ព័ត៌មាន

ក​ង​ទ័ពអាម​រិក​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម​គ្នាជាមួយ ខ.ភ.ម នៅសាក​ល​វិ.ការ​ពារ​ជាតិ
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
624

លោកឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី ច​ន អូនៀល នាយ​ក​ផ្គ​ត់ផ្គ​ង់ស​ម្ភារៈ ប​ច្ចេក​ទេស និង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ ប​ត្តិការ​ស​ន្តិសុខ និង​ជានាយ​ក​រ​ង​ផែន​ការ​ន​យោបាយ​រ​ប​ស់ទីប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអា មេរិក​ប្រ​ចាំតំប​ន់អាស៊ីប៉ាស៊ីភិច បានអញ្ជើញ​សួរ​សុខ​ទុក្ខ និង​ពិនិត្យ​មើល​ស​ក​ម្ម​ភាព​រ​ប​ស់ នាយ​ទាហាន​វ័យ​ក្មេង​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក ដែល​បាន​និង​កំពុង​ប​ង្រៀន​ភាសាអង់គ្លេស និង​ផ្លាស់ប្តូរ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ពីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក​ជាមួយ​នឹង​សិស្ស​និស្សិត​ផ្នែក​ភាសាប​រ​ទេស ខ.ភ.ម នៃម​ហាវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្រ្ត​ស​ង្គ​ម និង​ភាសាប​រ​ទេស នៅស​ក​ល​វិទ្យាល័យ ការ​ពារ​ជាតិ (ឬស្សីកែវ) នារ​សៀល​ថ្ងៃទី១០ ខែឧស​ភាម្សិល​មិញ​នេះ។

ក្នុងឱកាស​នោះ លោកឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី ច​ន អូនៀល បាន​ស្វែង​យ​ល់ពីក​ម្ម​វិធីរៀន និង ប​ង្រៀន​រ​ប​ស់នាយ​ទាហាន​វ័យ​ក្មេង​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក ចំពោះសិស្ស​និស្សិត​ភាសា ប​រ​ទេស ខ.ភ.ម ដែល​បាន​និង​កំពុង​សិក្សានៅម​ហាវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្រ្ត​ស​ង្គ​ម និង ភាសាប​រ​ទេស​នាប​ច្ចុប្ប​ន្ន។ លោក​ក៏បាន​ស្វែង​យ​ល់ផ​ង​ដែរ​ពីកំរិត​យ​ល់ដឹង​លើផ្នែក​ភាសា អង់គ្លេស​ដែល ខ.ភ.ម បាន​សិក្សាក​ន្ល​ង​ម​ក ព្រ​ម​ទាំង​និង​ការ​រ​ស់នៅរ​ប​ស់នាយ​ទាហាន វ័យ​ក្មេង​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក នៅម​ហាវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្រ្ត​ស​ង្គ​ម និង​ភាសា ប​រ​ទេស។ លោក ច​ន អូនៀល បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ថា ក្នុង​នាម​ក​ង​ទ័ព​ត្រូវ​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ហាត់ព​ត់ល​ត់ដំខ្លួនឲ្យ​បាន​ច្រើន​មុន​នឹង​ក្លាយ​ជាមេប​ញ្ជាការ។ លោកឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី ក៏បាន​ស​ម្តែង​នូវ​ការ​កោត​ស​រ​សើរ​ចំពោះ ម​ហាវិទ្យាល័យ​វិទ្យាសាស្រ្ត​ស​ង្គ​ម និង​ភាសា ប​រ​ទេស ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា និង​ខ.ភ.ម ដែល​បាន​ផ្ត​ល់ឱកាស​ដ​ល់នាយ​ទាហាន វ័យ​ក្មេង​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក បាន​ចូល​រួម​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ ដែល​ពួក​គេនៅមាន ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ក្មេង​ខ្ចីនោះ។   

ឯកឧត្ត​ម ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ដោក សុផា នាយ​ក​ម​ហាវិទ្យាវិទ្យាសាស្រ្ត​ស​ង្គ​ម និង​ភាសា ប​រ​ទេស ស​ក​ល​វិទ្យាល័យ​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​មាន​ប្រ​សាស​ន៍ឲ្យ​ដឹង​ថា  នាយ​ទាហាន​វ័យ ក្មេង​ក​ង​ទ័ព​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ចំនួន ២៧នាក់ បាន​ម​ក​ធ្វើកិច្ច​ស​ហ​ការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន និង​ផ្លាស់ប្តូរ ប​ទ​ពិសោធ​ន៍រួម​គ្នាលើផ្នែក​ភាសា ជាមួយ​នឹង​សិស្ស​និស្សិត ខ.ភ.ម នៅម​ហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត​ស​ង្គ​ម និង​ភាសាប​រ​ទេស មាន​រ​យៈពេល ៣ស​ប្តាហ៍ ដោយ​បាន​ចាប់ផ្តើម​ពី ថ្ងៃទី០៧ ដ​ល់ថ្ងៃទី២៦ ខែឧស​ភា ឆ្នាំ២០១៥។ ក្នុង​គោល​បំណ​ង ផ្លាស់ប្តូរ​ប​ទ​ពិសោធ​ន៍ ផ្នែក​ភាសាអង់គ្លេស​ពីគ្នាទៅវិញ​ទៅម​ក ដើម្បីប​ង្កើន​ស​ម​ត្ថ​ភាព​ការ​និយាយ និង​ការ​ស្តាប់ ជាមួយ​ម្ចាស់ភាសា និង​ប​ង្កើស​ម​ត្ថ​ភាព​ការ​យ​ល់ដឹង​ប​ន្ថែម​ទៀត​នៅលើផ្នែក​ភាសា ប​ច្ចេក ទេស​យោធាកំរិត​មូល​ដ្ឋាន ដែល​ស​ហ​រ​ដ្ឋអាមេរិក​ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ក​ន្ល​ង​ម​ក​នៅលើការ​ប្រើ

 

ប្រាស់ភាសាអង់គ្លេស។ ជាមួយ​គ្នានោះដែរ ដើម្បីប​ង្កើន​ទំនាក់ទំន​ង​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិ ប​ត្តិការ​លើការ​ហ្វឹក​ហ្វឺន​រួម​គ្នាទាំង​ចំណេះដឹង​ទូទៅផ្នែក​យោធា និង​ហ្វឹក​ហ្វឺន​កាយ​ស​ម្ប​ទា និង​កីឡាយោធា។

 

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