អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន ក.ព.ជ

ទំនាក់ទំនងក្រសួងការពារជាតិ
ទូរស័ព្ទ
សារអេឡិចត្រូនិច
អាសយដ្ឋាន
វិថីហ្សកឌីមីត្រូវ សង្កាត់មិត្ដភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា

នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន

មណ្ឌលព័ត៌មាន
សារអេឡិចត្រូនិច
អាសយដ្ឋាន
អគារក្រោយ ជាន់ផ្ទាល់ដី វិថីហ្សកឌីមីត្រូវ សង្កាត់មិត្ដភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា

នាយកដ្ឋានបញ្ជូនសារ ក.ព.ជ

ក្រុមបច្ចេកទេស គ្រប់គ្រងគេហទំព័រ
សារអេឡិចត្រូនិច
អាសយដ្ឋាន
អគារក្រោយ ជាន់ទី៣ វិថីហ្សកឌីមីត្រូវ សង្កាត់មិត្ដភាព ខណ្ឌ៧មករា រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រ កម្ពុជា
Contact us