រូបថត

ពិធី​ទទួល​ដំណើរ​មាតុ​ភូមិ​និវត្តន៍​កង​កម្លាំង​រក្សា​សន្តិភាព​កម្ពុជា​ ​ពី​សា​ធា​រណ​រដ្ឋ​ម៉ាលី ​និង​ស៊ូ​ដង់​ខាង​ត្បូង