រូបថត

សកម្មភាពមណ្ឌលព័ត៌មានរបស់នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន ក្នុងកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាស៊ាន-បូក លើកទី ៩ (២១.១១.២០២២)(សៀមរាប)