញ់ រ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ឯកឧត្ត​ម​បាន​ថ្លែង​នូវ​ការ​សាក​សួរ​សុខ​ទុក្ខ​ចំពោះប​ក្ស រ​ដ្ឋ ថ្នាក់ដឹក​នាំក​ង​ទ័ព​និង​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ដែល​ជានិច្ច​កាល​ភាគីមិត្ត​តែង​តែបាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម គាំទ្រ​ ធ្វើកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្ត​ល្អជាមួយ រ​ដ្ឋាភិបាល និង ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ជានិច្ច។ឯកឧត្ត នាង ផាត ក៏បាន​លើក​លើង​ពីការ​ធ្វើព​លីក​ម្ម​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ប្រ​ជាជ​ន​វៀត​ណាម ដើម្បីរំដោះជាតិមាតុភូមិក​ម្ពុជាអោយ​បាន​រួច​ចាក​ផុត​ពីរ​ប​ប​ប្រ​ល័យ​ពូជ​ន៍សាស​ន៍ រ​ហូត​ទ​ទួល​បាន​ជ័យ​ជំនះ នាថ្ងៃទ័៧ ម​ក​រា ឆ្នាំ ១៩៩៧ ។ក្រៅពីនេះភាគីមិត្ត​វៀណាម​តែង​បាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​ជ្រំជ្រែង​ដ​ល់ការ​វិវ​ត្ត​ន៍រីច​ម្រើន​ដ​ល់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ទាំង​ការ​ងារ​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស និង​ការ​ក​សាង​នៅជំរុំជំរ​ក​ស្នាក់នៅដ​ល់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ផ​ង​ដែរ។ ឯកឧត្ត នាង ផាត ​បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ ថ្មីៗនេះភាគីមិត្ត​វៀត​ណាម​បាន​ផ្ត​ល់នូវ​ស​ម្ភារៈមួយ​ចំនួន​ការ​ងារ​គ្រ​ប់គ្រ​ង​និង​រ​ក្សាឯក​សារ​ព័ត៌មាន​រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ពិសេស​បាន​ផ្ត​ល់ព័ត៌​មាន​ពីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក។ ហើយឯកឧត្ត​ម​នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត  បាន​សំណូម​ព​រ​ដ​ល់ភាគីមិត្ត​ផ្ត​ស​ហ​ការ​ប​ន្ត​ជួយ​
ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តាល​ធ​ន​ធាន​ម​នុស្ស​ដ​ល់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ក៏ដូច​ជាផ្ត​ល់ប​ទ​ពិសោធ​ន៍លើការ​ងារ​ន​យោបាយ​អប់រំចិត្ត​សាស្រ្ត ការ​ងារ​ព័ត៌មាន និង​ការ​ងារ​គោល​ន​យោបាយ ព​លី ពិការ សោធ​ន​និវ​ត្ត និងអតីត​យុទ្ធ​ជ​ន​នៅ​ប​ណ្តា​ឆ្នាំខាង​មុខ​ទៀត​តាម​ផែន​ការ​ដែល​បាន​ព្រ​ម​ព្រៀង​គ្នា និង​ប​ន្ត​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​តាម​ល​ទ្ធ​ភាព​ដែលអាច​ជួយ​ទៅបាន​នូវ​ម​ធ្យោបាយ​ស​ម្ផារៈសំរាប់បំរើការ​ងារ​ខាង​លើ ជាពិសេសឧប​ក​រ​ណ៍ស​ម្ភារៈប​ច្ចេក​ទេស​ទំនើប​ស​ម្រាប់ប​ម្រើឲ្យ​កិច្ច​ការ​ងារ​ជំនាញ​រ​ប​ស់អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​យោធ​សេវាជាដើម ។ ក្រៅពីនេះបាន​សំណូម​ព​រអោយ ប​ន្ត​ផ្ត​ល់នូវ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ពីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​សំដៅព​ង្រឹង​និងអភ​វ​ឌ្ឍ​ន៍ទំនាក់ទំន​ង​មិត្ត​ភាព ស​ហ​ប​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ដើម្បីផ​ល​ប្រ​យោជ​ន៍​ទៅវិញ​ទៅម​ក​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព និង​ប្រ​ជាជ​ន​នៃប្រ​ទេស​យើង​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា វៀត​ណាម ។
ឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ង៉ូ ស៊ុន​លិច្ស បាន​ថ្លែនូវ​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍និងឯក​ភាព​តាម​សំណើរ​រ​ប​ស់ភាគី​ក​ម្ពុជាពិសេស​ការ​ងារអប់រំន​យោបាយ​ចិត្ត​សាស្រ្ត ស​ម្រាប់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ ទាំង​ការ​ងារ​ទំនាក់ទំន​ង​និង​ការ​ងារ​ព​ង្រឹង​ព​ង្រីក​នូវ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​គ្នាល្អ។ហើយឯកឧត្ត​ម​បាន​សំណូម​ព​រឲ្យ​ភាគីក​ម្ពុជាត្រូប​ន្ត​វ​ជ្រើស​រើស​សិក្ខាកាម​វ័យ​ក្មេង​ដែល​មាន​គុណ​ភាព សីល​ធ៌ម​ល្អ មុន​នឹង​ប​ញ្ជូន​ម​ក​ប​ណ្តុះប​ណ្តាល​និង​ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន ដើម្បីធ្វើយ៉ាង​ណាធានាដ​ល់ការ​ងារ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​មាន​ប្រ​សិទ្ទ​ភាព​និង​គុណ​ភាព​ស​ម្រាប់អភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ដ​ល់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​ក្នុង​ព​ង្រឹង​នូវ​ខឿន​ការ​ពារ​ជាតិ ព្រ​ម​ទាំង​ប​ន្ត​នូវ​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​លើការ​ងារ​ជីក​លើកអដ្ឋិធាតុក​ង​ទ័ព​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​វៀត​ណាម​ដែល​បាន​ព​លីក​ម្ម​ក្នុង​ស​ម័យ​ស​ង្គ្រាម​នៅក​ម្ពុជា និង​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ទំនាក់ទំន​ង​ល្អនៅតាម​តំប​ន់ព្រ​ម​ដែន និង​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​ជំនាញ​លើក​ការ​ងារ​ដោះប​ង្គោល​ព្រំដែន​នៃប្រ​ទេស​យើង​ទាំង​ពីរ​ផ​ង​ដែរ​ ពិសេស​ប​ន្តអនុវ​ត្ត​ន៍ឲ្យ​បាន​ល្អប្រ​សើរ​ថែម​ទៀត​ទៅ​តាម​ខ្លឹម​សារ​នៃកិច្ច​ពិភាក្សា ក៏ដូច​ជាការ​ផ្លាស់ប្តូរ​នូវ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ថ្មីថែម​ទៀត​សំរាប់ទ​ទួល​យ​ក​ទៅអនុវ​ត្ត​ន៍ក្នុង​ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទឲ្យ​ស​ម្រេច​បាន​ជោគ​ជ័យ៕

ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត ចូល​រួម​ក្នុង​វេទិការអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន-អាស៊ាន​លើក​ទី៧ នៅទីក្រុង​សាប៉ូរ៉ូ ប្រ​ទេស​ជ​ប៉ុន
កិច្ច​ប្រ​ជុំវេទិការអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន-អាស៊ាន លើក​ទី៧ត្រូវ​បាន​ប្រារ​ព្ធ​ធ្វើនៅទី ក្រុង​សាប៉ូរ៉ូ (Sapporo) ប្រ​ទេស​ជ​ប៉ុន​ចាប់ពីថ្ងៃទី០៦ ដ​ល់ថ្ងៃទី០៨ ខែក​ញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ។ អញ្ជើញ​ចូល​រូម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំវេទិការអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន-អាស៊ាន លើក​ទី៧ នៅទីក្រុង​សាប៉ូរ៉ូនាឪកាស នោះគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជាដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍នាង ផាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និងឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯក ប៉ែន ផ​ល​ពិសិដ្ឋ អគ្គ​លេខាធិការ​រ​ង ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ។ កិច្ច​ប្រ​ជុំនេះត្រួវ​បាន​ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​ម តូ គូជី (ToKuchi) អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង ការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន ។
