ព័ត៌មាន

ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ប្រ​កាស​បែង​ចែក​ថ​វិកាជំនាញ​ឆ្នាំ២០១៦ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្ដ្រ​ថ​វិកា២០១៧
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
662
130
     ពិធីផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ប្រ​កាស​ថ​វិកា​​អន្ដ​រាគ​ម​ន៍រ​ប​ស់ក​ង​យោធ​ព​ល​ខេម​រ​ភូមិន្ទ​បែង​ចែក​ថិវ​កាជំនាញ​ឆ្នាំ២០១៦ និង​ក​សាង​ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្ដ្រ​គ​ម្រោង​ថ​វិកា ឆ្នាំ២០១៧ បាន​ប្រ​ព្រឹត្ដ​ទៅ នៅសាល​ប្រ​ជុំក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក្រោមអធិប​តីភាព ឯកឧត្ត​ម ឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ឯក លី កុស​ល អគ្គ​នាយ​ក​រ​ងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភ​ស្ដុភារ-ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ និង​ជានាយ​ក នា យ​ក​ដ្ឋាន​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុព្រ​ម​ទាំង​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពីនាយ​ទាហាន​ជំនាញ​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុម​ក​ពីប​ណ្ដាក​ងឯក​ភាព​ចំណុះ ខ.ភ.ម. ជាច្រើន​រូប​ទៀត​ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែម​ក​រា ឆ្នាំ២០១៦ ។ឯកឧត្ត​ម ឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ឯក​លី កុស​ល បាន​ផ្ដ​ល់ម​តិណែនាំដ​ល់អង្គ​ពិធីទាក់ទ​ង​ការ​បែង​ចែក​ថ​វិកាជំនាញ​ ឆ្នាំ២០១៦ និង​គ​ម្រោង​ថ​វិកា ឆ្នាំ២០១៧ ដោយ​លើក​ឡើង​ពីការ​កែស​ម្រួល​ប្រាក់បៀ វ​ត្ស​មូល​ដ្ឋាន​នៅតែកំណ​ត់២០ថ្នាក់ដ​ដែល​តែដំឡើង​ស​ន្ទ​ស្ស​ន៍តាម​ថ្នាក់នីមួយៗ ក្នុង​ឆ្នាំឱ្យ​ខ.ភ.ម.តាមអនុក្រិត្យ​រ​ប​ស់រាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល។
     ដោយ​ឡែក​ ឆ្នាំ២០១៦នេះរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​បាន​ដំឡើង​ត​ម្លៃស​ន្ទ​ស្ស​ន៍ប្រាក់បៀវ​ត្ស​មូល​ដ្ឋាន​ដ​ល់យោធិន​ចាប់ពី ខែម​ក​រាដ​ល់ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។ ស​ម្រាប់ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ នឹង​មាន​ការ​ដំឡើង​ប្រាក់ស​ម្រាប់មុខ​ងារ​ប​ន្ដ​ទៀត ។
     តាម​ស្មារ​តីរ​ប​ស់ក្រុម​ការ​ងារ​កំណែទ​ម្រ​ង់បៀវ​ត្ស​ថ្នាក់ជាតិខិត​ខំស​ហ​ការ​យ៉ាង​ជិត​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិកែស​ម្រួល​ប្រាក់បំណាច់រ​ប​ស់ ខ.ភ.ម. ឱ្យ​ស្រ​ប​នឹង​ប្រាក់បំ ណាច់មុខ​ងារ​ម​ន្ដ្រីរាជ​ការ​ស៊ីវិល​ស​ម​ស្រ​ប​ទ​ទួល​យ​ក​ការ​ដំឡើង​ជូន​យោធិន​ទូទាំង​ ខ.ភ.ម. នាពេល​ខាង​មុខ​ស្រ​ប​ទៅនឹង​កំណើន​ ផ.ស.ស. (GDP) រ​ប​ស់ប្រ​ទេស​យើង​ដែល​កំពុង អភិវ​ឌ្ឍ។ ឯកឧត្ត​ម ឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ឯក​សុខ វ​ណ្ណារ៉ា និងឯកឧត្ត​ម ឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ទោអៀង ផ​ល លាភ​ម​ន្ដ្រីជំនាញអគ្គ​ភ​ស្ដុភារ-ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ បាន​ធ្វើប​ទ​ប​ង្ហាញ​ការ​បែង​ចែក​កែប្រែស​ន្ទ​ស្ស​ន៍បៀវ​ត្ស​មូល​ដ្ឋាន​ផែន​ការ​យុទ្ធ​សាស្ដ្រ​ក​សាង​គ​ម្រោង​ចំណាយ​ថ​វិកាដ​ល់ជំនាញ​តាម​ក​ម្ម​វិធីកំណែទ​ម្រ​ង់គ្រ​ប់គ្រ​ង​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុសាធារ​ណៈដំណាក់កាល​ទី៣ព្រ​ម ទាំង​វិធាន ​និង​នីតិវិធីការ​រៀប​ចំអនុវ​ត្ដ​ត្រួត​ពិនិត្យ​វាយ​ត​ម្លៃកំណែទ​ម្រ​ង់គ្រ​ប់គ្រ​ង​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុសាធារ​ណៈ ។
     ប​ន្ទាប់ម​ក​តំណាង​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុយោធ​ភូមិភាគ​ក​ង​ព​ល​ក៏បាន​ពិភាក្សាស្ដីពីការ​បើក​ប្រាក់បៀវ​ត្ស​ប្រាក់អន្ដ​រាគ​ម​ន៍គិលាន​ដ្ឋាន​ហ្វឹក​ហ្វឺន ​និង​ប្រាក់បូជាស​ព​ជូនអង្គ​ប្រ​ជុំ ។ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ដ​ម​សេនីយ៍ស៊ុំ សំណាង អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភ​ស្ដុភារ-ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិបាន​កោត​ស​រ​សើរ​ និង​វាយ​ត​ម្លៃខ្ព​ស់ចំពោះរាជ​រ​ដ្ឋាភិបាល​ដែល​មាន​ស​ម្ដេច​តេ ជោជាប្រ​មុខ​បាន​ និង​កំពុង​ដឹក​នាំនាវាក​ម្ពុជាឆ្ពោះសំដៅទៅរ​ក​ត្រើយ​ស​ន្ដិភាព វ​ឌ្ឍ​ន​ភាព និងអភិវ​ឌ្ឍ​ន៍ប្រ​ក​ប​ដោយ​ចីរ​ភាព។

