ព័ត៌មាន

នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សុភា ប្រ​កាស​ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​ការ​មេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ​សិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺ
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
620
125
ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សុភា អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​ង​និង​ជាមេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោគ​នៃខ.ភ​.ម​បានអញ្ជើញ​ជាអធិប​តីក្នុង​ពិធីប្រ​កាស​តែង​តាំង​មុខ​ការ​មេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្ត​ការ​សិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ស្ពឺកាល​ពីព្រឹក​ថ្ងៃទី២២ម​ក​រាឆ្នាំ២០១៦នេះនៅសាលាខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីសំណាក់ឯកឧត្ត​មអភិបាល​ខេត្ត​ម​ន្ត្រីរាជ​ការ​ក​ង​ក​ម្លាំង​ប្រ​ដាប់អាវុធ​ជាច្រើន​រូប ។
ក្នុង​សុន្ទ​រ​ក​ថា ស្វាគ​ម​ន៍ដែលអាន​ដោយ​លោកឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី ឈឹម ប៊ុន​ធឿន មេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ប្រ​តិ
ប​ត្តិការ​សិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺដែល​ត្រូវ​ផ្លាស់តួនាទីទៅកាន់មុខ​ដំណែង​ថ្មីបាន​គូស​ប​ញ្ជាក់ថាៈតំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ​សិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺដោយ​បាន​ការ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ច​ង្អុល​ប​ង្ហាញ​និង​ការ​ដឹក​នាំដ៍ល្អពីថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ.ភ.ម​មេប​ញ្ជាការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោគ​ពិសេស​មេប​ញ្ជាការ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៣ព្រ​ម​ទាំង​គ​ណៈប​ញ្ចាការឯក​ភាព​ខេត្តអង្គ​ភាព​បាន​បំពេញ​បាន​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ស្មារ​តីទ​ទួល​ខុស​ត្រូវ​ខ្ព​ស់ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​យ៉ាង​ស​ក​ម្ម​ក្នុង​ការអនុវ​ត្ត​នូវ​គោល​ន​យោបាយ​យុទ្ធ​សាស្ត្រ​ច​តុកោណ​ដំណាក់កាល​ទី៣រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក​ម្ពុជា ជាពិសេស​គោល​ន​យោបាយ​កំណែទំរ​ង់ ខ ភ ម ។ អង្គ​ភាព​បាន​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់បំពេញ​នូវ​តួនាទីភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន​បាន​ជាប់ជាប្រ​ចាំដោយ​បាន​ត្រៀម​គ្រ​ប់កាលៈទេសៈទ​ទួល​នូវ​ប​ទ​ប​ញ្ជា ដើម្បីដោះស្រាយ​រាល់យ​ថាហេតុដែល​កើត​មាន​ឡើង​ចំពោះមុខ ដោយ
បាន​ចាត់តាំង១ក​ងអនុសេនាធំឈ​រ​ជើង​ការ​ពារ​ព្រំដែន​នៅទិស​ខេត្ត​កោះកុង​ជាប់ជាប្រ​ចាំតាម​ផែន​ការ​ស​ក​ម្ម​ភាព​និង​ទិស​ដៅរ​ប​ស់មេប​ញ្ជាការ​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៣ ។ ជាមួយ​និង​ការ​ងារ​ជាច្រើន​ដែលអង្គ​ភាព​សំរេច​បាន​ក​ន្ល​ង​ម​ក​បាន​ធ្វើឲ្យ​ទ​ទួល​បាន​នូវ​ការ​លើក​ស​រ​សើរ​ពីថ្នាក់ដឹក​នាំ ខ ភ ម ថាជាអង្គ​ភាព​ឈាន​មុខ ។ ក្នុង​ពិធីនោះប​ន្ទាប់ពីឯកឧត្តអ៊ូសំអ៊ួនអភិបាល​នៃគ​ណៈអភិបាល​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺមាន​ម​តិចូល​រួម​រួច​ម​កឯកឧត្ត​មឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ទោអ៊ួន​ល​ន​នាយ​រ​ង​សេនាធិការ​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោគ​និង​ជានាយ​ការិយាល័យ​ទី៥បានអាន​នូវ​សេក្តីប្រ​កាស​រ​ប​ស់ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិស្តីពីការ​តែង​តាំង​និង​ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​ងារ​មេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ​សិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺដែល​ក្នុង​សេច​ក្តីប្រ​កាស​បាន​សំរេច​តែង​តាំង​ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​ងារ​លោកឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រីឈឹម​ប៊ុន​ធឿន​មេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិកាសិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺឥលូវ​ជាមេប​ញ្ជាការ​រ​ង​យោធ​ភូមិភាគ​ទី៣សំរេច​តែង​តាំង​លោក​វ​រ​សេនីយ៍ឯក​ម៉ាន់ម៉ាច​ជាមេប​ញ្ជាការ​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិកាសិក​រ​ង​ខ?ត្ត​ក​ព​ង់ស្ពឺ  ។   
ថ្លែង​ក្នុង​ពិធីប្រ​កាស​ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​ងារ​នាយ​ទាហាន​ក្នុង​ខ.ភ.ម​នៅឯតំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ​សិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺនាពេល​នោះ ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ មាស សុភា ជំនួស​មុខឲ្យ​ថ្នាក់ដឹក​នាំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ អគ្គ​មេប​ញ្ជាការ​នៃខ.ភ.ម​ពិសេស​ក​ង​ទ័ព​ជើង​គោគ​បាន​កោត​សេសើរ​និង​វាយ​តំលៃខ្ព​ស់ចំពោះមេប​ញ្ជាការ​មេញ្ជាការ​ង​នាយ​ព​ល​ទាហាន​ទាំងអស់ក្នុងអង្គ​ភាព​តំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ​សិក​រ​ង​ខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺដែល​ក្នុង​រ​យៈកាល​ក​ន្ល​ង​ម​ក​នេះបាន​បំពេញ​តួនាទីភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ខ្លួន​បាន​យ៉ាង​ល្អក្នុង​ការ​បំរើឲ្យ​ភារ​កិច្ច​ការ​ពារ​ជាតិ ការ​ពារ​បូរ​ណៈភាព​ទឹក​ដីនៃព្រះរាជាណាច​ក្រ​ក​ម្ពុជាយើង​បាន​រឹង​មាំ និង​រីក​ចំរើន ។
ឯកឧត្ត​ម មាស សុភា បាន​ប​ញ្ជាក់ថាៈ ជាការ​ធ​ម្ម​តាការ​ផ្លាស់ប្តូរ​មុខ​ងារ​តួនាទីភារ​កិច្ច​រ​ប​ស់ម​ន្ត្រីខ.ភ.ម គឺជាទូរ​ទៅដើម្បីស្វែង​រ​ក​នូវ​ការ​ដឹក​នាំល្អនិង​ភាព​រីក​ចំរើន​រ​ប​ស់អង្គ​ភាព។បើទោះបីពេល​នេះប្រ​ទេស​ជាតិមាន​សុខ​ស​ន្តិភាព​ក៍ពិត​មែន ប៉ុន្តែនេះគឺជាការ​ធ្វើកំណែទ​ម្រ​ង់រ​ប​ស់ខ.ភ. ម ។ ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍មាស​សុភាក៍បាន​លើក​ស​រ​សើរ​ផ​ង​ដែរអាជា្ញ​ធ​រ​ខេត្ត​ដែល​រ​ហូត​ម​ក​បាន​ស​ហ​ការ​យ៉ាង​ល្អជាមួយ​និង​យោធាខេត្ត​កំព​ង់ស្ពឺក្នុង​ការ​រ​ក្សាស​ន្តិសុខ​សុវ​ត្ថិភាព​ក្នុង​មូល​ដ្ឋាន​រ​ប​ស់ខ្លួន​ពិសេស​តែង​តែបាន​ជួយឧប​ត្ថ​ម្ភ​គ្រ​ប់បែប​យ៉ាង​ជំរុញ​កិច្ច​ដំណើរ​ការ​បំពេញ​បេស​ក​ម្ម​ការ​ពារ​ជាតិរ​ប​ស់ ខ ភ ម ទ​ទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ ។  
ឯកឧត្ត​ម​មាស​សុភាក៍បាន​ផ្តាំផ្ញើឲ្យ​មេប​ញ្ជាការ​ចាស់ដែល​ត្រូវ​ទៅបំពេញ​ការ​ងារ​ថ្មីឲ្យ​ខិត​ខំបំពេញ​ការ​ងារឲ្យ​កាន់តែល្អថែម​ទៀត​ហើយ​មេប​ញ្ជាការ​ថ្មីនៃតំប​ន់ប្រ​តិប​ត្តិការ​សិក​ខេត្ត​ក៍ត្រូវ​យ​ក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់ខិត​ខំបំពេញ​ការ​ងារឲ្យ​កាន់តែល្អដូច​គ្នាពិសេស​ត្រូវ​គោរ​ព​ស្រ​ឡាញ់នាយ​ព​ល​ទាហាន​ក្រោមឱវាតឲ្យ​ដូច​ប​ង​ប្អូន​និង​កូន​ចៅរ​ប​ស់ខ្លួន ។ ជាង​នេះទៀត​ក៍ត្រូវ​គោរ​ពឲ្យ​បាន​នូវ​វិន័យ​សេក្តីថ្លៃថ្នូរ​រ​ប​ស់ខ.ភ.ម​គោរ​ព​និងអនុវ​ត្តឲ្យ​ម៉ឺង​ម៉ាត់នូវ​ប​ទ​ប​ញ្ជារ​ប​ស់ប្រ​មុខ​រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​ព​ង្រឹង​ប្រៀប​ការ​ពារ​ជាតិការ​ពារ​បូរ​ណៈភាព​ទឹក​ដីក​ម្ពុជាឲ្យ​បាន​រឹង​មាំនិង​រីក​ចំរើន ៕

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