        កិច្ច​ប្រ​ជុំវេទិការអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន-អាស៊ាន លើក​ទី៧ ឆ្នាំ២០១៥ នេះត្រូវ បាន​ដំណើរ​ទៅប្រ​ក​ប​ដោយ​ភាព​រ​លូន និង​ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ ក្រោម​ប​រិយាកាស មិត្ត​ភាព ភាព​ស្និត ស្នាល ស្រ​ប​តាម​រ​បៀប​វីរៈដែល​បាន​គ្រោង​ទុក។កិច្ច​ប្រ​ជុំបាន​ដំណើរ​ដោយ​មាន​ការ​ពិភាក្សា គ្នាយ់ាង​ផុស​ផុល​ពីប​ណ្តាអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិប្រ​ទេសអាស៊ាន​ដែល​បាន​ចូល​រួម​ជាមួយ​នឹង​ប្រ​ទេស​ជាម្ចាស់ផ្ទះស្តីអំពីតួនាទីរ​ប​ស់ជ​ប៉ុន​ជាមួយអាស៊ាន​លើវិស័យ​ស​ន្តិសុខ ។ នៅក្នុង​កិច្ច​ពិភាក្សាស្រ​ប​ទៅតាម រ​បៀប​វីរៈនៃកិច្ច​ប្រ​ជុំ គ្រ​ប់ប្រ​តិភូដែល​បាន​ចូល​រួម​បាន​ក​ត់ស​ម្គាល់ថា៖ ប​ញ្ហាស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ​គឺ មានឥទ្ធិព​ល​យ៉ាង​ខ្លាំង​ទៅលើ សេដ្ឋ​កិច្ច និង​ស​ន្តិសុខ នៅក្នុង​តំប​ន់ ។ ទ​ន្ទឹម​នឹង​នេះ កិច្ច​ពិភាក្សាបាន​ធ្វើ ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទ​ស្ស​នៈទៅលើវិធាន​ការ​ស​ម្រាប់លើក​កំព​ស់ស​ន្តិសុខ​លំហ​រ​ស​មុទ្រ និង​ស​ន្តិសុខ​លើផ្ទៃអា កាស និង​ការ​ពិភាក្សាអំពីការ​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​ក្នុង​ការ​ធ្វើឲ្យ​ប្រ​សើរ​ឡើង​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយ​ត​ប​ការ​ជួយ​ស​ង្រ្គោះ គ្រោះម​ហ​ន្ត​រាយឲ្យ​បាន​ទាន់ពេល​វេលា។សូម​ប​ញ្ជាក់ថា៖ប្រ​ទេស​ជ​ប៉ុន​គឺជាដៃគូរ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​យូរអង្វែង ដែលអាស៊ាន​ត្រូវ​ការ ដែល​មិន​ត្រឹម​តែជាដៃគូរ​យុទ្ធ​សាស្រ្ត​ផ្នែក​ន​យោបាយ និង​សេដ្ឋ​កិច្ច​ប៉ុណ្ណោះទេ ថែម​ទាំង​លើវិស័យ​ន​យោបាយ និង​ស​ន្តិសុខ​ផ​ង​ដែរ ។
        នាឪកាស​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំវេទិការអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន-អាស៊ាន​លើក​ទី៧ នៅទីក្រុង​សាប៉ូរ៉ូពេល​នោះ ឯកឧត្ត​ម នាង​ ផាត ឯកឧត្ត​ម ប៉ែន ផ​ល​ពិសិដ្ឋ ព្រ​ម​ទាំង​ប​ណ្តាប្រ​តិភូ ម​ក​ពីប្រ​ទេសអាស៊ាន​ទាំងអស់បានអញ្ជើញ​ទៅទ​ស្ស​នាមូល​ដ្ឋាន​ទ័ពអាកាស​រ​ប​ស់ក​ង​ទ័ព​ជើងអាកាស ជ​ប៉ុន នៅទីក្រុង សាប៉ូរ៉ូ ផ​ង​ដែរ ។ក្នុងឪកាស​ស្នាក់នៅ និង​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំ​វេទិការអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិ ជ​ប៉ុន-អាស៊ាន លើក​ទី៧ នៅប្រ​ទេស​ជ​ប៉ុន ឯកឧត្ត​ម នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ នាង ផាត ក៏បាន​ជួប​ពិ ភាក្សាការ​ងារ​ទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្ត​ម ហ៊ី ឌឺ ជី តូ គូ ជី (HiDeoChIToKuoChi) អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិ ជ​ប៉ុន ។ នៅក្នុង​ជំនួប​នោះ ឯកឧត្ត​ម ​តូ គូ ជី