ព័ត៌មាន

ឯកឧត្ត​ម​នាយឧត្ត​ម​សេនីយ៍ឯល.វ៉ាន់សារ៉ាត​រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិអនុញ្ញាតអោយឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី DOAN HUNG MINH ប្រ​តិភូអគ្គ​ស្ន​ង​ការឧស្ស​ហ​ក​ម្ម​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​ចូល​ជួប​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម
នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន(១)
631
198
    វេលាម៉ោង9:30នាទីព្រឹក​ថ្ងៃទី17 ខែឧស​ភា ឆ្នាំ2016នៅទីស្តីការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ ឯកឧត្ត​ម​នាយ​ឧត្ត​ម​សេនីយ៍ ឯល វ៉ាន់សារ៉ាត រ​ដ្ឋ​លេខាធិការ​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិ។ បានអនុញ្ញាតឱ្យ​ប្រ​តិភូអគ្គ ស្ន​ង​ការ ឧស្សាហ​ក​ម្ម​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម ដឹក​នាំដោយឯកឧត្ត​មឧត្ត​ម​សេនីយ៍ត្រី DOAN HUNG MINHអនុស្ន​ង​ការឧស្សាហ​ក​ម្ម​ចូល​ស​ម្តែង​ការ​គួរ​ស​ម។   
    ក្នុង​ដំណើរ​ទ​ស្ស​ន​កិច្ច​ម​ក​ក​ម្ពុជាដើម្បីព​ង្រឹង​ចំណ​ង​សាម​គ្គីភាព​មិត្ត​ភាព​រ​វាង​ប្រ​ទេស​ទាំង​ពីរ​ក​ម្ពុជា វៀត​ណាម​ដែល​ជាប្រ​ទេស​ជិត​ខាង និង​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ល្អជាយូរ​ម​ក​ហើយ។ ឯកឧត្ត​ម-DOAN HUNG MINGបាន​លើក​ឡើង​ថាកិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិរ​វាង​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា និង​ក្រ​សួង​ការ ពារ​ប្រ​ទេស​វៀត​ណាម​គឺមាន​ភាព​ល្អប្រ​សើរ។ តែឯកឧត្ត​ម​ច​ង់ឱ្យ​មាន​កិច្ច​ស​ហ​ប្រ​តិប​ត្តិការ​ដោយ​ផ្ចាល់ រ​វាងអគ្គ​ស្ន​ង​ការឧស្សាហ​ក​ម្ម​ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិវៀត​ណាម  និងអគ្គ​នាយ​ក​ដ្ឋាន​ស​ម្ភារះប​ច្ចេក​ទេស ក្រ​សួង​ការ​ពារ​ជាតិក​ម្ពុជា។

អត្ថបទថ្មីៗ

សេចក្តីប្រកាស

សារជូនពរ

វីដេអូ