រូបថត

ដំណើរការនៃកិច្ចប្រជុំគណកម្មការទូរទៅកម្ពុជា-ថៃ(GBC)លើកទី១៣ នៅទីក្រុងបាងកក ព្រះរាជាណាចក្រថៃ ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃ២១ មីនា ឆ្នាំ២០១៨