     ឯកឧត្ត​ម អគ្គ​នាយ​ក អគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ភ​ស្ដុភារ-ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ប​ន្ដ​ថាជំនាញ​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុគ្រ​ប់ក​ងឯក​ភាព​ត្រូវ​ផ្ស​ព្វ​ផ្សាយ​ប្រាក់បៀវ​ត្ស​ដ​ល់យុទ្ធ​ជ​ន យុទ្ធ​នារី បាន​ដឹង​ពី ប្រាក់បៀវ​ត្ស​រ​ប​ស់ពួក​គេ ។ត្រូវ​ប​ន្ដ​ធ្វើប​ណ្ណ​បើក​ប្រាក់បៀវ​ត្ស​ប្រ​ចាំឆ្នាំ២០១៦ចាប់ពី ខែម​ក​រា ដ​ល់ខែមីនា និង​ចាប់ពីខែមេសា ទៅប្រាក់បៀវ​ត្ស​ត្រូវ​ដំឡើង​ថ្មីទៀត​តាម​ឋាន​ន្ដ​រ​ស័ក្ដិមុខ​ងារ​រ​ប​ស់យោធិន ។ឆ្នាំប​ន្ដ​ទៅមុខ​ទៀត​រ​ហូត​ដ​ល់ឆ្នាំ២០១៨ប្រាក់បៀវ​ត្ស​ព​ល​ទោតិច​បំផុត១លាន​រៀល ។ក្នុងឱកាស​នោះឯកឧត្ត​ម​ក៏បាន​ឆ្លើយ​នូវ​សំណូម​ព​រ​ដែល​ទាក់ទ​ង​ទៅនឹង​ថ​វិកា សាង​ស​ង់អគារ​ស្នាក់នៅជាដើម​ជូន​ម​ន្ដ្រីជំនាញ​ហិរ​ញ្ញ​វ​ត្ថុ ជ្រាប​ផ​ង​ដែរ ៕

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