រូបថត

ពិធី​បើក​យុទ្ធនា​ការ​ចាក់​វ៉ាក់​សាំង​ការ​ពារ​ជំងឺ​កូវិដ​-​១៩​ ជូន​ដល់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​រស់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ក្រហម