បាន​ស​ម្តែង​ការ​ស្វាគ​ម​ន៍ចំពោះ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត ដែល បាន​ម​ក​ចូល​រួម​ក្នុង​កិច្ច​ប្រ​ជុំវេទិការអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន-អាស៊ាន លើក​ទី៧ នៅប្រ​ទេស​ជ​ប៉ុន ។ ឯកឧត្ត​ម​បាន​ចាត់ទុក​ការ​ចូល​រួម​ពីគ​ណៈប្រ​តិភូក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជានាព​ល​នេះគឺមាន​សារៈសំខាន់ ស​ម្រាប់ចែក​រំលែក​នូវ​ទ​ស្ស​នៈ ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ ដែល​ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​កិច្ច​ការ​ផ្សេងៗដែល​កើត​មាន​ឡើង​នៅក្នុង​តំប​ន់ ។ មាន​ម​តិឆ្លើយ​ត​ប​វិញ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត បាន​ប​ញ្ជាក់ថា៖ វេទិការអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន-អាស៊ាន ដែល​ជ​ប៉ុន​ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនាពេល​នេះ គឺមាន​សារៈសំខាន់ស​ម្រាប់ធ្វើការ​ពិភាក្សា ផ្លាស់ប្តូរ​យោប​ល់ ការ​ប​ង្កើន​នូវ​ជំនឿទុក​ចិត្ត ដើម្បីនាំម​ក​នូវ​ស​ន្តិភាព និង​ស្ថេរ​ភាព​នៅក្នុង​តំប​ន់ ។ ​ឯក ឧត្ត​ម នាង ផាត ក៏បាន​លើក​ឡើង​ពីកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា -ជ​ប៉ុន ដែល​ក្នុង​រ​យៈពេល​ក​ន្ល​ង​ម​ក ជ​ប៉ុន​បាន​ជួយ​ដ​ល់ក​ម្ពុជាលើការ​ប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ដ​ល់ក​ង​ក​ម្លាំង​មួក​ខៀវ ក​ម្ពុជាធ្វើឲ្យ​ពួក​គេចេញ​ទៅបំពេញ​បេស​ក​ក​ម្ម​រ​ក្សាស​ន្តិភាព​រ​ប​ស់អង្គ​ការ​ស​ហ​ប្រ​ជាជាតិទ​ទួល​បាន​ជោគ ជ័យ នាំម​ក​នូវ​កិត្តិយ​ស​ជូន​ជាតិមាតុភូមិក​ម្ពុជា ។
        នៅក្នុងឪកាស​នោះដែរ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត ក៏បាន​ជួប​ពិភាក្សា ការ​ងារ​ជាមួយ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍​​ឯក​បំរុង ង្វៀន ជីវិញ អនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​ប​ន្ត​ទៀត ។ នៅក្នុង​ជំ​ នួប​នោះ ភាគីទាំង​ពីរ​ក៏បាន​ចាត់ទុក​វេទិការអនុរ​ដ្ឋ​ម​ន្រ្តីការ​ពារ​ជាតិជ​ប៉ុន-អាស៊ាន លើក​ទី៧ នេះមាន សារៈសំខាន់ដែល​បាន​រួម​ចំនែក​នាំម​ក​នូវ​ប​រិយាកាស មិត្ត​ភាព សាម​គ្គីភាព ភាព​ស្និត​ស្នាល ការ​ក​សាង ជំនឿទុក​ចិត្ត ជាពិសេស កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ រ​វាង​ជ​ប៉ុន និងអាស៊ាន ការ​ព​ង្រឹង​លើវិស័យ​ស​ន្តិសុខ ។
        ក្រៅអំពីការ​វាយ​ត​ម្លៃអំពីស​ភាព​ការ​ណ៍រូម​ក្នុង​តំប​ន់ និង​ក្រៅតំប​ន់ ឯកឧត្ត​ម នាង ផាត និងឯកឧត្ត​ម ង្វៀន ជីវិញ ក៏បាន​លើក​រឿង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​រ​វាង​ក​ង​ទ័ព​ទាំង​ពីរ ប្រ​ជាជ​ន​នៃប្រ​ទេស ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា-វៀត​ណាម ដែល​ធ្លាប់មាន​ប្រ​ពៃណីសាម​គ្គី-ស​ហ​ការ​គ្នាតាំង​ពីយូរ​យារ​ណាស់ម​ក​ហើយ ហើយ​ប​ច្ចុប្ប​ន្ន​នេះ ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​បាន​ប​ន្ត​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ជាមួយ​គ្នាយ៉ាង​ជិត​ស្និត នាំម​ក​នូវ​ការ​រីក ច​ម្រើន​ដ​ល់ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ ក​ម្ពុជា -វៀត​ណាម ៕